Prepričana sem, da lahko objektivno znanje in odprto ter vzpodbudno okolje mladim pomaga ustvarjati pozitiven odnos do sebe in tudi pozitiven odnos do zdravja v najširšem pomenu besede. Z načrtnim delom pri razrednih urah, na taborih in v različnih projektih pri pouku pomagamo pri ustvarjanju oddelčnih skupnosti, projekti dijaške skupnosti in različne interesne dejavnosti pa omogočajo povezovanje dijakov med oddelki. Tako se ustvarjajo zdrave mreže, dijaki pa oblikujejo svojo osebnost in samozavest s sodelovanjem tudi pri dejavnostih, ki niso ocenjevane, a so prav tako ali pa prav zaradi tega zelo pomembne za pozitivno samopodobo.

Dijake vključujemo v sooblikovanje šolskega okolja, ki je zato bolj njihovo. Odmevne so akcije šolskega projekta Zdrava šola, organiziramo predavanja in dejavnosti, ki dijakom odpirajo dodatne možnosti za razvoj odnosa do sveta. S ponujanjem, ne vsiljevanjem, in upoštevanjem dijaških pobud se je delež zdravih obrokov v šolski kuhinji bistveno povečal. Dijaki so sadje na hodnikih sprejeli kot del šolske kulture, bidoni, pitniki in čajne vrečke pa so zmanjšali delež sladkih pijač. Kotički, oblikovani po njihovih zamislih, šolska terasa in urejen atrij veliko dijakov med odmori zvabijo na plano.

Prizadevanje za šolski uspeh je za marsikaterega dijaka breme. Zato spodbujamo medvrstniško pomoč, izvajamo program za učinkovito učenje, ponujamo trening sprostitvenih tehnik in veliko pogovorov. Dijak v stiski se lahko obrne na katerega koli zaposlenega, ki mu zaupa.

Prav odprti odnosi največ pripomorejo k razbremenitvi in jasnejšemu, optimističnemu pogledu v prihodnost. Vesela sem njihovega razmišljanja in zavedanja, da so subjekti, in ne objekti.