V naslednjih dveh letih nameravajo v Domžalah urediti dve šolski kuhinji. Na osnovni šoli Domžale bodo preurejeni kuhinji dozidali jedilnico, na OŠ Rodica pa bodo zaradi povečanih kapacitet učilniških prostorov kuhinjo in jedilnico predvsem povečali.

Za projekt rekonstrukcije oziroma prizidave jedilnice na OŠ Domžale so gradbeno dovoljenje že pridobili, dela pa naj bi začeli v začetku naslednjega leta. Vrednost naložbe naj bi po že izdelani investicijski dokumentaciji znašala okrog milijon evrov. Naložba na OŠ Rodica naj bi bila nekoliko dražja, saj so jo v investicijski dokumentaciji ocenili na 1,2 milijona evrov.

Imeli bodo dve jedilnici

Na OŠ Domžale bodo istočasno z razširitvijo jedilnice preuredili tudi kuhinjo, ki bo ostala na približno obstoječem mestu, vključno z obstoječimi dostopi in gospodarskim dvoriščem. V obstoječi jedilnici, ki zagotavlja 40 sedežnih mest, bo po novem jedilnica za učitelje, jedilnica za učence, ki bo imela 216 sedežev, pa je kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi. Povezava med novo jedilnico in obstoječim delom je predvidena na stiku obstoječega in dozidanega.

Prizidek jedilnice v velikosti 24,2 krat 17,7 metra se z instalacijami navezuje na obstoječi sistem šole. Zasnovan je kot enovit prostor, delno vkopan, z ravno streho in je nivojsko usklajen z ravnjo obstoječe kleti oziroma kuhinje. Osvetlitev prizidka bodo na severni in zahodni strani zagotavljala okna v zgornjem pasu prostora, ob evakuacijskih stopnicah pa bodo okna segala do tal. Predvideno je, da bo ravna streha nad prizidkom pohodna in dostopna iz zunanje ureditve po stopnicah, ob njen rob pa bodo postavili ograjo v višino 110 centimetrov. Delno vkopan prizidek bo visok 3,2 metra, ograja bo visoka 4,3 metra. Objekt je v okolico umeščen tako, da ne vpliva na obstoječe izhode iz šole, prestavijo oziroma prilagodijo se le potke iz garderob.

Kuhinja bo večja

Na osnovni šola Rodica se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov pojavila potreba po povečanju zmogljivosti jedilnice in prostorov kuhinje. V prvi fazi je predvidena gradnja prizidka dodatne jedilnice in preureditev obstoječe jedilnice, v drugi fazi pa porušitev kuhinje in nadomestna gradnja kuhinje in gospodarskega dvorišča na isti lokaciji.

Nov prizidek jedilnice bodo zgradili na zahodni strani obstoječe jedilnice med učilniškim traktom in telovadnico. V obstoječi jedilnici bodo namestili instalacije za prezračevanje in razsvetljavo ter uredili prostor za umivanje rok, prostore za razdeljevanje hrane in oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje. Nov prizidek je načrtovan kot delno vkopan pritlični paviljon, ki bo velik 15,9 krat 9,2 metra in pripet na zahodno stranico obstoječe jedilnice.

Obstoječo kuhinjo, ki jo bodo v drugi fazi porušili, bodo na istem mestu nadomestili z delno vkopano večjo novogradnjo, ki bo v skladu s sodobnimi standardi zagotovila bolj funkcionalno razporeditev delovnih površin. Nova kuhinja bo od obstoječe večja za 60 kvadratnih metrov in bo merila nekaj več kot 207 kvadratnih metrov. Delno vkopani prostor bo z zahodno stranico povezan z obstoječo jedilnico. Na zahodni strani prizidka pa bodo ob obstoječi rampi uredili tudi gospodarsko dvorišče za dostavo in odvoz. V sklopu naložbe bodo uredili tudi zunanje površine na severni strani šole, med učilniškim traktom in telovadnico.