Dnevnik.si

Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.4. točke statuta družbe sklicuje

29. sejo skupščine družbe Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,

 

ki bo v četrtek, 18. avgusta 2022, ob 12. uri v sejni sobi družbe Dnevnik, d.d. (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predsedujoči skupščine je mag. Robert Krajnik.

Izvolita se dve preštevalki glasov: Barbara Podgoršek in Branka Matko.

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.

 

2. Seznanitev skupščine:

 

3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2021 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

  1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 6.433.171,22 EUR in je sestavljen iz:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 v višini 6.433.171,22 EUR se razdeli na naslednji način:

Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31.12.2022 in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD, d.d.

Udeležba pri bilančnem dobičku predsednika uprave se izplača najkasneje do 31.12.2022.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

b. Skupščina družbe v skladu z 294. členom ZGD-1 podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

 

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe Dnevnik, d.d. in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Mazars, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 a, Ljubljana.

 

5. Seznanitev skupščine z odstopom članice nadzornega sveta, kot predstavnice delavcev, in izvolitvijo nove članice nadzornega sveta, kot predstavnice delavcev

Skupščina se seznani z odstopom ga. Vanje Mekinc, kot predstavnice delavcev v nadzornem svetu družbe, z dnem 31.7.2022. Svet delavcev družbe je na seji dne 14.6.2022 imenoval novo članico nadzornega sveta ga. Anjo Hreščak, kot predstavnico delavcev, z dnem 1.8.2022 za mandatno obdobje do 04.09.2024.

Informacije za delničarje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 14. 08.2022 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar se lahko prijavi pisno tudi po elektronski pošti na naslov: frs@dnevnik.si. Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Udeležence vljudno prosimo, da se četrt ure pred začetkov zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na vpogled v tajništvu uprave družbe Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure.

 

Ljubljana, 21. junij 2022                     

Bojan Petan

Predsednik uprave

 

 

Dokument za PRIJAVO UDELEŽBE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE DNEVNIK, D.D. in POOBLASTILO