Dnevnik.si

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Dnevnik.si

Nahajate se na spletnem portalu Dnevnik.si v lasti družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d.

Pogoji uporabe Dnevnik.si

Pomembno: Z registracijo oziroma s prijavo na Dnevnik.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.

Vaš dostop do Dnevnik.si in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ta spletni portal upravlja družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5049334000,

davčna številka: SI47263261, ki je tudi ponudnik in lastnik storitve e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Dnevnik, d. d.). Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal Dnevnik.si in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabniki) ter tudi kupce in naročnike. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Dnevnik.si, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, kot je posebej določeno. Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tem priporočamo seznanitev s pogoji storitve in politiko zasebnosti.

Ob prijavi oziroma ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnega portala Dnevnik.si, ki so veljavni v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na Dnevnik.si vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

Spreminjanje pogojev uporabe Dnevnik.si

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega portala Dnevnik.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer začnejo spremembe veljati na dan objave.

 

Dostopnost informacij

 

Družbe medijskih vsebin, Dnevnik, d. d., se zavezuje, da bo uporabniku storitev, kupcu oziroma naročniku, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije:

- podatke o podjetju Dnevnik, d. d., (firmo, sedež, davčno številko, matično številko),

- kontaktne podatke podjetja Dnevnik, d. d., ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-naslov in telefonska številka),

- glavne značilnosti blaga ali storitev (vključno s poprodajnimi storitvami) ter rok veljavnosti tega podatka,

- dostopnost blaga ali storitev (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

- pogoje dostave blaga (ter način, kraj in rok dostave),

- končno ceno blaga ali storitev z jasno razvidnim in prikazanim obračunskim obdobjem ter podatkom, ali že vsebuje davke in stroške prevoza ter druge dajatve, in rok veljavnosti tega podatka,

- informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja,

- plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve ter rok veljavnosti tega podatka,

- časovno veljavnost ponudbe,

- trajanje pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas,

- seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake,

- rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje ter postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe (opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č in b43. d členom ZVPot) skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b 43. d člena ZVPot,

- neobstoj pravice do odstopa od pogodbe, če uporabnik v skladu s petim odstavkom 43. č člena ZVPot nima pravice do odstopa,

- informacije o pritožbenem postopku vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,

- funkcionalnost vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine,

- informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo.

V primeru obstoja omejitev glede dostave ali oblik plačila bo podjetje Dnevnik, d. d., to jasno in razločno navedlo na svojem spletnem portalu Dnevnik.si. najpozneje na začetku postopka za naročanje.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe, zaščita avtorskega dela

Spletni portal Dnevnik.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetniki ali uporabniki licence so lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je v primeru citiranja vsebin storitve narediti povezavo na spletni portal Dnevnik.si, če to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbena omrežja, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika Dnevnik.si prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke z Dnevnik.si ali iz mobilne aplikacije.

Imetnik avtorskih pravic za avtorska dela, objavljena v tiskanih in digitalnih izdajah družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., je podjetje Dnevnik, d. d., ali avtorji, ki imajo s podjetjem Dnevnik, d. d., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe s podjetjem Dnevnik, d. d.

Uporabniki, ki na spletnem portalu Dnevnik.si objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki ali ilustracije), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti ali oglaševanje).

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za njihov prenos na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin pri tretjih osebah izdajatelj ne odgovarja.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik d.d. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

Zasebnost in osebni podatki

Spletni portal Dnevnik.si upravlja družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d. V podjetju Dnevnik, d. d., želimo do uporabnikov ostati transparentni, ker spoštujemo vašo zasebnost.

Za uporabo določenih storitev na spletnem portalu Dnevnik.si družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., morate opraviti registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Dnevnik, d. d., hrani in obdeluje zgornje podatke do preklica privolitve posameznika.

Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih ne bo razkrival nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledil določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Dnevnik, d. d. Družba medijskih vsebin, Dnevnik, d. d., ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Kot registrirani uporabnik prejmete vsak mesec brezplačen dostop do štirih zaklenjenih člankov na Dnevnik.si ali v mobilni aplikaciji, vsako jutro e-pismo »Jutro z Dnevnikom« ter vsak petek »Pregled tedna z 10 najbolj branimi članki tekočega tedna«. Registrirani uporabnik dovoljuje družbi medijskih vsebin Dnevnik, d. d., da posredovane osebne podatke (ime in priimek, e-naslov, datum registracije, datum zadnjega obiska in število odklenjenih zaprtih člankov na mesečni ravni) uporablja in shranjuje v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, oziroma za izključno lastne potrebe, torej obveznosti iz naslova naročniških razmerij (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb in naročniških ugodnosti) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk (Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Razvedrilo in Dnevnik.si).

Od prejemanja uredniških e-pisem (Jutro z Dnevnikom in NAJ 10) se lahko uporabnik kadar koli odjavi z uporabo preproste funkcije v svojem uporabniškem profilu, pri čemer mu s tem tudi preneha pravica do dostopa do zaklenjene vsebine na Dnevnik.si. Uporabnik se lahko na svojem uporabniškem profilu odjavi tudi od prejemanja e-novic Dnevnika (obveščanje o naročniških razmerjih in drugih aktivnostih v zvezi z blagovnimi znamkami Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Razvedrilo in Dnevnik.si), s tem pa mu pravica do zaklenjenih člankov ne preneha. Na podlagi veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris njegovih podatkov, in sicer pisno na naslov: Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na narocnina@dnevnik.si .

