Dnevnik.si

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Dnevnik.si

Nahajate se na spletnem portalu Dnevnik.si v lasti družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d.

Pogoji uporabe spletnega portala Dnevnik.si

Pomembno:  Z registracijo oziroma s prijavo na  Dnevnik.si  uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju: pogoji uporabe), se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.

Vaš dostop do  Dnevnik.si  in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (v nadaljevanju: ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2). Ta spletni portal upravlja družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5049334000, davčna številka: SI47263261, ki je tudi ponudnik in lastnik storitve e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Dnevnik, d. d.).

Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal  Dnevnik.si in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabniki) ter tudi kupce in naročnike. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Dnevnik.si, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, kot je posebej določeno (Splošni pogoji za naročniška razmerje edicij, ki jih izdaja Dnevnik, d. d., Akcije in nagradne igre). Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tem priporočamo seznanitev s pogoji uporabe in politiko zasebnosti, ki je sestavni del teh pogojev uporabe.

Ob prijavi oziroma ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami pogojev uporabe spletnega portala Dnevnik.si, ki so veljavni v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na Dnevnik.si vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Spreminjanje pogojev uporabe Dnevnik.si

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega portala  Dnevnik.si . To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer začnejo spremembe veljati na dan objave.

Dostopnost informacij  

Družbe medijskih vsebin, Dnevnik, d. d., se zavezuje, da bo uporabniku storitev, kupcu oziroma naročniku, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije:

- podatke o podjetju Dnevnik, d. d., (firmo, naslov sedeža, davčno številko, matično številko);

- kontaktne podatke podjetja Dnevnik, d. d., ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-naslov in telefonska številka);

- glavne značilnosti blaga, storitve ali digitalne vsebine (vključno s poprodajnimi storitvami) ter rok veljavnosti tega podatka;

- dostopnost blaga, storitve ali digitalne vsebine (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku):

- plačilne pogoje in način plačila;

- pogoje dostave blaga ali izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine (način, kraj in rok dostave blaga ter izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine);

- končno ceno blaga, storitve ali digitalne vsebine z jasno razvidnim in prikazanim obračunskim obdobjem ter podatkom, ali že vsebuje davke in stroške prevoza oziroma druge stroške ter dajatve, kot tudi rok veljavnosti tega podatka:

- informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja,

- časovno veljavnost ponudbe;

- trajanje pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas:

- seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine,

 - pogoje, roke in podrobnosti postopka za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. členom ZVPot-1, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka 138. člena ZVPot-1;

- seznanitev z neobstojem pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. členom Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

- seznanitev z dejstvom, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe;

- seznanitev z višino stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

- informacije o pritožbenem postopku, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci;

- funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine ali digitalne storitve;

- informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo;

- informacijo o združljivosti in interoperabilnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve, s katero je prodajalec seznanjen oziroma bi moral biti seznanjen.

V primeru obstoja omejitev glede dostave ali oblik plačila bo podjetje Dnevnik, d. d., to jasno in razločno navedlo na svojem spletnem portalu  Dnevnik.si najpozneje na začetku postopka za naročanje.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe, zaščita avtorskega dela

Spletni portal  Dnevnik.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetniki ali uporabniki licence so lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je v primeru citiranja vsebin storitve narediti povezavo na spletni portal Dnevnik.si , če to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbena omrežja, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika  Dnevnik.si prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke z  Dnevnik.si  ali iz mobilne aplikacije.

Imetnik avtorskih pravic za avtorska dela, objavljena v tiskanih in digitalnih izdajah družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., je podjetje Dnevnik, d. d., ali avtorji, ki imajo s podjetjem Dnevnik, d. d., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe s podjetjem Dnevnik, d. d.

Uporabniki, ki na spletnem portalu  Dnevnik.si  objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki ali ilustracije), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti ali oglaševanje).

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za njihov prenos na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin pri tretjih osebah izdajatelj ne odgovarja.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik d.d. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter ZVOP-2. Z namenom doseganja teh ciljev so v naslednjem poglavju pogojev uporabe (Politika zasebnosti) objavljene vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov na spletnem portalu  Dnevnik.si .

