V svetu je bilo leta 2014 v 83 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 200 milijonov podjetnic v nastajajočih in novih podjetjih. Podjetniška aktivnost žensk se je v zadnjih dveh letih v povprečju povečala za sedem odstotkov v 61 nacionalnih gospodarstvih, je pokazala lanskoletna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Novim podjetnicam je treba prišteti še 128 milijonov podjetnic, ki vodijo ustaljena podjetja. Ženske podjetnice so v primerjavi z letom 2012 zmanjšale razliko med spoloma za 6 odstotkov in bistveno pripomorejo h gospodarski rasti, spodbujeni z njihovo podjetniško aktivnostjo. Tako so pokazali rezultati raziskave, ki je najobsežnejša in najbolj poglobljena raziskava podjetniške aktivnosti žensk v svetu.

Uspešne z inovacijami

Ženske podjetnice so v skoraj polovici proučevanih držav izenačene ali celo prehitevajo moške kolege na področju inovativnosti. Tudi raziskava GEM kaže vedno večjo enakost med moškimi in ženskami, ki prodajajo izdelke in storitve, ki so za potrošnike novi in jih konkurenca na splošno ne ponuja.

V zvezi z motivacijo za podjetništvo je za nacionalno gospodarstvo bistveno poznavanje deleža prevladujočega motiva za vključevanje v podjetništvo. Ženske so v povprečju po vsem svetu v enaki meri kot moški podjetniško aktivne pri izkoriščanju podjetniških priložnosti.

Prav temu dejstvu gre pripisati zmanjševanje vrzeli med spoloma, izražene v odstotku priložnostno motiviranih podjetnikov v različnih regijah. Žal pa ni tako tudi v Sloveniji, kjer se v zadnjem letu kaže poslabšanje situacije in višanje deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk zaradi nujnosti. Položaj žensk se glede motivacije za podjetništvo namreč poslabšuje.

Zelo aktivne tudi kosovske podjetnice

Vključenost žensk v podjetništvo v svetu zelo variira in je v Evropi precej skromna. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti žensk beleži Švica, sledijo ji Španija, Portugalska, Finska in, zanimivo, Kosovo. Najnižji delež novih in nastajajočih podjetnic so zabeležile Madžarska, Švedska ter Bosna in Hercegovina.

Med 28 proučevanimi evropskimi državami je tako Slovenija zasedla 19. mesto s 33,9 odstotka zgodnje podjetniško aktivnih podjetnic. V kar desetih proučevanih državah pa ostaja verjetnost, da bodo v primerjavi z moškimi podjetniško aktivnejše ženske, enaka ali se celo povečuje. Te države so Salvador, Brazilija, Vietnam, Indonezija, Malezija, Filipini, Zambija, Nigerija, Uganda in Gana.

To je eden od vidikov, ki kaže uspešnost vključevanja žensk in njihovih talentov ter potencialov v nacionalna gospodarstva in na katerega je med drugim po pregledu ugotovitev GEM opozorila Natalie C. Postružnik iz Vključi.Vse. Medtem se Susan R. Madsen z univerze Utah ukvarja s koristmi, ki jih prinašajo ženske voditeljice v gospodarske družbe, a pod pogojem, da je v podjetju najmanj trideset odstotkov žensk na vodstvenih položajih. Da je ta odstotek ključen za uspeh podjetja praktično na vseh ravneh, kažejo številne raziskave, o čemer bo govorila tudi na bližajoči se konferenci žensk voditeljic na Bledu.

»Zato potrebujemo večjo uravnoteženost vodstvenega kadra po spolu v gospodarstvu in v nevladnem sektorju, v državnih ustanovah in civilni sferi,« poudarja Susan R. Madsen. Raziskava Zakaj je raznolikost pomembna, ki jo je izvedel informacijski center Catalyst že leta 2011, je med drugim pokazala, da so imeli v podjetjih, kjer imajo večinoma ženske voditeljice, za kar 16 odstotkov višjo donosnost sredstev in skoraj 26 odstotkov višjo donosnost na kapital.

Madsenova v povzetku različnih raziskav v ZDA in Evropi izpostavlja, da so ženske v upravnih odborih in na ključnih vodstvenih položajih zagotovilo za boljše poslovanje podjetja, za zvišanje dobičkonosnosti, hitrejše zmanjševanje dolgov, manj je možnosti za insolventnost podjetja, sklepajo manj tvegane posle oziroma se vanje ne spuščajo, dokler niso povsem prepričane, da je odločitev dobra, in ne vlagajo toliko v gradnjo prestižnih poslovnih prostorov kot moški, podjetja bolje kotirajo na borzi, so bolje vodena in v večji meri usmerjena k družbeni odgovornosti. Drugačen način vodenja, ki ga imajo ženske, jih pred moške postavlja tudi pri mehkih kazalnikih vodenja. Zaposleni so namreč bolj zadovoljni, ženske lažje napredujejo in plačne razlike v primerjavi z moškimi so manjše, sprejemajo bolj etične odločitve, opazno višji sta zavzetost zaposlenih in njihova učinkovitost, zadovoljne so posledično tudi njihove stranke, sodelavci so bolj povezani in uspešneje delajo v timih, manj je »vrtičkarstva«.