Gospodarsko okrevanje v razvitih državah se bo pospešilo, z izjemo Japonske, kjer naj bi dvig davka na potrošnjo negativno vplival na makrookolje.

Monetarna politika centralnih bank iz območja G4, kamor spadajo ZDA, Velika Britanija, evrsko območje in Japonska, bo tudi v letu 2014 ohlapna.

Centralne banke razvijajočih se držav ter razvitih držav zunaj območja G4 bodo na drugi strani zelo verjetno začele dvigovati obrestne mere.

Premija za tveganje na delniških trgih razvitih držav se bo zmanjšala, vendar bo še vedno visoka glede na zgodovinsko povprečje.

Vlagatelji, ki zasledujejo strategije carry, katerih smisel je v izposojanju sredstev na enem segmentu trga in investiranju teh na drugem, bodo morali obrniti svojo pozornost na bolj tvegane in nelikvidne finančne inštrumente, na primer obveznice z visoko zahtevano donosnostjo, podrejene obveznice, obveznice in valute razvijajočih se držav.

Gospodarstva, ki izvajajo ohlapno monetarno politiko z namenom, da preprečijo apreciacijo svojih valut in zmanjšajo zunanje pritiske na gospodarstvo, se bodo morala odločiti, ali ni že čas za strožjo monetarno politiko.

Razvijajoča se gospodarstva bodo pod pritiskom tudi v letu 2014, gospodarska rast v razvitih državah pa bo pomagala predvsem državam izvoznicam.

Razlike med razvijajočimi se državami se bodo širile: v najslabšem položaju bodo gospodarstva s primanjkljajem na tekočem računu in nizko izpostavljenostjo do razvitih držav.

Zaradi rasti ponudbe bodo v naslednjem letu cene surovin pod pritiskom: najbolj se lahko pocenijo baker, železova ruda, zlato in fižol.

Zaradi previsoke ravni pesimizma je stabilna – čeprav nižja kot v preteklosti – gospodarska rast na Kitajskem lahko priložnost za vlagatelje.

Ne glede na to, ali se strinjamo z analitiki Goldman Sachs ali ne, ni dvoma, da bodo morale centralne banke prej ali slej zvišati obrestne mere, medtem ko razvijajoče se države nujno potrebujejo strukturne reforme. Skrbi glede uspešnosti in trajanja obeh procesov bodo tudi v prihodnje pomembno vplivale na kapitalske trge.