Politika zasebnosti

Spletni portal  Dnevnik.si  upravlja družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d. Ker v podjetju Dnevnik, d. d., spoštujemo vašo zasebnost in želimo do uporabnikov ostati transparentni, je namen te Politike zasebnosti ozaveščanje o naravi, okoliščinah, obsegu in namenih obdelave osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo na spletnem portalu Dnevnik.si, kot tudi o pravicah, ki vam pripadajo na podlagi veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno, jih obdelovali v skladu z načelom zakonitosti in poštenosti ter samo za namene, za katere so bili zbrani.

Zagotovitev vaših osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost za obisk spletne strani, vendar za uporabo določenih storitev na spletnem portalu Dnevnik.si  družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., morate opraviti registracijo, pri kateri morate posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Zagotovitev zahtevanih podatkov je namreč nujna za uporabo teh storitev. Brez njih uporaba storitev ni možna. Bolj podrobne informacije  o tem si lahko preberete v poglavju Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov.

Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Dnevnik, d. d. Družba medijskih vsebin, Dnevnik, d. d., ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Za uporabo storitev na spletnem portalu Dnevnik.si (t. i. storitev informacijske družbe) mora biti uporabnik star najmanj 15 let, medtem, ko za veljavno sklenitev naročniškega razmerja pa najmanj 18 let. Če je otrok mlajši od 15 let, je njegova privolitev v uporabo storitev na spletnem portalu veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev otroka, njegov skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb.

Osnovne definicije

Za lažje razumevanje imajo izrazi v tem poglavju pogojev uporabe (Politike zasebnosti) naslednji pomen:

- Osebni podatki : pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju: posameznik);

- Posameznik : je tista fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti na podlagi osebnih podatkov, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna številka) podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. številka naslova IP, ID piškotka), ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

- Obdelava : pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

- Omejitev obdelave : pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

- Oblikovanje profilov : pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

- Psevdonimizacija : pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

- Upravljavec : pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

- Obdelovalec : pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

- Uporabnik : pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

- Tretja oseba : pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljalca ali obdelovalca.

- Privolitev posameznika : pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

- Storitev informacijske družbe : pomeni katerokoli storitev, ki se običajno opravi odplačno (kot kupnina se lahko štejejo tudi osebni podatki, ki jih prejemnik storitve posreduje v zameno za dobavo storitve), na daljavo (storitev se opravi, ne da bi bile stranke sočasno navzoče), elektronsko (storitev se pošlje na začetnem kraju in sprejme na cilju z elektronsko opremo za obdelavo in shranjevanje podatkov ter se v celoti prenaša, pošilja in sprejema po žici, radijsko, z optičnimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi) in na posamezno zahtevo prejemnika storitev (storitev opravi s prenosom podatkov na posamezno zahtevo).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Dnevnik, Družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Dnevnik d.d. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov portala Dnevnik.si in vse ostale podatke, zbrane v postopku obiska spletne strani, registracije ali nakupa ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov ali uveljavljanjem vaših pravic nam lahko posredujete na elektronski naslov: pooblascenec.vop@dnevnik.si. ali pa preko telefona na telefonsko številko: 01 30 82 100.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posredujete tudi pooblaščeni osebi za varstvo podatkov upravljavca, IEPRI, d. o. o., na naslov Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana (elektronski naslov: pooblascena.oseba@iepri.si , telefonska številka: 01 515 56 88 ).

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

- Ob obisku spletne strani

Ob obisku spletne strani Dnevnik d.d. preko  obdeluje nekatere vaše podatke (IP naslov, nastavitve brskalnika, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani Dnevnik.si, datum dostopa in trajanje obiska) za namene zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje in funkcionalnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter analize uporabnikov na spletnem mestu. S pomočjo piškotkov si spletna stran zapomni vaše preference in izkušnje, s čimer vam je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijetno.

Po 225. členu ZEKom-2 lahko na vaši napravi shranjujemo le piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani. Brez njih namreč ne delujejo nekatere ključne funkcionalnosti spletne strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše soglasje. Nastavitev piškotkov lahko ob vsakem obisku spremenite na tej povezavi, kjer si lahko ogledate tudi roke hrambe posameznih piškotkov.

