Družbi, ki imata v lasti skupno 6,135 odstotka kapitala, predlagata, da revizijska družba KPMG pregleda posle, sklenjene med 24. oktobrom 2014 in 24. oktobrom 2019, ki so povezani s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost posamično ali skupaj, če gre za povezane posle, presega en milijon evrov.

Revizor bi po predlogu preveril zlasti ustreznost sprejema odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik), izvedbo odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj) ter z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-finančni vidiki), je navedeno v zahtevi, ki jo je Petrol danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov uprave v tem obdobju, bi KPMG izvedel s pomočjo Odvetniške pisarne Zaman in partnerji ter odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja.

Skupščino je zahteval Slovenski državni holding (SDH), da bi delničarji dobili podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika uprave Tomaža Berločnika ter članov uprave Roka Vodnika in Igorja Stebernaka.

Nadzorni svet Petrola pod vodstvom Nade Drobne Popovič je 24. oktobra s predsednikom in članoma uprave sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Vodenje uprave je začasno prevzela Drobne Popovčeva, v upravo so imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković, v upravi pa je ostala delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Sporazum je dvignil precej prahu. Nadzorni svet je - potem ko so se z odhodom Berločnikove uprave ukvarjali med drugim vlada, združenji nadzornikov in menedžerjev ter tudi komisija DZ za nadzor javnih financ - 8. novembra objavil pojasnila, kaj pomeni »razhajanje uprave in nadzornega sveta glede izvajanja strategije«, kar so kot razlog ob sklenitvi sporazuma navedli nadzorniki - kot pravijo, se razhajanje nanaša na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od strategije, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje.

Berločnik, Vodnik in Stebernak so se na objavo nadzornikov odzvali z izjavo, v kateri so med drugim navedli, da so podali soglasje za razkritje sklenjenih sporazumov o predčasnem prenehanju mandatov, da bi s tem omogočili "objektivno in pošteno informiranje delničarjev". »Očitno pa nadzorni svet prikriva vsebino sporazumov, da lahko javnosti ponuja svoja stališča,"« so dodali in izrazili upanje, da bodo lahko stališča izrazili na skupščini.

Berločnik je upravo Petrola vodil od leta 2011, Vodnik je bil v upravi od leta 2009, Stebernak pa od leta 2015.