Pobudo so načelno podprli tudi v ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v večini poslanskih skupin v državnem zboru in drugi deležniki. Zeleno luč za to potezo je prvič v zgodovini dal tudi upravni odbor Združenja Manager. Spremembe bodo mogoče le z zakonskimi določbami, saj Slovenija zaznava poslabšanje v napredku na področju enakosti spolov. Na lestvici globalnega indeksa varnosti in miru žensk smo padli s 4. na 13. mesto, pri napredku v smeri doseganja enakosti med spoloma v okviru Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) pa z 11. na 36. mesto. Ob tem WEF ugotavlja, da bomo ob trenutni hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali kar sto let. Zakonske spremembe so torej nujne.

Kaj predlaga Združenje Manager?

- V organ nadzora, ki ima tri člane, mora biti imenovanih najmanj 33 odstotkov članov manj zastopanega spola. V organ nadzora, ki ima štiri ali več članov, mora biti imenovanih najmanj 40 odstotkov članov manj zastopanega spola.

- V poslovodnem organu in med izvršnimi direktorji mora biti imenovanih najmanj ena tretjina članov manj zastopanega spola.

- Če ima družba enočlanski poslovodni organ, mora biti v organ nadzora in poslovodenja skupaj imenovana najmanj ena tretjina članov manj zastopanega spola glede na skupno število članov vseh organov nadzora in poslovodenja.

- Družbe zavezanke morajo sprejeti politiko raznolikosti, skladno s temi ukrepi.

- Ukrep vključuje tudi delavske predstavnike v nadzornih in poslovodnih organih družb zavezank, ki so imenovani v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Delavski predstavniki se upoštevajo pri izračunu deležev.

Zakon bi veljal za podjetja, uvrščena na borzi, finančne ustanove (banke, zavarovalnice, hranilnice, pokojninske družbe), ki imajo več kot 250 zaposlenih in več kot 40 milijonov evrov letnega prometa, podjetja v državni lasti, kjer ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv ter ki imajo več kot 250 zaposlenih in več kot 40 milijonov evrov letnega prometa. Ta zakonska določila bi bila tudi zgled in spodbuda za podjetja v zasebni lasti. Združenje Manager predlaga, da se uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih v gospodarskih družbah zagotovi v prehodnem obdobju petih let od uveljavitve novele zakona, ukrepi pa bi veljali še 10 let po preteku prehodnega obdobja, skupaj torej 15 let.

Slovenija caplja za Evropo

Medtem ko Slovenija še vedno stavi le na priporočila glede uravnoteženosti spolov v nadzornih organih ter na izvršnih in neizvršnih funkcijah v podjetjih, so Nemčija, Francija, Avstrija, Norveška, Belgija, Italija, Grčija in Nizozemska že zakonsko določile mejo med 30 in 40 odstotkov. Vsaka država ima sicer to področje urejeno glede na svoje specifike pravnega in družbenega sistema, sistema upravljanja gospodarskih družb itn., zato je Združenje Manager pripravilo svoj predlog, ki ustreza specifikam našega sistema.

Miti in zmote: nihče ne bo v vodstvu podjetja le zaradi spola

Prvi kriterij so kompetence posameznikov, ne spol. V Združenju Manager poudarjajo, da so pri izbiri vodstvenih kadrov prvi kriterij kompetence posameznikov in izpolnjevanje razpisnih pogojev, šele nato se kot kriterij doda zastopanost spolov. To pomeni, da noben moški/ženska ne bo imenovan/-a na vodstveni položaj v podjetju le zato, ker je drugega spola, ampak predvsem zato, ker ima kompetence in je izpolnjeval/-a vse zahtevane kriterije. Podjetja z bolj uravnoteženimi vodstvi ustvarjajo večje vrednosti in so bolj inovativna. Podjetja s seznama Fortune 500, ki imajo najmanj tri direktorice, imajo 53 odstotkov višjo donosnost kapitala. Podjetja z bolj raznolikimi vodstvenimi ekipami imajo v povprečju 45 odstotkov prihodkov od inovacij, podjetja z manj raznolikimi vodstvi pa le 26 odstotkov. Ne gre za boj žensk, ampak za to, da so podjetja, ki stavijo na raznolikost in uravnoteženost, dokazano uspešnejša, kar potrjujejo številne raziskave, s tem pa pridobijo gospodarstvo, država in celotna družba.

S priznanjem artemida spodbujajo menedžerke, naj prevzamejo vodilna mesta

Združenje Manager si že več let prizadeva za večjo uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih v gospodarstvu. Tudi zato so letos ponovno podelili priznanje artemida menedžerkama, ki sta prebili stekleni strop in zavzeli najvišji mesti v podjetju oziroma organizaciji. Prejeli sta ga Martina Perharič, direktorica podjetja Medis, in Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica v družbi Boston Consulting Group. S tem želi združenje motivirati in spodbuditi, da bi se več žensk odločilo prevzeti vodilna mesta.