- Ob registraciji

Ob registraciji na spletno stran Dnevnik.si registrirani uporabniki prejmete vsak mesec brezplačen dostop do štirih zaklenjenih člankov na Dnevnik.si iz omejenega  nabora, vsako jutro e-pismo »Jutro z Dnevnikom« ter vsak petek »Pregled tedna z 10 najbolj branimi članki tekočega tedna«. Ob registraciji upravljavec poleg podatkov, ki jih posredujete v registracijskem obrazcu (ime, priimek, uporabniško ime, e-naslov, geslo in ponovitev gesla), obdeluje tudi podatke o datumu registracije, datumu zadnjega obiska, številu odklenjenih zaprtih člankov na mesečni ravni ter kateri članki so bili odklenjeni. Navedeni osebni podatki se obdelujejo za namen zagotovitve brezplačnega dostopa do člankov, za pošiljanje elektronskih pisem in za ostalo potrebno komunikacijo (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb in naročniških ugodnosti) z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk (Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Razvedrilo in Dnevnik.si).

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. V kolikor podatkov, ki so nujno potrebni za registracijo, ne zagotovite, ne morete uveljavljati storitev registriranih uporabnikov. Od prejemanja uredniških e-pisem (»Jutro z Dnevnikom« in »Pregled tedna z 10 najbolj branimi članki tekočega tedna«) se lahko kadar koli odjavite z uporabo preproste funkcije v svojem uporabniškem profilu, pri čemer pa vam s tem preneha tudi pravica do dostopa do zaklenjene vsebine na Dnevnik.si. Uporabnik se lahko na svojem uporabniškem profilu odjavi tudi od prejemanja e-novic Dnevnika (obveščanje o naročniških razmerjih in drugih aktivnostih v zvezi z blagovnimi znamkami Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Razvedrilo in Dnevnik.si), s tem pa mu pravica do zaklenjenih člankov ne preneha.

Vaši osebni podatki se hranijo do zahteve za izbris uporabniškega profila.

 

- Pri uporabi mobilne aplikacije

Posamezniki lahko brezplačno uporabljajo tudi mobilno aplikacijo Dnevnik.si, ki omogoča pregled novic. Ob obisku se obdelujejo naslednji osebni podatki: podatki o napravi, IP naslov, uporabniško ime, geslo, vsebine, do katerih dostopate preko aplikacije Dnevnik.si, število odklenjenih člankov, datum dostopa in trajanje obiska. Podatki se obdelujejo za namene zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje in funkcionalnosti, nemotenega delovanja aplikacije ter analize uporabnikov aplikacije.

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. V kolikor podatkov, ki so nujno potrebni za vpis v aplikacijo, ne zagotovite, ne morete uporabljati mobilne aplikacije.

Vaši podatki se hranijo do izbrisa aplikacije z vašega telefona.

- Ob sklenitvi naročniškega razmerja

V primeru, da se naročite na (digitalne oziroma tiskane) edicije kot fizična oseba, o vas zbiramo naslednje osebne podatke: status (zaposlen, upokojenec, dijak, študent, drugo), vsebina nakupa, datum začetka prejemanja naročenih edicij, ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in naziv pošte, telefonska številka, elektronski naslov, način plačila.

Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen izpolnjevanja obveznosti in pravic iz naročniškega razmerja (identifikacija posameznika, izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostave izdelka, reševanje reklamacij in druga z nakupom povezana komunikacija). V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti iz pogodbenega razmerja.

Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov.

V primeru posebnih akcij in dogodkov, ki novim uporabnikom ob registraciji omogočajo za določen čas brezplačen dostop do polnih vsebin na Dnevnik.si oziroma mobilni aplikaciji, se zbirajo naslednji osebni podatki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, naziv pošte, elektronski naslov in geslo. Navedeni osebni podatki se obdelujejo za namene zagotovitve brezplačnega neomejenega dostopa do vsebin na Dnevnik.si. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. V kolikor podatkov, ki so nujno potrebni za registracijo, ne zagotovite, ne morete brezplačno dostopati do polnih vsebin na Dnevnik.si.

Vaši osebni podatki se za ta namen hranijo do zahteve za izbris uporabniškega profila.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov

V skladu s točko (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov lahko upravljavec obdeluje osebne podatke tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, in sicer v primeru, kadar taki interesi prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec v okviru zakonitih interesov izvaja tudi obdelavo nekaterih vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, vendar brez predhodnega oblikovanja profilov. V ta namen uporabljamo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka ali elektronska pošta. V skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov se obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje šteje za opravljeno v zakonitem interesu, zlasti v primeru, kadar obstaja zadevno in ustrezno razmerje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, in sicer v primeru, ko je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca.

