Kot častitljiva ustanova se že 75 let trudimo, da predajamo znanje mladim ter jih vzgajamo v pozitivno kritične in ustvarjalne ljudi, poudarja Benko. Drugačne, posebne, edinstvene nas dela pristop do dijakov in dijakinj, preizkušanje prožnih oblik dela znotraj predvidenega kurikula in seveda nabor izbirnih vsebin, ki vsakemu razvijajočemu se mladostniku ponudi nekaj več.

Spodbujamo odprto komunikacijo in v sodelovanju z dijaki iščemo izzive za naš skupni razvoj. Medpredmetno zasnovan pouk ne poteka le med štirimi zidovi, saj pestra izbira tujih jezikov, izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, mednarodnih projektov, tekmovanj v znanju z različnih predmetnih področij zadovoljuje različne dijaške interese in ustvarjalnosti (umetniško, raziskovalno, športno področje).

Spoznavanje drugih kultur za spoštovanje drugačnosti

Trudimo se, da s poukom in vzgojo navajamo dijake na osnovne civilizacijske in državljanske vrednote, za katere se nam v današnjih časih zdi, da so nekam izginile. Naše poslanstvo temelji na zgledu in prepričevanju. Spoštujemo drugačnost in pravico do možnosti za razvoj vsakega posameznika. V okviru vzgoje za solidarnost razvijamo ozaveščenost in občutljivost mladih za socialna dogajanja, za prepoznavanje potreb drugih ter razvijanje socialnih znanj in veščin za sobivanje, skupno reševanje problemov in izboljšanje kakovosti življenja.

Mednarodno sodelovanje nam omogoča možnosti za višjo kakovost izobraževanja in pripravo mladih za vključevanje v družbo in boljši prehod v svet dela. Mladim predstavljajo izvrstno izkušnjo pri krepitvi jezikovnih spretnosti in sposobnosti sporazumevanja. Pridobijo pa tudi veliko drugih spretnosti: socialnih, podjetnostnih kompetenc in mehkih veščin.

Tovrstna sodelovanja jim dajejo možnost potovati in spoznati druge države, običaje, kulture in v prvi vrsti svoje vrstnike iz tujih držav, s katerimi izmenjavajo mnenja, navezujejo nove stike in prijateljstva, včasih celo za vse življenje. To potrjujejo tudi naši dijaki. Tim Zagorščak, dijak splošne gimnazije, je po projektu eTwinning zapisal: »Z zanimivimi in življenjskimi aktivnostmi sem spoznal več o sebi, o odnosih z ljudmi okoli sebe in svojem dojemanju sveta. Poleg tega sem lahko uporabil španščino v bolj aktivnem okolju ter jo s tem tudi izboljšal.«

Mladi raziskovalci Koroške krepijo tudi podjetnost

Ker smo prepričani, da mora vzgojno-izobraževalni proces razvijati višje miselne procese, spodbujati mora učno motivacijo in vztrajnost, prevzemanje pobud, vrednotenje idej, samozavedanje in samoučinkovitost, etično in trajnostno naravnanost, solidarnost, sprejemanje sebe in drugih, se trudimo usposobiti dijake za organiziranje lastnega procesa učenja ter hkrati zagotavljati njihov čustveni in socialni razvoj. V okviru pouka izvajamo didaktične strategije projektnega, eksperimentalnega in terenskega dela, problemskega pouka, samostojnega učenja, kritičnega razmišljanja in izkustvenega učenja. Širimo raziskovalno dejavnost in smo nosilci gibanja Mladi raziskovalci Koroške.

Kot razvojna šola sodelujemo tudi v projektu Krepitev podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Vpeljujemo prožne oblike učenja, kar naj bi pripomoglo k aktivnejši vlogi dijakov pri reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Interdisciplinarne in kroskurikularne povezave ter povezovanje z okoljem in širšo skupnostjo so le nekatere od možnosti uspešnega vključevanja kompetence podjetnosti v pouk in obšolske dejavnosti.

»Všeč mi je bilo, da smo pri predmetu podjetništvo in komunikacija sami ustvarili podjetja. Na tak način sem se naučila več, kot če bi imeli samo predavanja. Ugotovila sem, da je ustvariti podjetje zahtevno in dolgotrajno, da je potrebnega veliko truda, potrpežljivosti in vztrajnosti in da nič ne pride čez noč. Ostati moraš pozitiven,« je poudarila Anita Nabernik, dijakinja programa farmacevtski tehnik.

Povezovanje v lokalnem okolju in vpetost šole vanj je za nas izrednega pomena. Vsak nov zunanji partner je za nas prispevek k širini, rasti in ugledu šole. Ponosni smo na svoja številna uspešna sodelovanja. Mladi, ki so se pri nas izobraževali, sicer odidejo vsak svojo pot, a imamo občutek, da smo jim dali dobro popotnico.

Simona Rejec Merkač je profesorica nemščine, koordinatorka mednarodnih projektov in projekta PODVIG.