Javno komunalno podjetje Prodnik upravlja osem vodooskrbnih sistemov in skrbi za več kot 400 km vodovodnega omrežja in več kot 100 vodovodnih objektov na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Omrežje s pitno vodo oskrbuje približno 55.000 uporabnikov.

Ker je največ uporabnikov z območja občine Domžale, ne preseneča, da občina že nekaj let vlaga v nove naložbe ter obnove in vzdrževanja svojega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po več kot dva milijona evrov letno. Tudi letos bo JKP Prodnik na območju občine prenovilo okoli 5000 metrov vodovoda. Denar za obnovo se steka iz omrežnin, pri načrtovanju vrstnega reda obnove pa upoštevajo starost in dotrajanost omrežja oziroma morebitne ponavljajoče se okvare. Usklajujejo pa se tudi z občinskimi komunalnimi naložbami, da se ne podvaja prekopavanje cestišč in pločnikov. Še najpogosteje obnovo vodovodnega omrežja izvajajo sočasno z gradnjo kanalizacije ali pa ob načrtovani obnovi tudi lokalna skupnost poskrbi za potrebne dodatne naložbe.

Obnove se vrstijo…

V tem letu so vodovod in kanalizacijo že obnovili na Čopovi ulici in Ulici 7. avgusta v Dobu, na delu Količevega in na Gregorčičevi ulici v Domžalah, obnovili vodovod med Podrečjem in vodohranom Šumberk ter dokončali obnovo vodovoda v Krtini. Dela še vedno potekajo na Prešernovi ulici v Dobu, Bistriški cesti v Domžalah, Ulici Antona Skoka v Domžalah ter na Aškerčevi cesti v Domžalah, kjer so dela zvečine že končana oziroma končujejo le še dela po izvedenih hišnih priključkih na dvoriščih.

Do konca leta bodo obnovili še vodovoda na Bolkovi ulici na Homcu, kjer so dela že začeli, na Ljubljanski cesti v Domžalah, kjer bodo dela potekala na relaciji do Gostišča Keber, na Jelovškovi ulici mimo INCE in na odseku med Kamniško in Jelovškovo ulico v Domžalah, Bistriški ulici v Radomljah, na Brdu pri Ihanu ter v delu naselja Kokošnje.

Prav tako je v tem letu predvidena še obnova vodohrana VH Šumberk II, ki skupaj z že obnovljenim vodohranom VH Šumberk I predstavlja glavni zbiralnik pitne vode za lokalno skupnost. Samo na območju občine Domžale je na vodovodnem omrežju več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov), ki jih je prav tako treba vzdrževati in obnavljati. Prav tako morajo redno vzdrževati tudi hidrante, hišne priključke in na vsakih pet let zamenjati obračunske vodomere, kar pomeni, da morajo vsako leto zamenjati okoli 2700 vodomerov.

Daljinski nadzor

V družbi so že veliko naredili tudi na področju daljinskega nadzora, ki že omogoča nadzorovanje večine objektov tako na vodovodnem kot na kanalizacijskem omrežju na daljavo. Daljinski nadzor pripomore k znižanju stroškov, večji varnosti in hitrejšemu ukrepanju, če se kaj okvari. V občinah Domžale, Mengeš in Trzin so vsi večji objekti vodovodnega sistema že vključeni v daljinski nadzor, območja občin Lukovica in Moravče pa za zdaj le delno.