Obdelavi podatkov v ta namen lahko kadarkoli ugovarjate in zahtevate prenehanje obdelave podatkov. Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na elektronski naslov:  pooblascenec.vop@dnevnik.si  ali v primeru pošiljanja elektronskih sporočil s trženjsko vsebino v elektronskem sporočilu kliknete na gumb  Odjava . Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tudi v svojem uporabniškem profilu.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujejo vaše osebne podatke (piškotki, enolični identifikatorji, standardne informacije…) na spletni strani tudi nekateri naši partnerji, in sicer za namene zagotavljanja varnosti, preprečevanja goljufij, razhroščevanja in tehničnega zagotavljanje oglasov ali vsebin. Tudi v tem primeru imate pravico do ugovora. V kolikor želite ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v prej omenjene namene, kliknite povezavo do partnerjeve politike zasebnosti.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so:

- točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (npr. ob obisku spletne strani, ob registraciji, pri uporabi mobilne aplikacije);

- točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (npr. ob sklenitvi naročniškega razmerja);

- točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (npr. za namene neposrednega trženja).

 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da kadar koli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate tudi pravico do dostopa in vpogleda ter kopije vaših osebnih podatkov, pravico do popravka oziroma dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, pravico do delnega ali popolnega izbrisa vaših osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov drugemu upravljavcu in pravico do ugovora.

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran:  www.ip-rs.si ) .

Uporabniki osebnih podatkov

Pri posameznih obdelavah osebnih podatkov lahko sodelujejo tudi zunanje organizacije, ki v imenu in za račun podjetja Dnevnik d.d. obdelujejo vaše osebne podatke. Tako lahko do vaših podatkov dostopajo tudi druge osebe, ki pa podatke obdelujejo le v okviru pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in pod nadzorom upravljavca. Pogodbeno so zavezane zagotavljati vse ustrezne zaščitne in varnostne ukrepe, da izpolnijo zakonske zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in s tem zaščitijo pravice ter svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Glede na zgoraj navedeno do podatkov o obiskovalcih spletne strani, registriranih uporabnikih in naročnikih edicij preko spleta tako lahko za potrebe vzdrževanja spletne strani dostopajo tudi ponudniki storitev vzdrževanja spletne strani, pri katerih se podatki tudi hranijo. V primeru tiskanih edicij pa do vaših podatkov dostopajo tudi tiskarji, dostavljavci in ponudniki IT storitev.

Za potrebe izvajanja neposrednega trženja do podatkov na spletni strani dostopajo tudi ponudniki oglaševalskih storitev.

Osebne podatke posameznikov, ki jih obdelujemo na spletni strani, ne posredujemo tretjim osebam, razen na podlagi izrecne zahteve uporabnika, ki ima za pridobivanje takšnih osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Podatki se ne iznašajo v tretje države (države izven Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora).

Obstoj avtomatskega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Piškotki in merilne metode

Spletni portal  Dnevnik.si  uporablja informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega portala Dnevnik.si , odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (t. i. piškotke, ang. cookies).

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik ali kakšno drugo napravo, ko ta prvič obišče določeno spletno stran, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijetno.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine) in pri zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja posamezne spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil, potem ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kljub temu sme upravljavec v skladu z 225. členom ZEKom-2 na napravi uporabnika shranjevati piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega portala  Dnevnik.si , za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov in da ob preprečevanju njihovega odlaganja na spletnem portalu izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi stran morda ne bo pravilno delovala.

Na spletnem portalu  Dnevnik.si  uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s stranjo, pretiranega oglaševanja (ni namreč mogoče uveljaviti omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in drugih težav.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste pozneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Na spletnem portalu  Dnevnik.si  v članke občasno vpenjamo tudi vsebine s tujih strani. To se po navadi stori s tehnologijo iframe, kar pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani skupaj z njihovimi piškotki.

Nastavitve piškotkov

Ko zapustite stran, se bodo vaše nastavitve samodejno shranile.

 

Ključni piškotki

Piškotki, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje spletne strani.

(*) referenca uporabnika

Ime piškotka

Namen

Življenska doba

Izdajatelj

__dntde

Pravilno delovanje strani v oblaku

Ob zaprtju brskalnika

Dnevnik, d.d.

