PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.si

Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in člena 7.4 statuta družbe sklicuje

 25. sejo skupščine družbe

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

ki bo v sredo, 4. 7. 2018 ob 9. uri,  v sejni sobi Dnevnika (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana

 

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

 

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

 

Predsedujoči skupščine je mag. Robert Krajnik.

Izvoli se dve preštevalki glasov: Barbaro Podgoršek  in Nado Ferenc.

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.

 

2. Seznanitev skupščine:

 

3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2017 in o podelitvi razrešnice

 

Uprava predlaga naslednji sklep:

a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 znaša 4.683.528,01 EUR in je sestavljen iz:

 

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 v višini 4.683.528,01 EUR se razdeli na naslednji način:

 Dividende se izplača delničarjem najpozneje do 31. 12. 2018, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD.

Udeležbo pri bilančnem dobičku predsednika uprave se izplača najpozneje do 31. 12. 2018.

 

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

 

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe Dnevnik, d. d., in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d. d., za poslovno leto 2018 se imenuje podjetje Baker Tilly Evidas, d. o. o., Verovškova ulica 55 a, Ljubljana.

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 30. 6. 2018 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji. 

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali prek pooblaščenca na podlagi pooblastila.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki. 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. 

Udeležence vljudno prosimo, da se četrt ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na pogled v tajništvu uprave Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure. 

                                                                                                                                                            

Uprava Dnevnika, d. d.

Bojan Petan