Konec junija se izteče javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje Iz faksa takoj praksa, v sklopu katerega je na voljo pet milijonov evrov, zaposlili pa naj bi 820 diplomantov. Zavod je do včeraj prejel 475 ponudb delodajalcev in jih odobril 310, kar bo omogočilo enoletno zaposlitev 321 brezposelnim diplomantom, ki so v zavodovi evidenci brezposelnih in iščejo prvo zaposlitev.

Podjetjem so torej odobrili za 1,92 milijona evrov subvencij, kar je 39 odstotkov od vsega denarja, po trditvah zavoda pa je med podjetji za poziv vedno več zanimanja, zato so zaposleni na področju aktivne politike zaposlovanja prepričani, da bodo do konca junija razdelili ves denar.

Javno povabilo Iz faksa takoj praksa je nov program, ki udejanja cilje Jamstva za mlade, namenjen pa je spodbujanju pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Subvencioniranje zaposlitve lahko dobi podjetje, ki je v Sloveniji registrirano leto dni in ima zadnje tri mesece poslovanja vsaj enega zaposlenega, plačane pa mora imeti vse obveznosti do države in zaposlenih.

Brez neporavnanih dolgov

»Zavod vsa prijavljena podjetja preveri v evidencah Ajpesa, ZZZS, ministrstva za finance in Fursa. Delodajalec mora imeti do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Sloveniji, do zavoda pa niti on niti z njim povezane pravne ali fizične osebe ne smejo imeti neporavnanih obveznosti iz preteklih pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja, kar je razvidno iz naših evidenc,« poudarjajo na zavodu.

»Ker morajo delodajalci neizkušenim diplomantom zagotavljati program izpopolnjevanja ves čas zaposlitve, je potrebno, da je v podjetju najmanj en zaposlen, ki lahko ta program izvaja. Pogoj najmanj enoletno poslovanje podjetja pa glede na izkušnje preteklih javnih povabil zagotavlja resnost ponudbe in možnost ohranitve zaposlitve v pogodbeno določenem obdobju,« so prepričani na zavodu.

Bonitete ali prihodkov delodajalcev ne preverjajo, število zaposlenih pa preverjamo z vpogledom v uradne evidence ZZZS. V uradnih evidencah Ajpesa pa preverjajo, da delodajalec ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

Pregled seznama izbranih podjetij, ki jim je zavod odobril denar za subvencioniranje enoletne zaposlitve diplomantov za pridobivanje prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno kaže, da je večina podjetij mikro ali malih podjetij v povprečju s prihodki od 50.000 do 150.000 evrov ter nizko dodano vrednostjo. V nekaterih promet zelo niha, prav tako število zaposlenih. Le redka podjetja imajo bonitetno oceno A.

Podjetje z do dvema zaposlenima lahko prek povabila Iz faksa takoj praksa zaposli enega diplomanta, z do pet zaposlenimi največ dva diplomanta, večja podjetja pa do pet diplomantov. Zagotoviti jim morajo delovno mesto, ki je ustrezno kandidatovi izobrazbi. Ali podjetje res izpolnjuje ta pogoj, zavodovi strokovnjaki preverjajo iz podatkov, ki jih delodajalec navede na obrazcu za sporočilo za prosto delovno mesto in na obrazcu s ponudbo na javno povabilo.

Delodajalec mora ob prijavi na javno povabilo opisati tudi program izpopolnjevanja za diplomanta, ki mora vsebovati dela in naloge na delovnem mestu, ustreznem terciarni ravni izobrazbe vključene osebe.

Zaposlitve tudi v zagonskih podjetjih

V zagonskem podjetju Chipolo iz Hrastnika, ki trenutno zaposluje sedem ljudi, zaradi povečanega obsega naročil pa imajo še osem sodelavcev, od tega sedem študentov, so prek javnega poziva zaposlili vodjo proizvodnje in grafično oblikovalko. »Veseli smo, da se nam bodo stroški dela vsaj nekoliko zmanjšali. Zaposlili smo študentki, ki sta nedavno diplomirali. Zaposlili bi jih lahko še več, vendar pri nas obseg naročil niha. Zato se skušamo temu prilagajati tudi z drugimi načini zaposlovanja,« je pojasnil direktor Primož Zelenšek, saj s podjetjem sodeluje tudi šest študentov prek študentskega servisa. Podjetje bo denar za subvencioniranje enoletne zaposlitve v višini šest tisoč evrov za vsakega zaposlenega dobilo najpozneje štiri mesece po podpisu pogodbe o zaposlitvi.

Podjetje lahko zaposli samo diplomanta, ki je v uradni zavodovi evidenci med iskalci zaposlitve. Pri tem pa ni časovne omejitve, koliko časa mora biti med brezposelnimi. Pogoj je le, da je na dan podpisa pogodbe o zaposlitvi star manj kot 30 let. Podjetje ne more zaposliti na primer nekoga, ki je bila prej zaposlena v okviru programa javnih del, saj to pomeni, da je že bila zaposlena in da ne išče prve zaposlitve. Prav tako se na primer v okviru tega ukrepa ne more zaposliti nekdo, ki je samo dva meseca delal v podjetju na delovnem mestu, za katero je zahtevana izobrazba 5. stopnje.

»Iskalec prve zaposlitve je oseba brez delovnih izkušenj, pridobljenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi samozaposlitve. Zavod ne razpolaga z uradnimi podatki o tem, na kakšnem delovnem mestu je oseba delala pred prijavo pri zavodu, zato ne more ocenjevati, ali so delovne izkušnje, ki jih je oseba v času zaposlitve pridobila, res neustrezne. Mlada brezposelna oseba, ki ni  iskalec prve zaposlitve, se lahko vključi v druge programe, ki so prav tako namenjeni zaposlovanju. Na voljo je Delovni preizkus za mlade, Usposabljanje na delovnem mestu, prav tako pa za zaposlitev za nedoločen čas lahko delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Fursu,« poudarjajo na zavodu.