Dnevnik.si

Pravila o objavi pisem bralcev in popravkov po zakonu o medijih v časopisu Dnevnik in na spletni strani www.dnevnik.si

I. V uredništvu Dnevnika razlikujemo tri oblike objav zaradi prizadetih pravic ali interesov: popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev, odgovor in pojasnilo.

II. Popravek v ožjem smislu je objava, s katero prizadeta oseba zanika oziroma popravlja napačne ali neresnične navedbe v izvirnem besedilu.

III. Popravek v širšem smislu je objava, s katero prizadeta oseba spodbija oziroma z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v izvirnem besedilu.

IV. Odgovor je objava, s katero se z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe o dejstvih in podatkih v izvirnem besedilu.

V. Pojasnilo je objava, s katero uredništvo na svojo pobudo ali v dogovoru s prizadeto oz. zainteresirano osebo pojasni ali dopolni nejasne, dvoumne ali na podoben način sporne dele izvirnega besedila.

VI. Vlagatelj zahteve za popravek ali odgovor (v nadaljevanju zahteva) mora v besedilu, ki naj se objavi, navesti ime prizadete osebe, članek, na katerega se zahteva nanaša, datum njegove objave in naslov popravka ali odgovora. Če naslova ni oziroma iz besedila popravka ali odgovora naslov ni razviden, ga določi odgovorni urednik ali s strani odgovornega urednika pooblaščeni urednik.

VII. Zahteva mora biti lastnoročno podpisana. Pri zahtevi državnih organov in pravnih oseb se mora podpisati pooblaščena oseba ali oseba, pooblaščena za stike z javnostjo, ki mora zahtevi predložiti tudi dokazilo o imenovanju za predstavnika za stike z javnostjo. Zaželena sta naslov vlagatelja in njegova telefonska številka. Tudi zahteve, poslane preko elektronske pošte, morajo biti podpisane tako, da je mogoče jasno razbrati verodostojnost vlagatelja.

VIII. Naslov za pošto in za osebno dostavo je Dnevnik d.d., odgovorni urednik, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Naslov za pošiljanje zahtev preko elektronske pošte je popravki@dnevnik.si.

IX. Upoštevajo se le zahteve, naslovljene na odgovornega urednika.

X. Zahteva, poslana po roku, daljšem od navedenega v zakonu o medijih, bo zavrnjena. Odgovorni urednik ali oseba z njegovim trajnim ali začasnim pooblastilom bo o zahtevi odločila v roku, ki ga določa zakon o medijih.

XI. Utemeljena zahteva za popravek bo na strani z nadnaslovom „STALIŠČA“ objavljena najpozneje v drugi izdaji časopisa po prejemu.

XII. V spletni izdaji Dnevnika bo utemeljena zahteva za popravek objavljena v 48 urah od prejema.

XIII. V primeru, ko se zahteva nanaša na izvirno besedilo, objavljeno na prvi strani časopisa, bo na tej strani objavljeno opozorilo, da je popravek objavljen znotraj časopisa.

XIV. Utemeljenost zahtev za objavo popravkov in odgovorov se presoja po zakonu o medijih. Poleg vsebinskih bodo ob tem upoštevani tudi formalni kriteriji.