Dnevnik.si

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE "Križanke edicij družbe Dnevnik, d.d."

Organizator nagradnih iger slovenskih ugankarskih revij Razvedrila je podjetje Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., (skrajšana firma: Dnevnik, d.d.), Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

www.dnevnik.si
TRR: SI56 0430 2000 2874 676, Nova KBM, d.d.
Matična štev.: 5049334, Davčna številka: 47263261, ID št. za DDV: SI47263261
Tel.: 01 30 82 100, elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si.

1. Pogoji sodelovanja
• V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.
• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Dnevnik, d.d., ali tisti, ki za Dnevnik opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
• Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne pošiljatelje zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.
• V nagradni igri mesečnega nagradnega sklada slovenskih ugankarskih revij Razvedrila, časnika Dnevnik (nagradne križanke v torek, petek in soboto), tednika Nedeljski dnevnik (velika nagradna križanka) in Pilot sodelujejo vsi, ki pošljejo pravilno izpolnjen katerikoli nagradni kupon iz Dnevnika (torek, petek ali sobota), Nedeljskega dnevnika, Pilota ali nagradni kupon, ki se nahaja v najnovejši izdaji katerekoli nagradne slovenske ugankarske revije Razvedrilo. Kupon mora, v kolikor na kuponu ni navedeno drugače, na družbo Dnevnik, d.d., prispeti najkasneje zadnji dan v mesecu. Poslani kupon velja za tisti mesečni nagradni sklad, v katerem je bil kupon poslan. Kuponi, poslani po tem datumu, se uvrstijo v žrebanje v prihodnjem mesecu.
• V nagradni igri ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi sodelujejo vsi, ki pošljejo pravilno izpolnjen nagradni kupon, ki se nahaja v najnovejši izdaji ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi, do desetega v mesecu na družbo Dnevnik, d.d. 
• Nagradni kuponi, izrezani iz že preteklih številk ugankarskih revij Razvedrila, niso veljavni.
• Posameznik lahko v istem žrebanju sodeluje z več poslanimi kuponi.
• Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (npr. veljavni so tudi kuponi, pridobljeni iz oglednih izvodov revij, ki jih je mogoče brezplačno dobiti ali z naročilom na ogledni izvod pri Dnevniku, d.d. ali kot promocijski izvod v času promocijskih akcij. Dnevnik, d.d. si pridružuje pravico do izvajanja trženjskih aktivnosti v skladu s svojo trženjsko politiko.

2. Način sodelovanja
Sodelovati v nagradni igri je možno tako, da kupon, ki ga sodelujoči izreže nagradni kupon iz Dnevnika (torek, petek ali sobota), Nedeljskega dnevnika, Pilota ali iz najnovejše izdaje katerekoli nagradne slovenske ugankarske revije Razvedrila ali v primeru sodelovanja v nagradni igri ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi, nalepi na dopisnico ali vstavi v ovojnico in pošlje na naslov organizatorja nagradne igre do dneva, kot je navedeno v posamezni ugankarski reviji.

Pošiljatelj kuponov mora na dopisnici oziroma v pismu poslati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, številko telefona in e-naslov, če ga ima. Za mladoletne pošiljatelje izpolnijo podatke starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki se podpišejo in navedejo, da so zastopniki mladoletne osebe, ki sodeluje v nagradni igri. Kot je navedeno na kuponu, pošiljatelj tega kupona izrecno pozna in soglaša s splošnimi pogoji in pravili nagradnih iger slovenskih ugankarskih revij Razvedrilo, ki so objavljeni na spletni strani https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre in na sedežu organizatorja nagradne igre. Izpolnitev podatka o naročniškem razmerju je podatek, ki je namenjen izključno internim statistikam Dnevnika, d.d. in ne vpliva na izid žreba.

