Direktiva bo po navedbah sveta in parlamenta vzpostavila postopke za ustrezno visoke zakonsko določene minimalne plače, spodbujala kolektivna pogajanja o teh plačah in zagotavljala ustrezno pravno zaščito za upravičence do njih. Države članice EU z zakonsko določeno minimalno plačo bodo morale upoštevati vzpostavljeni postopkovni okvir in poskrbeti za uskladitev zneska glede na jasno določene kriterije.

Skladno z načelnim dogovorom Sveta EU in Evropskega parlamenta bo usklajevanje minimalne plače potrebno vsaj enkrat na dve leti, v državah, ki imajo uvedeno avtomatično letno usklajevanje, pa vsaj enkrat na štiri leta. Pri tem bodo morali sodelovati tudi socialni partnerji.

Ker so za zagotavljanje pozitivnih učinkov ustrezne minimalne plače bistvenega pomena kolektivna pogajanja, predlagana direktiva predvideva tudi povečanje pokritosti s kolektivnimi pogajanji. V tej luči predvideva, da bodo morale države, v katerih pokritost s kolektivnimi pogajanji ne dosega vsaj 80 odstotkov delavcev, pripraviti akcijski načrt. Ta naj bi vzpostavil jasno časovnico in konkretne ukrepe za progresivno povečanje stopnje pokritosti s kolektivnimi pogajanji.

Svet EU in Evropski parlament sta se strinjala tudi glede številnih ukrepov za zagotavljane zaščite minimalne plače. Ti vključujejo nadzor delovnih inšpektorjev, lahko dostopne informacije o zaščiti minimalnih plač in vzpostavitev pooblastil regulatorjev za ukrepanje zoper kršitelje zakonodaje.

EK: Visoke minimalne plače so pomembne za socialno pravičnost

Evropska komisija je sicer predlog direktive o minimalni plači Svetu EU in Evropskemu parlamentu predložila konec oktobra 2020. Politični dogovor mora biti zdaj na strani sveta potrjen na ravni stalnih predstavnikov, sledilo bo uradno glasovanje na svetu in v Evropskem parlamentu. Države članice bodo imele nato dve leti časa, da direktivo prenesejo v nacionalne zakonodaje.

Evropska komisija je politični dogovor o direktivi o minimalni plači že pozdravila. V Bruslju so prepričani, da so ustrezno visoke minimalne plače pomembne za socialno pravičnost ter trajnostno in vključujoče gospodarsko okrevanje. Prav tako naj bi boljši delovni in življenjski pogoji koristili podjetjem ter družbi in gospodarstvu na splošno.

Direktiva naj za Slovenijo ne bi pomenila večjih pretresov. Pri nas se minimalna plača usklajuje letno. Pri določitvi njene višine se upošteva najmanj rast cen življenjskih potrebščin, lahko pa tudi gibanje plač in zaposlenosti ter gospodarsko rast. Za njen izračun se od lani uporablja nova formula, po kateri je omejena tako navzgor kot navzdol oziroma najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

Najvišja minimalna plača v Luksemburgu, najnižja v Bolgariji

Minimalna plača je v posameznih državah EU sicer urejena različno, in sicer na zakonski ravni (21 držav) ali s kolektivnimi pogodbami (Avstrija, Ciper, Danska, Finska, Švedska in Italija), predlagana evropska direktiva pa ne posega v odločitev držav, ali bodo minimalno plačo uredile z zakonom ali kolektivnimi pogodbami.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat so imeli januarja daleč najvišjo minimalno plačo v EU v Luksemburgu, in sicer 2257 evrov bruto. Več kot 1700 evrov bruto prejmejo še zaposleni z minimalno plačo na Irskem in Nizozemskem. Višjo minimalno plačo kot Slovenija, kjer je bruto znesek določen pri 1074 evrih, ima skupaj sedem držav. S 332 evri bruto je medtem minimalna plača najnižja v Bolgariji, pri manj kot 600 evrov bruto pa je postavljena še v Latviji, Romuniji in na Madžarskem. So pa plače po državah različno obremenjene z davki.