V okviru Dnevnikovega projekta Zlata nit poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka letos drugič in je del skladovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Na prvem, še pilotnem natečaju so posebna priznanja prejela podjetja KENS med malimi podjetji, JP Komunala Brežice med srednje velikimi in Petrol med velikimi podjetji.

Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavljata odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetja. V podporo podjetjem je sklad pripravil katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, pri čemer je podjetjem na voljo tudi denar za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc.

Izzivom ne morejo ubežati

»V dobrem letu in pol, odkar izvajamo program ASI, opažamo, da med slovenskimi podjetji raste ozaveščenost o pomenu starejših zaposlenih in potrebah, da se vlaga v njihov razvoj. Vidimo, da podjetja temeljito razmišljajo o izzivih, ki jih imajo na področju upravljanja starejših zaposlenih, poglobijo se v posamezna področja svojega delovanja in se zato tudi veliko bolj sistematično lotevajo razvoja starejših zaposlenih, na primer z ustreznimi strategijami. Na podlagi analiz pripravljajo ustrezne individualne razvojne načrte, kje se osredotočajo na razvoj kompetenc in pridobivanje novega znanja,« pojasnjujejo na skladu.

Glede na prejete napovedi izobraževanj in usposabljanj za starejše zaposlene po opažanjih sklada podjetja izvajajo iz Kataloga upravljanja starejših zaposlenih predvsem ukrepe iz vsebinskih poglavij Kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje ter Medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje. Konkretno gre predvsem za motivacijske delavnice, različne oblike medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja s področja tujih jezikov ter računalniške tečaje.

»Ocenjeno je, da bo vsako leto na trgu dela 8000 manj delovno aktivnih, hkrati pa je za drugo polovico leta 2018 projekcija rasti zaposlovanja 3-odstotna. Predvidena pa je potreba po 31.200 novih delovnih mestih, s tem da se določeni delodajalci že zdaj soočajo s pomanjkanjem kadra. Enega od odgovorov na te izzive zagotovo predstavljajo starejši zaposleni,« so prepričani na skladu.

Prezrti potenciali in prednosti starejših zaposlenih

»Podjetja, ki imajo izdelano dolgoročno strategijo kadrovskega razvoja, se zavedajo, da se bodo morala, če bodo želela ostati konkurenčna, prilagoditi novim razmeram. S staranjem prebivalstva se namreč zvišuje tudi starostna struktura zaposlenih. Potenciali in prednosti starejših zaposlenih pa so mnogokrat prezrti,« med drugim poudarja Irena Kuntarič Hribar, direktorica sklada.

»Zlata nit je projekt, ki poudarja pomembno vlogo vseh zaposlenih pri uspehu podjetja, saj v končni fazi ni uspešnega podjetja brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. In Zlata nit je to povedala na glas,« med drugim poudarja Karmen Dietner, direktorica Pokojninske družbe A, ki je partner projekta.

»Zato je zelo pomembno, kakšen odnos imamo do starejših. Predvsem z zgledom je treba na vseh ravneh začeti odpravljati vedenje, ki izhaja iz negativnih stereotipov. Aktivno in pozitivno upravljanje starostne raznolikosti namreč prinaša določene ekonomske učinke za podjetja, ki segajo od boljšega ugleda in prepoznavnosti podjetja med potrošniki, lažjega kadrovanja in zadržanja najbolj talentiranih sodelavcev, manjše fluktuacije do večje kreativnosti in konkurenčnosti na novih globalnih trgih,« med drugim pravi Irena Kuntarič Hribar.