3. Nagradni fond in žrebanje nagrad
• Nagradni fond mesečnega nagradnega sklada je sestavljen iz denarnih nagrad in blagovnih nagrad in je objavljen v vseh edicijah družbe Dnevnik, d.d.
• Nagradni sklad ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi je sestavljen iz blagovnih nagrad. Objavljen je v najnovejši izdaji ugankarske revije Srečko in Reksi.
• Višina mesečnega sklada se lahko spreminja, prav tako tudi sestava blagovnih in denarnih nagrad. Nagradni fond sestavlja organizator.
• Vsakokratno žrebanje nagrad poteka v poslovnih prostorih na sedežu Dnevnika, d.d. Nagradno žrebanje poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.
• Nagradno žrebanje mesečnega nagradnega sklada, razen za Srečko in Reksi, poteka vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
• Nagradno žrebanje ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi poteka vsakega dvanajstega v mesecu, razen v primeru praznikov, sobot in nedelj. V tem primeru se datum žrebanja prestavi na naslednji delovni dan.
• V primeru, da sta na izžrebanem kuponu navedeni dve različni osebi, velja, da je izžrebanec prva navedena oseba in se nagrada podeli samo enkrat.
• V primeru, da izžrebana ovojnica ali dopisnica ni veljavna (npr. zaradi napačne ali nezadostne rešitve oziroma prepozno oddane na pošto) ali so zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana ovojnica ali dopisnica ustrezala zahtevam nagradne igre. O poteku posameznega žrebanja bo napisan zapisnik. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.
• Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hranita na sedežu podjetja Dnevnik, d.d.

4. Objava nagrajencev:
• Objava nagrajencev mesečnega nagradnega sklada vseh slovenskih ugankarskih revij Razvedrila je v obeh štirinajstdnevnikih in obeh mesečnikih ista. In sicer v slovenski ugankarski reviji Razvedrilo, slovenski ugankarski reviji Lahko Razvedrilo, slovenski ugankarski reviji Mini Razvedrilo in slovenski ugankarski reviji Tematske križanke, z izidom sedem dni po žrebanju. Nagrajenci se v zgoraj navedenih izdajah lahko ponovijo vse do naslednjega izida žrebanja.
• Prav tako je objava na spletni strani https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre.
• Objava nagrajencev ugankarske revije za najmlajše Srečko in Reksi je v naslednji številki revije za najmlajše Srečko in Reksi.
Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja v edicijah družbe Dnevnik, d.d. in na spletni strani https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre. Nagrajenci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

5. Podatki in prevzem nagrade
• Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je pisno navedeno drugače.
• Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
• Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je Dnevnik, d.d.
• Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na sedežu Dnevnika, d.d. v prostorih blagajne.
• Dnevnik pošlje nagrado ali obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem in sicer po pošti.
• Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po pošti najkasneje v 30 dneh po izidu žrebanja. V 30 dneh od posredovanja popolnih podatkov bo organizator poslal nagrado.
• V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, prevzem nagrade podpišejo njegovi starši ali drug zakoniti zastopnik.
• V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi ali ne posreduje Dnevniku vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi.
• Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

6. Izplačilo nagrad
• Izplačajo se le denarne nagrade z upoštevanjem davčnih obveznosti.
• Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.

7. Obvestilo in dostava nagrad
Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni po pošti na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov organizatorja Dnevnik, d. d. Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

8. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad
• Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade.
• Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
• Vrednost nagrade v naravi določi organizator na podlagi primerljive tržne cene. Glede na to vrednost mora prejemnik nagrade v naravi Dnevniku, d.d., nakazati akontacijo dohodnine na navedeni TRR organizatorja nagradne igre. Nakazilo akontacije dohodnine mora nagrajenec izvesti pred podelitvijo nagrade, sicer se šteje, da se je nagradi odpovedal.
• Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
• Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrad, ki jih bodo prejeli. Obveznosti v zvezi z davčnim odtegljajem – akontacije dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove (bruto vrednost nagrade) so torej breme prejemnikov posameznih nagrad. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
• Akontacijo za dohodnino od nagrade plačajo sodelujoči nagrajenci sami, ki pa so dolžni kot zavezanci za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko, in sicer najkasneje v roku 20 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (zavrnitev plačila davčnih obveznosti, s strani nagrajenca, ki izhajajo iz nagrade, odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil (javne obljube nagrade). V tem primeru se nagrada ne podeli.

9. Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

10. Pritožbe in reševanje sporov
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
Družba Dnevnik, d.d., si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba Dnevnik, d.d., in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

11. Spremembe pravil in pogojev
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj.
Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na spletni strani: https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre


Ljubljana, 20. december 2016

Dnevnik, d.d.