Člani Petrolovega nadzornega sveta so danes dodatno pojasnili razloge za zamenjavo članov uprave Tomaža Berločnika, Igorja Stebernaka in Roka Vodnika. Povedali so, da se razhajanja v zvezi z izvajanjem sprejete strategije nanašajo na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega strateškega poslovnega načrta, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli, kljub večkratnim pozivom, ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje. Ta so bila sicer večkrat dopolnjena, vendar pripombe niso bile upoštevane.

Izgubljeno zaupanje

Prejeta gradiva so vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij. Nadzorni svet je pripravljena gradiva ocenil kot zavajajoča, zato na njihovi podlagi ni mogel sprejeti odločitve. Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij kot višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij. Zaradi kritičnih napak, ki jih je vključevalo gradivo, ki jih niso oziroma jih niso hoteli popraviti, »je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo«. Zato je ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe. »Člani nadzornega sveta smo pri tem delovali popolnoma neodvisno, strokovno in z vso potrebno skrbnostjo ter odločitev sprejeli enotno,« so povedali nadzorniki. Dodali so, da so s člani uprave sklenili dogovor o sporazumnem prenehanju mandata z namenom zaščite ugleda Petrola, vendar so odzivi javnosti ravno nasprotni.

Zdolšek: Nadzorni svet prikriva vsebino sporazumov

Odvetnik Stojan Zdolšek je v imenu nekdanjih članov uprave povedal, da se ti ograjujejo od enostranskih naknadnih pojasnil nadzornega sveta: »Podali smo soglasje za razkritje sklenjenih sporazumov o predčasnem prenehanju mandata, da bi s tem omogočili objektivno in pošteno informiranje delničarjev. Očitno pa nadzorni svet prikriva vsebino sporazumov, da lahko javnosti ponuja 'svoja' stališča. Skupščina družbe je tista, ki odloča o nesoglasjih med upravo in nadzornim svetom, kadar do njih pride.« Ob tem je Zdolšek dodal, da upajo, da jim bo dana možnost, da na skupščini pojasnijo svoja stališča, in da poslovni rezultati Petrola pričajo o tem, kako so družbo vodili. sm