_info

Beleženje rešenih kvizov

6 mesecev

Dnevnik, d.d.

poll-*

Beleženje rešenih anket

1 mesec

Dnevnik, d.d.

cc_*

Beleženje izbire uporabnika o dovoljenih piškotkih

1 leto

Dnevnik, d.d.

dn_form_*

Beleženje izpolnjenih promocijskih form

6 mesecev

Dnevnik, d.d.

DotMetrics.DeviceKey

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS.

3 leta (do 31.12.2018)

Ipsos

DotMetrics.SessionCookieTemp

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS

3 leta (do 31.12.2018)

Ipsos

DotMetrics.SessionCookieTempTimed

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS

3 leta (do 31.12.2018)

Ipsos

DotMetrics.UniqueUserIdentityCookie

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS

3 leta (do 31.12.2018)

Ipsos

DM_SitId

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS

3 leta (do 31.12.2018)

Ipsos

PHPSESSID

Identifikacija uporabnikove seje.

Ob zaprtju brskalnika

Dnevnik, d.d. (na podstraneh)

_pk_ref

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

Piwik

_pk_id

Statistika ogledov spletne strani

1 leto

Piwik

_pk_ses

Statistika ogledov spletne strani

Ob zaprtju brskalnika

Piwik

Strinjam se z uporabo strani

Brez njih ne delujejo nekatere ključne funkcionalnosti spletne strani.

Analitični piškotki

Piškotki, s katerimi merimo število obiskovalcev na spletnih straneh. Niso nujno potrebni za delovanje strani, nam pa zelo olajšajo sprejemanje odločitev, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo.

Ime piškotka

Namen

Življenska doba

Izdajatelj

__utma

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

Google Analytics

__utmb

Statistika ogledov spletne strani

30 minut

Google Analytics

__utmc

Statistika ogledov spletne strani

Ob zaprtju brskalnika

Google Analytics

__utmt

Statistika ogledov spletne strani

Ob zaprtju brskalnika

Google Analytics

__utmz

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

Google Analytics

 Strinjam se    Ne strinjam se

Kaj se zgodi, če se z njimi ne strinjam?

Uporaba strani bo potekala nemoteno.

Oglaševalski piškotki

Piškotki, ki jih na naši spletni strani uporabljajo oglaševalske mreže. Uporabljajo se za boljše doseganje uporabnikov z relevantnimi oglasi. Lahko beležijo vaše obnašanje na več različnih spletnih mestih.

 

Ime piškotka

Namen

Življenska doba

Izdajatelj

au_id

Statistika ogledov oglasov in podpora določanju pogostosti prikazovanja oglasov

Ob zaprtju brskalnika

ADpartner

au_data

Statistika ogledov oglasov in podpora določanju pogostosti prikazovanja

1 mesec

ADpartner

gnk_g

Podpora distribuciji in rotaciji grafičnih oglasov

1 mesec

ADpartner

visitor

Identifikacija klienta

4 leta

ADpartner

ih

Identifikacija klienta

4 leta

ADpartner

isp

Predpomnjenje za potrebe distribucije oglasov

1 mesec

ADpartner

adp_partner

Detekcija uporabe piškotkov

Ob zaprtju brskalnika

Avus d. o. o.

XclaimCookie

Beleženje prikazov oglasov

1 leto

Avus d.o.o.

Gtest

Statistika ogledov oglasov

5 let

Gemius, Goldbach

Hm_adid

Beleženje prikazov oglasov

30 dni

Httpool

vt

Štejte obiskovalcev in omejevanje prikazovanja oglasov

4 mesece

Httpool d.o.o. (AdPlatform)

engcls

Nadzor prikazovanje oglasov

1 dan

Httpool d.o.o. (AdPlatform)

test_cookie

Preverjanje sprejemanje piškotkov

1 dan

Httpool d.o.o. (Google, DoubleClick)

id

Štetje različnih obiskovalcev

2 leti

Httpool d.o.o. (Google, DoubleClick)

cc

Štetje različnih obiskovalcev

2 leti

Httpool d.o.o. (Google, DoubleClick)

_drt_

Štetje in omejevanje prikazovanja oglasa

1 dan

Httpool d.o.o. (DoubleClick)

_iAdT

Statistika ogledov oglasov

Ob zaprtju brskalnika

Iprom

UID

Statistika ogledov oglasov

Časovno neomejen

Iprom

lnl

Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi

1 leto

LiveNetLife International d.o.o.

lnlxs

Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi

1 leto

LiveNetLife International d.o.o.

