Zlata nit je od začetnega izbora zaposlovalca leta v dobrem desetletju prerasla v ekosistem in okolje, ki v sodelovanju z vključenimi partnerji sistematično spodbuja dinamičen razvoj ljudi in organizacij. Izbor zaposlovalca leta, analitika na podlagi zbranih podatkov in raziskovanje zlatih praks niso vse, kar vključuje projekt. V sodelovanju s projektom ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile se mu je lani pridružil tudi natečaj Starejšim prijazno podjetje, z leti še vedno zavzeti.

Ključni so odnosi

V okolju, kjer dodano vrednost porajata ustvarjalnost in inovativnost, organiziranost ne temelji več na funkcijah in procesih, temveč na odnosih. Raziskava Zlata nit, razvita z razumevanjem pomena odnosov za ustvarjalnost in inovativnost, v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo ter znotraj organizacije.

Pri prehodu iz faze učečih v misleča okolja prestopamo iz upravljanja operativnih procesov v upravljanje mislečih; ključni poudarek ni več na sosledju korakov, temveč na ustvarjanju okolja in pravil igre za zagotavljanje prostega pretoka misli, idej, pobud, inovacij, preobrazbo vodenja in vzpostavljanje nove vrste odnosov.

Vprašalnik Zlate niti: osvežitev

Vprašalnik za zaposlene je razvit na podlagi poglobljenega raziskovalnega dela in s pomočjo skupine zaposlenih, ki so leta 2007 prispevali k opredeljevanju karakteristik podjetja 21. stoletja. Koncepte motivacije, notranje menjave in oblikovanja dela v delovnih okoljih je vprašalnik Zlata nit nadgradil s spoznanji, ki veljajo za učeča in inovativna okolja in izhajajo iz Gallupove raziskave o upravljanju talentov ter sodobnega koncepta Motivacije 3.0.

V letu 2018 osvežen vprašalnik sestavlja 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov: odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Prilagoditve vprašalnika sledijo ugotovitvam analitike Zlate niti o dinamiki osebne rasti in razvoja zaposlenih ter uvidom raziskave sodobnega voditeljstva Združenja Manager. Ta razkriva, da je večina slovenskih podjetij šele v fazi učečih se podjetij, zgolj manjšina pa ima vzpostavljene in razume delovanje inovativnih okolij ter dejavnikov vključenosti, sodelovanja in povezovanja, ki jih zahtevata sodobno poslovno okolje ter spreminjajoča se struktura trga dela.

Starejšim prijazno podjetje

V sodelovanju s projektom ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, organizator spodbuja delodajalce, da bi prepoznali potencial starejših zaposlenih ter jim omogočili pogoje dela, ki bi jih prepričali, da ne bi zapuščali delovnih mest ob prvem izpolnjenem kriteriju za upokojitev.

Za pridobitev priznanja mora podjetje izpolniti štiri pogoje: ima zaposlenih vsaj 15 odstotkov sodelavcev, starejših od 45 let, izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin ali je razviden napredek skozi leta ter izkazuje poslovno uspešnost (merjeno z indeksom BSX). Podelitev priznanj in odločitev o posebnih priznanjih sprejme strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki strokovne javnosti in pomembnih deležnikov na področju razvoja zaposlenih in upravljanja starejših zaposlenih.

Poglobljena poročila kot rentgen odnosov

Novost letošnjega leta je, da vsako sodelujoče podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno poročilo. S ciljem samostojne in učinkovite uporabe rezultatov bo februarja oziroma po prejemu poročil organizirana delavnica, kjer bodo imela podjetja možnost na konkretnem primeru prepoznati, kako učinkovito uporabljati rezultate – ocene zaposlenih.

Ob tem organizator še naprej spodbuja tudi uporabo poglobljenega poročila. Po informacijah podjetij so ta kot rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava. Številke jim ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij, ki dajo pospešek spremembam ter razvoju in zavzetosti ljudi. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši; vodstvo, zaposleni).

Priznanja in predstavitev zgledov

Podjetja, ki merijo kakovost odnosov in sodelujejo v raziskavi Zlata nit, se lahko potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: malih, srednje velikih in velikih podjetij. Na uvrstitev med sedem finalistov vpliva tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode.

S finalisti raziskovalna ekipa nato opravi intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi, sodelujoče podjetje izpolni tudi vprašalnik o sodobnem voditeljstvu. Razprava izborne komisije prinese končno odločitev o prejemniku naziva zaposlovalec leta. Tudi v letu 2018 bodo podeljena priznanja starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Prav tako bo potekalo raziskovanje zlatih praks. Priznanja uresničujejo poslanstvo Zlate niti: predstavljati slovenska podjetja 21. stoletja, ki so zgled in navdih uspešnega, učinkovitega ter ustvarjalnega razvoja zaposlenih in organizacije.