Dolgotrajnim, strokovno spornim in neracionalnim postopkom izdajanja gradbenih dovoljenj, na katere že leta opozarja gradbeno-prostorska stroka, ministrstvo za okolje in prostor napoveduje konec. Predlagana prenova gradbeno-prostorske zakonodaje sicer načeloma ne bo prinesla bistveno krajših postopkov. Upravne enote gradbena dovoljenja že danes v povprečju izdajajo v 21 dneh, če je vloga popolna, pojasnjujejo na ministrstvu. Bodo pa spremembe občutno zmanjšale investicijska tveganja in finančno razbremenile vlagatelje.

Danes morajo ti k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti celoten projekt z vsemi načrti, študijami in soglasji ter plačanimi prispevki, čeprav dovoljenja morda sploh ne bodo dobili. Po novem bo dokumentacija k vlogi občutno tanjša in bo zajemala le osnovne značilnosti gradnje, vse podrobnosti in študije pa bo projektant izdelal šele po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Tudi prispevke bo treba plačati šele tik pred začetkom gradnje.

Kdor bo želel gradnjo preprečiti oziroma ji v določenem delu ugovarjati, bo imel za to čas največ dva meseca po začetku gradnje. S tem želi ministrstvo investitorja zaščititi pred zlonamernim šikaniranjem sosedov, ki lahko zdaj kljub temu, da jim gradnja »raste pred nosom«, zahtevajo naknadno obnovo postopka in odpravo gradbenega dovoljenja tudi kasneje, češ da za gradnjo prej niso vedeli.

Tudi neskončnega čakanja in usklajevanja soglasij oziroma po novem mnenj pristojnih organov ne bo več. Če investitor v predpisanem roku ne bo dobil mnenja (molk organa) oziroma si bodo mnenja različnih organov med seboj nasprotovala, bo vajeti v roke prevzela upravna enota in sama zahtevala mnenje oziroma dodatna pojasnila pristojnega mnenje dajalca.

Namesto odločbe žig »dovoljeno«

Konec bo tudi podvajanja dokumentacije ter pravnih in drugih postopkov, kot je recimo dvakratno pridobivanje soglasij oziroma mnenj pristojnih organov. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja ministrstvo združuje s postopkom občinskega podrobnejšega prostorskega načrtovanja (ob soglasju občine) pa tudi s presojo vplivov na okolje v primerih, ko bo ta potrebna.

Kdor bo imel vso osnovno dokumentacijo, vsa soglasja sosedov in pozitivna mnenja pristojnih organov, sploh ne bo čakal na odločbo, temveč mu bo upravna enota po skrajšanem postopku v največ 30 dneh odobrila projekt zgolj z odtisom klavzule »dovoljeno« na projektu. Tudi če reakcije organa v tem času ne bo, bo to pomenilo, da je dovoljenje izdano. Skrajšani postopek ne bo možen le pri zahtevnih gradnjah in pri gradnjah z vplivi na okolje. V običajnem postopku bo rok za odločitev o gradbenem dovoljenju 60 dni.

Stroka: Uporabno dovoljenje obvezno za vse

Po trenutnem predlogu še naprej ne bo obvezno uporabno dovoljenje, a le za enostanovanjske hiše z največ 250 kvadratnimi metri površine. Prav neobvezen končni pregled pa zdaj predstavlja rakavo rano slovenske gradnje in vir črnograditeljstva, saj »končnih izdelkov« običajno nihče ne preverja. Stroka se zato zavzema za obveznost uporabnega dovoljenja za vse stanovanjske hiše, tudi na ministrstvu pa že pravijo, da o vprašanju še niso rekli zadnje besede.

Predlagane rešitve sicer stroka načeloma pozdravlja, saj so zelo podobne tistim, ki jih je pod naslovom ZGOdba predlagala sama. Pripombe nanje pa okoljsko ministrstvo sprejema do konca javne razprave 20. januarja.

Bistvene razlike pri gradnji enostanovanjske hiše (do 250 m2)

ZGO-1, Gradbeni zakon, Zaps

PODATKI

po veljavni

zakonodaji

po predlogu

nove zakonodaje

po predlogu

stroke ZGOdba

• neobvezna

• zmanjšuje investicijska tveganja

• upravna enota na zahtevo investitorja vnaprej presodi o določenih vprašanjih oz. dopustnih posegih, odločitev je zavezujoča največ 2 leti

• je ni

• je ni

PREDODLOČBA

PRIDOBITEV

PROJEKTNIH

POGOJEV OZ.

SOGLASIJ TER

IZDELAVA

POTREBNE

DOKUMENTACIJE

• obvezna izdelava celotnega projekta z vsemi potrebnimi načrti in študijami in soglasji ter plačani vsi prispevki za objekt z do centimetra natančno določenimi gabariti in vsemi drugimi tehničnimi podrobnostmi gradnje

• določeni le maksimalni gabariti ter odmiki od parcelnih meja

• določeni le maksimalni gabariti ter odmiki od parcelnih meja

GRADBENO

DOVOLJENJE

• izdaja gradbenega

dovoljenja

• izdaja gradbenega

dovoljenja

• izdaja gradbenega

dovoljenja

• vsakršno spreminjanje velikosti objekta ali materialov za gradnjo pomeni kršenje gradbenega dovoljenja

• spreminjanje odločitev, ki niso podprte z izračuni in študijami, povečuje možnosti za težave in napake pri gradnji

• določitev podrobnosti načrtovane gradnje

• določitev podrobnosti načrtovane gradnje

IZDELAVA

PROJEKTA

ZA IZVEDBO

OZIROMA

GLAVNEGA

PROJEKTA

• ga ni

DOGODEK

NA GRADBIŠČU

• ga ni

• namesto njega prijava gradnje na upravni enoti skupaj z vsemi podrobnostmi gradnje

• uradno srečanje investitorja, predstavnika države – gradbenega inšpektorja, odgovornega vodje projekta in nadzora

ter izvajalca del, ki na terenu tik pred začetkom gradnje v okviru svojih

pristojnosti preverijo, ali je vse urejeno pravilno, za kar jamčijo s podpisi

• pred zaključkom postopka plačani vsi prispevki

• začetek v 2 letih po izdaji gradbenega dovoljenja z možnostjo podaljšanja roka še za 2 leti

• roka za končanje ni

• pred začetkom plačani vsi prispevki

• začetek v 7 letih po izdaji gradbenega dovoljenja

• rok za končanje 4 leta po začetku del, samo v primeru višje sile možno podaljšanje za 2 leti

• obvezna prijava dokončanja del na upravno enoto

• začetek in konec gradnje v določenem času po izdaji gradbenega dovoljenja, sicer se začne plačevati gradbiščni prispevek lokalni skupnosti

GRADNJA

• v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja

• sankcij ni

• pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja

• pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja

VPIS V URADNE

EVIDENCE

• za enostanovanjske hiše ni obvezno

• ni obvezno za enostanovanjske hiše do 250 m2

• obvezno

UPORABNO

DOVOLJENJE