__gads

Statistika prikazovanja oglasov

2 leti

LiveNetLife International d.o.o. (Google, DoubleClick)

Pookie

Beleženje ogledov spletne strani

Časovno neomejen

Plista

guest_id

Omogoča podajanja virov mikro blogov in priporočanje.

2 leti

Twitter

NID

Omogoča prikaz oglaševalskih vsebin zunaj Google strani.

6 mesecev

Google

PREF

Omogoča prikaz oglaševalskih vsebin, ki so prirejena uporabniku.

2 leti

Google

NastavitvePiskotkov

Preverjanje sprejemanje piškotkov na spletni strani www.e-stave.com

Časovno neomejen

Športna loterija d.d.

TSxxxxxxxxx

Identifikacija seje na spletni strani www.e-stave.com (ne beleži zgodovine)

Ob zaprtju brskalnika

Športna loterija d.d.

__umtz

Statistika ogledov spletne strani www.e-stave.com

6 mesecev

Športna loterija d.d.

clan

medpomnenje vpisanega e-naslova na trgovina.dnevnik.si, da ga uporabniku ni treba 2x vpisovati

ob zaprtju brskalnika

Gambit Trade d.o.o.

 Strinjam se    Ne strinjam se

Kaj se zgodi, če se z njimi ne strinjam?

Oglasi se bodo še naprej prikazovali, vendar bodo morda manj relevantni.

 

Piškotki vdelanih vsebin

Z namenom, da bi obogatili naše vsebine, vanje včasih vdelamo videoposnetke in druge vsebine s strani, kot je na primer Youtube. Dnevnikove strani, ki vsebujejo tovrstne zunanje vsebine, lahko na vaš računalnik nameščajo piškotke s teh spletnih strani. Prav tako svoje piškotke nameščajo družabna omrežja, ki jih izberete za deljenje kakšne od Dnevnikovih vsebin. Dnevnik nad nameščanjem omenjenih piškotkov nima nadzora in spreminjanje nastavitev na tej spletni strani na nameščanje teh piškotkov ne more vplivati. Za več informacij o teh piškotkih obiščite spletno stran, ki je posamezen piškotek namestila.

Lokalno shranjeni objekti (LSO)

So drobne datoteke, ki jih na vaš računalnik namesti Adobe Flash multimedijski predvajalnik, ki se zažene z različnih spletnih mest, od koder vam občasno lahko serviramo multimedijsko vsebino. Tipičen primer je v članek vsajen Youtube posnetek in predvajalnik lahko npr. v LSO datoteko zabeleži vašo želeno nastavitev jakost zvoka. Če ste pred obiskom naše strani že obiskali neko spletno mesto (npr. Youtube) in označili, da želite video posnetke predvajati brez zvoka, je ta informacija že zabeležena v LSO datoteki na vašem računalniku. Ko boste na naši strani naleteli na članek z vsajenim Youtube posnetkom, se bo video predvajal brez zvoka. Ena LSO datoteka velja samo za eno spletno mesto, a za več spletnih brskalnikov. To pomeni, da se bo video predvajal brez zvoka tudi z uporabo drugega brskalnika.

Družba Dnevnik, d.d. na LSO objekte ne more vplivati in ne pozna tehničnih podatkov posameznih spletnih mest, lahko pa jih nadzoruje vsak uporabnik zase in sicer na  tej povezavi .

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala Dnevnik.si  se obvezujete, da ga ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega portala Dnevnik.si  ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Dnevnik, d. d. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega portala Dnevnik.si . Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega portala Dnevnik.si , računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu  Dnevnik.si  ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: online@dnevnik.si .

Podjetje Dnevnik, d. d., si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, spodbujanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si izdajatelj pridržuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, žaljivo, pornografsko ali podobno (drugače nezakonito) vsebino. Dnevnik, d. d., svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni oziroma bodo odstranjeni.

Uredništva spletnega portala  Dnevnik.si  bodo volilne kampanje pred volitvami in referendumi spremljala v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov in podatke javnomnenjskih raziskav. O obsegu in načinu objave vsebin bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom Dnevnik.si  podjetju Dnevnik, d. d., jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij družbi Dnevnik, d. d., in njegovim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba Dnevnik, d. d., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Podjetje Dnevnik, d. d., ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve spletnega portala  Dnevnik.si , dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev spletnega portala Dnevnik.si. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala Dnevnik.si  si preberite tudi poglavje Politika zasebnosti .

