Dnevnik.si

Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in člena 7.4. točke statuta družbe sklicuje

27. sejo skupščine družbe

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 27. avgusta 2020, ob 12. uri
v sejni sobi družbe Dnevnik, d.d. (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana


Dnevni red:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Predsedujoči skupščine je mag. Robert Krajnik.
Izvolita se dve preštevalki glasov: Barbara Podgoršek in Branka Matko.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.


2. Seznanitev skupščine:

- z letnim poročilom družbe Dnevnik, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Dnevnik za leto 2019 in mnenjem revizorja k letnima poročiloma
- s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Dnevnik, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Dnevnik
- s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019


3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 5.371.172,02 EUR in je sestavljen iz:
- prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 5.095.444,15 EUR
- čistega dobička tekočega leta v višini 275.727,87 EUR
Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v višini 5.371.172,02 EUR se razdeli na naslednji način:
- za izplačilo dividend v bruto znesku 0,17 EUR na delnico
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31.12.2020 in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD, d.d.

b) Skupščina družbe v skladu z 294. členom ZGD-1 podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.


4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. mag. Roberta Krajnika, kateremu mandat traja od 5.9.2020 do 4.9.2024.
b) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 5.9.2020 do 4.9.2024.
c) Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje ga. Ado de Costa Petan, kateri mandat traja od 5.9.2020 do 4.9.2024.
d) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. dr. Klausa Schweighoferja, kateremu mandat traja od 5.9.2020 do 4.9.2024.

Skupščina se seznani z imenovanjem ga. Vanje Mekinc in g. Mateja Štakula, kot predstavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe za obdobje od 5.9.2020 do 4.9.2024.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 23.8.2020 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Udeležence vljudno prosimo, da se četrt ure pred začetkov zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na vpogled v tajništvu uprave družbe Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure.


Ljubljana, 19. junij 2020
Bojan Petan
Predsednik uprave

 

 

 

 

 

 

Družba Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, v skladu z določbami 300. člena ZGD-1 sporoča in objavlja, da je dne 30.7.2020 prejela dva nasprotna predloga delničarja VZMD-Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda sklicane 27. skupščine družbe Dnevnik, d.d., ki bo 27.8.2020, z naslednjo vsebino:
Prvi nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda sklicane 27. skupščine družbe Dnevnik d.d.
VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Dnevnik, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda skupščine družbe Dnevnik, d.d., ki je sklicana za četrtek, 27. 8. 2020, ob 12.00 uri, v sejni sobi družbe Dnevnik (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana. Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.
Nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda: Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa 3 a):
»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 5.371.172,02 EUR in je sestavljen iz:
- prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 5.095.444,15 EUR;
- čistega dobička tekočega leta v višini 275.727,87 EUR.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 v višini 5.371.172,02 EUR se razdeli na naslednji način:
- za izplačilo dividend v skupni višini 2.477.064,00 EUR oz. v višini 8,00 EUR bruto na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v višini 2.894.108,02 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Dividenda se izplača dne 1. 10. 2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30. 9. 2020.«
Utemeljitev: Kot predlagatelj menimo, da je družba sposobna predlaganega izplačila dividend delničarjem družbe, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika večine manjšinskih delničarjev, saj žal za njih izplačilo dividend (po novem) povzroči dodatne stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v marsikaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem namesto donosa tako povzroča realni minus. Prav tako menimo, da je prvotno postavljen - več kot 4-mesečni - rok za izplačilo dividend absolutno predlog.
Drugi nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda sklicane 27. skupščine družbe Dnevnik d.d.
VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Dnevnik, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda skupščine družbe Dnevnik, d.d., ki je sklicana za četrtek, 27. 8. 2020, ob 12.00 uri, v sejni sobi družbe Dnevnik (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana. Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.
Nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.a) pod 3. točko dnevnega reda: Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa 3 a):
»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 5.371.172,02 EUR in je sestavljen iz:
- prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 5.095.444,15 EUR;
- čistega dobička tekočega leta v višini 275.727,87 EUR.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 v višini 5.371.172,02 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.«
Utemeljitev: V kolikor skupščina ne bo podprla nasprotnega predloga VZMD o izplačilu dividende v višini 8,00 EUR bruto na delnico, je z vidika interesa malih vlagateljev predlagatelj prepričan, da je bolje bilančni dobiček zadržati ter npr. v prihodnjem letu izplačati sorazmerno višjo dividendo. Izplačilo nižje dividende namreč ni racionalno z vidika večine manjšinskih delničarjev, saj žal za njih izplačilo dividend (po novem) povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v marsikaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem namesto donosa tako povzroča realni minus.