Dnevnik.si

Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in člena 7.4 Statuta družbe sklicuje

26. sejo skupščine družbe

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. 7. 2019, ob 12. uri
v sejni sobi Dnevnika (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana


DNEVNI RED:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Predsedujoči skupščine je mag. Robert Krajnik.
Izvoli se dve preštevalki glasov: Barbaro Podgoršek in Nado Ferenc.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.


2. Seznanitev skupščine:

• z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2018 in s skupinskim letnim poročilom za leto 2018;
• s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila z revizijskima poročiloma s sklepoma nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila;
• s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2018


3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice

Uprava predlaga naslednji sklep:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 5.293.308,16 EUR in je sestavljen iz:
• prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 4.616.305,27 EUR;
• čistega dobička tekočega leta v višini 677.002,89 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 v višini 5.293.308,16 EUR se razdeli na naslednji način:
• za izplačilo dividend v bruto znesku 0,17 EUR na delnico;
• preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplača delničarjem najpozneje do 31. 12. 2019, in sicer tistim delničarjem, ki  bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2018.


4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe Dnevnik, d. d., in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d. d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje družbo Mazars, družba za revizijo, d. o. o., Verovškova ulica 55 a, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno srede, 24. 7. 2019 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali prek pooblaščenca na podlagi pooblastila.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Udeležence vljudno prosimo, da se četrt ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut družbe za sprejem odločitve predpisujeta drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na vpogled v tajništvu uprave Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure.

Uprava Dnevnika, d. d.
Bojan Petan