Dnevnik.si

Natečaj za priznanje

STAREJŠIM PRIJAZNO PODJETJE
Z leti še vedno zavzeti

Starejšim prijazno podjetje je priznanje delodajalcem, ki pozornost namenjajo tudi starejšim zaposlenim in poznajo njihov potencial. Natečaj s podelitvijo priznanj poteka pod okriljem Zlate niti, vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev.

Za priznanje se lahko potegujete podjetja, ki izvajate ukrepe za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, uravnoteženo skrbite za njihovo osebno rast in razvoj, jim zagotavljate primerne delovne pogoje ter jim omogočate, da uresničijo svoje potenciale.

PRIJAVA

S prijavo in izpolnitvijo:

 • vprašalnika med zaposlenimi (vprašalnik Zlata nit),
 • BSC obrazca merjenja uspešnosti in
 • E-ankete o ukrepih upravljanja starejših zaposlenih,

podjetja pridobijo možnost pridobitve priznanja Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti.

POGOJI IN KRITERIJI IZBORA

Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavljata odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetju. Za pridobitev priznanja je potrebno, da podjetje izpolni pogoje v štirih dimenzijah: ima vsaj 15 % zaposlenih nad 45 let, izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin ter izkazuje uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti.

1. Podjetje ima zaposlenih vsaj 15 % sodelavcev starejših od 45 let

V primeru, da imajo zaposlenih le 5 ali 6 oseb, je pogoj, da ima podjetje enega zaposlenega starosti nad 45 let

2. Podjetje izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih.

Ukrepi so kot pomoč navedeni v Katalogu ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, vendar štejejo tudi drugi ukrepi, ki jih podjetje izvaja in niso navedena v katalogu.

3. Osebna rast in razvoj starejših od 45. 

Zaposleni v podjetju, ki pridobiva priznanje Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti, izpolnijo vprašalnik o kakovosti odnosov. Priznanje dobijo podjetja, ki pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin.

4. Uspešnost podjetja.

Podjetja, ki se potegujejo za priznanje Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti,, izkazujejo tudi poslovno uspešnost. Uspešnost podjetja je predstavljena po sistemu uravnoteženih kazalnikov Balanced Score Card (BSC), ki zajema:

  • finančne kazalnike,
  • HR kazalnike,
  • trženjske kazalnike,
  • kazalnike inoviranja.


  Pri ugotavljanju uspešnosti podjetja za natečaj uporabimo BSC vprašalnik Zlata nit, pripravljen za metodologijo Zlata nit v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Finančne kazalnike zagotovi družba BIsnode (GVIN baza).

  Grafični prikaz koncepta:

   grafični prikaz

  PRIZNANJA:

  V okviru natečaja bodo podeljena naslednja priznanja:

  1) Priznanje starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Podjetja, ki izpolnjujejo prijavne pogoje ter kriterije in jih potrdi strokovna komisija, pridobijo priznanje Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti.

  2) Posebno priznanje Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti dobi po eno podjetje v vsaki kategoriji (mala/srednja/velika podjetja). Izbrana so podjetja, ki so zgled upravljanja s starejšimi zaposlenimi, bodisi po sestavi ukrepov, izvirnosti ukrepov, rezultatih ukrepov itn.

   Natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje je v novembru 2017 objavljen prvič. Prva priznanja smo podelili na zaključni prireditvi Zlate niti, 29. marca 2018 v Ljubljani.

  Prvi prejemniki priznanja so podjetja Iskratel, d. o. o., KENS, d. o. o., Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Danfoss Trata, d. o. o., Računovodski servis ZEUS, d. o. o., VARIS LENDAVA, d. o. o., Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic Grupa, Petrol, d. d.

  Posebna priznanja so prejela podjetja:
  kategorija velikih podjetij: Petrol, d. d., Ljubljana
  kategorija srednje velikih podjetij: Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.
  kategorija malih podjetij: KENS, d. o. o.
  STAREJŠI ZAPOSLENI KOT PRILOŽNOST

  Po napovedih se bomo že v naslednjih petih letih srečali s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva zaradi negativnih demografskih trendov in nizke stopnje delovne aktivnosti starejših. Z gospodarskega, socialnega in družbenega vidika so potrebne pravočasne prilagoditve. Pri posodabljanju kadrovskega razvoja lahko koristite spodbude v okviru projekta Celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI. Projekt izvaja Javni štipendijski,razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Poteka na območju celotne Slovenije in sicer od leta 2017 do 2022. Zanj so predvidena sredstva v višini 29,9 milijonov evrov. Z njim vas želimo opolnomočiti za upravljanje starajoče se delovne sile, spodbuditi krepitev kompetenc in motivacijo za podaljšanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju njihovega položaja na trgu dela. V okviru projekta ASI boste prejeli znanja in veščine za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Kadrovski strokovnjaki bodo v svoja podjetja lahko vpeljali sodobno kadrovsko politiko. Zaposleni, starejši od 45 let, pa bodo osvojili kompetence, ki bodo pripomogle k ohranitvi njihove zaposljivosti. 

  Z leti še vedno zavzeti

  Več informacij na: natecaj.spp@dnevnik.si  Projekt sofinancirata ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.