Kocjanova je s tem potrdila strahove nekaterih Laščanov, da je gradnja tretje razvojne osi skozi njihove kraje, ki so ji odločno nasprotovali, še vedno v igri. Spomnimo, da je prejšnji mesec občina Laško javno razgrnila osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN), v katerem je v izvedbenem delu po pomoti vrisala potek državne ceste skozi Laško kot eno od možnih povezav z A1 in A2. Čeprav so pripravljalci OPN poudarili, da potek trase ne bo vključen v končno različico načrta in da je načrtovanje ter umeščanje tretje razvojne osi izključno v pristojnosti države, so bili člani Civilne iniciative Laško ogorčeni. Njihov predsednik Franc Vindišar je predstavnikom občine tako kot pred leti povedal, da ne bodo dovolili gradnje tretje razvojne osi skozi Laško, ker jim ne bo prinesla nobene koristi, ampak samo smrad, izpušne pline in neznosen hrup. Ker je zahteval, da predstavniki občine krajanom nalijejo čistega vina in jim brez skrivalnic pošteno povedo, kaj se na tem področju dogaja, je župan Franc Zdolšek pozval pristojno ministrstvo, naj predstavi vse aktivnosti glede načrtovanja srednjega dela tretje razvojne osi.

Darja Kocjan je v odgovoru občini pojasnila, da je bila variantna rešitev, po kateri bi državna cesta potekala od Celja prek občine Laško vse do Otočca, maja 2008 po vseh veljavnih kriterijih ocenjena kot najustreznejša. Pojavili pa sta se dve težavi. Izkazalo se je, da je ekonomsko neupravičena in na nekaterih območjih družbeno nesprejemljiva. To je bil glavni razlog, da je pobudnik priprave državnega prostorskega načrta predlagal popravke načrtovalskih izhodišč, po katerih bi lahko kot alternativo vključili tudi posodobitev obstoječih prometnic. Študijo variant so zato dopolnili še z dvema minimalnima alternativama, vendar pa, navaja Kocjanova, iz ocene rezultatov izhaja, da je prvotno predlagana variantna rešitev še vedno ugodna. Predlog pa še ni dokončen, ker ministrstvo za kmetijstvo in okolje zamuja s podatki o habitatih in zaradi tega okoljsko poročilo še ni končano.