Direktor ljubljanske študentske organizacije Andrej Klasinc je računskemu sodišču posredoval odzivno poročilo. Revizorji so preskusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov, a so bili ob tem le delno zadovoljni.

V ŠOU v Ljubljani so se zavezali, da bodo najpozneje do 15. julija letos potrdili prenovljen pravilnik, s katerim bo urejeno financiranje, načrtovanje in poročanje o njihovih projektih. Uporabljati naj bi ga začeli do konca leta oziroma najpozneje do konca marca 2025, kar so revizorji ocenili kot zadovoljiv ukrep.

Prav tako naj bi študentski zbor najpozneje do sredine julija sprejel nov pravilnik o sodelovanju s člani družine ŠOU, s katerim bo uveden strožji nadzor nad pripravo projektov in programov, s čimer pa je računsko sodišče le delno zadovoljno. Organizacija namreč namerava v pravilniku določiti odgovorne osebe za namensko porabo in poročanje o porabi sredstev, ne pa tudi pogostosti izvajanja nadzora.

Kot nezadovoljive pa je računsko sodišče ocenilo ukrepe v zvezi z računovodskim poročanjem, v zvezi s katerim so se v ŠOU v Ljubljani zavezali, da bodo letno poročanje prilagodili zahtevam zakona o računovodstvu pri izdelavi letnega poročila za leto 2024.

Vendar kot ugotavljajo revizorji, v organizaciji pri tem niso navedli nobenih aktivnosti, ki jih bodo morali izvesti pred tem, med drugim uskladiti pravilnik iz leta 2009 z zakonodajo, da bodo dejansko lahko zagotovili računovodsko poročanje v skladu s predpisi.

Ker študentska organizacija z vsemi predstavljenimi popravljalni ukrepi ni v celoti zadostila zahtevam za odpravo nesmotrnosti, je po mnenju računskega sodišča, ki ga je podpisala generalna državna revizorka Jana Ahčin, kršila obveznost dobrega poslovanja.

Iz Študentske organizacije Univerze v Ljubljani so v zvezi z opravljeno revizijo računskega sodišča o poslovanju med leti 2020 in 2022 sicer že decembra lani sporočili, da nadzor ni pokazal kakšnih nepravilnosti ali nepreglednosti poslovanja ter zagotovili, da so velik del priporočil že upoštevali.

V odzivu za STA so priznali, da je računsko sodišče z vidika učinkovitega delovanja v smislu revizorske stroke njihovo učinkovitost delovanja ocenilo kot slabo, a dodali, da odgovornosti za to ni mogoče pripisati izključno njim, saj je bila takšna revizija narejena prvič v njihovi zgodovini.

So pa velik del priporočil že upoštevali in tako med drugim omogočili sprejem proračuna za leto vnaprej in v obliki dvoletnega dokumenta, prav tako so vpeljali obveznost vsakoletne notranje revizije poslovanja, finančno poročilo pa bodo na novo prilagodili in uskladili z državnimi institucijami, saj je bilo do zdaj to vezano precej bolj na mandate študentskega zbora, ki pa so vezani na študijsko leto.