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala Dnevnik.si se obvezujete, da ga ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega portalaDnevnik.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Dnevnik, d. d. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega portala Dnevnik.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega portala Dnevnik.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu Dnevnik.si ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: online@dnevnik.si .

Podjetje Dnevnik, d. d., si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, spodbujanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si izdajatelj pridržuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, žaljivo, pornografsko ali podobno (drugače nezakonito) vsebino. Dnevnik, d. d., svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni oziroma bodo odstranjeni.

Uredništva spletnega portala Dnevnik.si bodo volilne kampanje pred volitvami in referendumi spremljala v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov in podatke javnomnenjskih raziskav. O obsegu in načinu objave vsebin bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom Dnevnik.si podjetju Dnevnik, d. d., jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij družbi Dnevnik, d. d., in njegovim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba Dnevnik, d. d., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Podjetje Dnevnik, d. d., ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve spletnega portala Dnevnik.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev spletnega portala Dnevnik.si. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala Dnevnik.si si preberite tudi razdelek Zasebnost in osebni podatki.

 

Dostopnost in varnost

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega portala Dnevnik.si le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2006, in spletno povezavo s hitrostjo 512 kbps ali več.

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega portala Dnevnik.si zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Dnevnik, d. d., ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega portala Dnevnik.si oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem portalu Dnevnik.si. Pri tem Dnevnik, d. d., vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

Merilne metode in piškotki

Spletni portal Dnevnik.si uporablja informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega portala Dnevnik.si, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (t. i. piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil, potem ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega portala Dnevnik.si, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov in da ob preprečevanju njihovega odlaganja na spletnem portalu izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi stran morda ne bo pravilno delovala.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest, tudi spletni portal Dnevnik.si, hrani v napravah uporabnikov, s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletnem portalu Dnevnik.si uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s stranjo, pretiranega oglaševanja (ni namreč mogoče uveljaviti omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in drugih težav.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste pozneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Na spletnem portalu Dnevnik.si v članke občasno vpenjamo tudi vsebine s tujih strani. To se po navadi stori s tehnologijo iframe, kar pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani skupaj z njihovimi piškotki.

Naročniki paketa DIGITALNI DNEVNIK

Z nakupom naročniškega paketa DIGITALNI DNEVNIK pridobite neomejen dostop do vseh člankov na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji Dnevnik.si za naprave s sistemoma android in iOS, vsako jutro e-pismo»Jutro z Dnevnikom« ter vsak petek »Pregled tedna z 10 najbolj branimi članki tekočega tedna«. Za ceno ene naročnine lahko do storitev v okviru enega naročniškega razmerja dostopata dva registrirana uporabnika. Prenos dostopa na tretjo osebo ni dovoljen.

Naročnikom tiskanega paketa »Dnevnik od ponedeljka do petka« ali »Dnevnik od ponedeljka do sobote« ali »Dnevnik od četrtka do sobote« je omogočen neomejen dostop do vseh vsebin družbe Dnevnik, d. d., brez dodatnega plačila za digitalni dostop. Na vašem računu za naročnino je za ta namen izpisana internetna koda, ki jo vpišete ob registraciji na spletnem portalu. Enoten uporabniški račun velja tako za spletni portal kot za mobilno aplikacijo Dnevnik.si.

Več o najpogostejših vprašanjih pri sklenitvi naročniškega razmerja na DIGITALNI DNEVNIK si lahko preberete na tej spletni povezavi: Najpogostejša vprašanja pred sklenitvijo naročniškega razmerja na DIGITALNI DNEVNIK .

 

Omejitev odgovornosti

Družba Dnevnik, d. d., ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega portala Dnevnik.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo »takšne, kot so«, brez kakršne koli dodatne garancije. Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., in njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., in njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega portala Dnevnik.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem portalu Dnevnik.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače. Tudi če je bilo podjetje Dnevnik, d. d., ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom spletnega portala Dnevnik.si, s storitvijo portala ali s katerim koli pogojem uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala Dnevnik.si ne uporabljate več.

 

Uporabniška podpora

 

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve spletnega portala Dnevnik.si na samem portalu. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujete na e-naslov online@dnevnik.si ali narocnina@dnevnik.si ali na telefonsko številko 01 30 82 100.

 

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina spletnega portala Dnevnik.si, razen vsebin, ki jih v posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega portala Dnevnik.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s spletnim portalom Dnevnik.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so njihov del. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina tega spletnega portala ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešuje v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

 

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletenim portalom Dnevnik.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in podjetjem Dnevnik, d. d..

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice podjetja Dnevnik, d. d., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo spletnega portala Dnevnik.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri podjetju Dnevnik, d. d., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja spletnega portala Dnevnik.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki karseda ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in družbo medijskih vsebin Dnevnik, d. d., glede storitev spletnega portala Dnevnik.si in nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in podjetjem Dnevnik, d. d., glede storitev spletnega portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ti splošni pogoji so shranjeni v taki obliki, da jih uporabnik lahko shrani in reproducira.

 

Družba medijskih vsebin, Dnevnik, d. d.

V Ljubljani, 22. maja 2018