Dostopnost in varnost

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega portala Dnevnik.si  le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2006, in spletno povezavo s hitrostjo 512 kbps ali več.

Dnevnik, d. d., si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega portala Dnevnik.si  zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Dnevnik, d. d., ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega portala  Dnevnik.si  oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem portalu Dnevnik.si . Pri tem Dnevnik, d. d., vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

 

 

Naročniki paketa DIGITALNI DNEVNIK

Z nakupom naročniškega paketa  DIGITALNI DNEVNIK  pridobite neomejen dostop do vseh člankov na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji Dnevnik.si za naprave s sistemoma android in iOS, vsako jutro e-pismo »Jutro z Dnevnikom«  ter vsak petek  »Pregled tedna z 10 najbolj branimi članki tekočega tedna« . Za ceno ene naročnine lahko do storitev v okviru enega naročniškega razmerja dostopata dva registrirana uporabnika. Prenos dostopa na tretjo osebo ni dovoljen.

Naročnikom tiskanega paketa »Dnevnik od ponedeljka do petka« ali »Dnevnik od ponedeljka do sobote« ali »Dnevnik od četrtka do sobote« je omogočen neomejen dostop do vseh vsebin družbe Dnevnik, d. d., brez dodatnega plačila za digitalni dostop. Na vašem računu za naročnino je za ta namen izpisana internetna koda, ki jo vpišete ob registraciji na spletnem portalu. Enoten uporabniški račun velja tako za spletni portal kot za mobilno aplikacijo  Dnevnik.si .

V primeru posebnih akcij in dogodkov, ki novim uporabnikom ob registraciji omogočajo za določen čas brezplačen dostop do polnih vsebin na Dnevnik.si oziroma mobilni aplikaciji, se smiselno uporabljajo pravila oziroma pogoji uporabe, ki veljajo za digitalno naročnino.

Več o najpogostejših vprašanjih pri sklenitvi naročniškega razmerja na DIGITALNI DNEVNIK si lahko preberete na tej spletni povezavi:  Najpogostejša vprašanja pred sklenitvijo naročniškega razmerja na DIGITALNI DNEVNIK. . Prav tako si lahko preberete tudi Splošne pogoje naročniškega razmerja za digitalno naročnino.

Omejitev odgovornosti

Družba Dnevnik, d. d., ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega portala Dnevnik.si . Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo »takšne, kot so«, brez kakršne koli dodatne garancije. Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., in njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., in njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega portala Dnevnik.si , z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem portalu  Dnevnik.si  ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače. Tudi če je bilo podjetje Dnevnik, d. d., ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom spletnega portala Dnevnik.si , s storitvijo portala ali s katerim koli pogojem uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala Dnevnik.si  ne uporabljate več.

Uporabniška podpora

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve spletnega portala  Dnevnik.si  na samem portalu. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujete na e-naslov  online@dnevnik.si ali narocnina@dnevnik.si ali na telefonsko številko 01 30 82 100.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina spletnega portala Dnevnik.si , razen vsebin, ki jih v posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega portala Dnevnik.si  prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s spletnim portalom  Dnevnik.si , vključno s spletnimi stranmi, ki so njihov del. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina tega spletnega portala ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešuje v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., in uporabnik si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati po mirni poti. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletenim portalom Dnevnik.si , za katere so že bile izčrpane vse ostale izvensodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko uporabnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ker Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d. ponuja tudi spletne storitve, objavljamo povezav o do Platforme za spletno reševanje potrošniških sporov.

Prav tako potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in podjetjem Dnevnik, d. d.

Družba medijskih vsebin Dnevnik, d. d., lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice podjetja Dnevnik, d. d., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo spletnega portala Dnevnik.si  ali informacij, danih ali pridobljenih pri podjetju Dnevnik, d. d., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja spletnega portala Dnevnik.si . Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki karseda ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in družbo medijskih vsebin    Dnevnik,  d. d., glede storitev spletnega portala  Dnevnik.si  in nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in podjetjem Dnevnik, d. d., glede storitev spletnega portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ti splošni pogoji so shranjeni v taki obliki, da jih uporabnik lahko shrani in reproducira.

 

Družba medijskih vsebin, Dnevnik, d. d.

V Ljubljani, avgust 2023