PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.si

Pravila in pogoji natečaja Nedeljsko poletje v rimah

 

Organizator natečaja je Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s svojim tednikom Nedeljski dnevnik.

Natečaj se začne z napovedjo v Nedeljskem dnevniku v sredo, 19. junija 2019, in traja do srede, 4. septembra, ko bodo v Nedeljskem dnevniku objavljene najbolj zanimive, domiselne in zabavne pesmi po mnenju strokovne komisije ter seznam nagrajencev. Zadnje še upoštevane pesmi bodo tiste, ki bodo na uredništvo Nedeljskega dnevnika prispele do petka, 30. avgusta, do 10. ure.

 

Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji

1. Pogoji sodelovanja

V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili. V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., ali tisti, ki za Dnevnik opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Za sodelovanje v natečaju ni starostnih omejitev. Mladoletne pošiljatelje zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.

V natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem, ko v uredništvo Nedeljskega dnevnika odda svojo pesem.

Z oddano pesmijo se sodelujoči v natečaju (če gre za mladoletnega sodelujočega, pa starši oziroma zakoniti skrbniki) strinjajo, da se pesem objavi v Nedeljskem dnevniku in na spletni www.dnevnik.si. Pri objavi bo pesem podpisana z imenom ustvarjalca in krajem, iz katerega prihaja.

2.Prijava v natečaj

V natečaj Nedeljsko poletje v rimah se prijavite tako, da svojo pesem s pripisom osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, poštna številka, telefonska in mobilna številka) pošljete na uredništvo Nedeljskega dnevnika, in sicer na naslov Nedeljski dnevnik, Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Poletje v rimah«, ali po elektronski pošti na naslov zbirka@nedeljski.si, v zadevo vpišete »Poletje v rimah«. Z oddajo pesmi se pošiljatelj/avtor pesmi strinja s temi pravili.

3. Podrobnosti natečaja

Teme natečaja Nedeljsko poletje v rimah so poletje, sprostitev, počitek, zabava, uživanje, hrana, šport, aktivnosti, Nedeljski dnevnik, zdravje, prosti čas, vrt, narava, ljubezen, torej vse poletne in življenjske teme, razen politike. Pesmi s političnimi temami ne sodijo v natečaj.

Pesem ima lahko največ pet kitic z največ po štirimi vrsticami. Pesem mora biti avtorsko delo pošiljatelja in še ni bila nikjer objavljena.  Vsak avtor lahko v natečaju sodeluje z več oddanimi pesmimi.

Udeleženec natečaja z oddajo pesmi zagotavlja, da je sam avtor poslanega dela, da to še ni bilo nikjer objavljeno in da soglaša z objavo v Nedeljskem dnevniku. Prav tako s poslano pesmijo potrjuje, da je seznanjen s pogoji sodelovanja, ki so objavljeni na www.dnevnik.si/pogoji.

Uredništvo ima pravico, da pesmi ne objavi, brez utemeljitve razloga. Dnevnik, d. d., ne prevzema odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede sporov z naslova varovanja osebnih podatkov v primeru objave pesmi.

4. Avtorstvo

Vsakdo lahko v natečaju sodeluje s pesmijo, katere avtor je sam. Če bi se pozneje izkazalo, da oseba ni avtor pesmi, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja.

Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor pesmi, sme žirija takšno pesem brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Avtor oddane pesmi na Dnevnik, d. d., prenese pravico do brezplačnega reproduciranja in objave v Nedeljskem dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si.

5. Osebni podatki

Avtor mora v sporočilu, s katerim pošlje svojo pesem, navesti: ime, priimek, ulico, pošto in kraj stalnega prebivališča, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko. Pri objavljeni fotografiji bosta navedena ime in priimek avtorja.

Avtor z oddajo pesmi soglaša, da organizator natečaja shranjuje in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in obveščanja o izboru. Avtor prav tako soglaša z objavo svojega imena in priimka ob objavljeni pesmi in na seznamu nagrajencev.

6. Izbor

Žirija, ki jo sestavljajo člani uredništva Nedeljskega dnevnika, bo pesmi pregledala in po svojem mnenju izbrala 20 najbolj zanimivih, simpatičnih in izvinih pesmi, ki jih bo nagradila.  Žiriji ni treba podati argumentacije svoje odločitve izbora 20 nagrajenih pesmi in s tem nagrajencev. Pesmi, ki bodo komisijo navdušile, so lahko v času trajanja natečaja objavljene v Nedeljskem dnevniku. Objavljena pesem še ne pomeni, da bo pesem nagrajena.  

Imena nagrajencev bodo objavljena v Nedeljskem dnevniku 4. septembra 2019 in na spletni strani www.dnevnik.si.

Vse odločitve žirije so dokončne. Pritožba nanje ni možna.

7. Časovni potek natečaja

  • 19. in 26. junij 2019: najava natečaja in povabilo k sodelovanju v Nedeljskem dnevniku;
  • 3. julij do 28. avgust: objava naključno izbranih in po mnenju žirije uredništvu zanimivih pesmi;
  • 4. september: objava nagrajencev v Nedeljskem dnevniku.

8. Nagradni sklad

6 x paket Nedeljskega dnevnika (majica, ovratni trak in torba),

10 x 2 vstopnici za kopanje na bazenih v Termah Čatež ali Žusterna,

1 x letna naročnina na ugankarsko revijo Veliko razvedrilo (12 številk),

1 x letna naročnina na ugankarsko revijo Lahko razvedrilo (12 številk),

1 x letna naročnina na ugankarsko revijo Mini Razvedrilo (12 številk),

1 x letna naročnina na ugankarsko revijo Tematske križanke (12 številk).

9. Podelitev nagrad

Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in njen organizator je Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Nagrajenec bo o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen na naslov, ki ga je navedel ob oddaji pesmi. Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti. Pred izročitvijo nagrade je nagrajenec organizatorju dolžan posredovati svojo davčno številko.

Če nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oziroma se k prevzemu nagrade ne priglasi, ne posreduje vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, šteje, da se nagradi odpoveduje. V tem primeru se te nagrade ne podeli.

Pri nagradah (naročnina na ugankarsko revijo Razvedrilo: Veliko, Lahko, Mini, Tematsko) se v primeru, da je nagrajenec že naročnik na izžrebano nagrado, za obdobje nagrade izstavi dobropis – torej ne plača naročnine. Pri novem naročniku se začne dostavljati nagrado, ko sporoči svoje zahtevane podatke.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je izrecno navedeno drugače. 

Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek ali gotovino.

10. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

11. Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

12. Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo vrši Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če se:

  • pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej natečaju udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in pesem objavi in uporabi v avdio-, foto- in video materialu organizatorjev in povezanih družb, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

13. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega natečaja, in tudi ta pravila šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator natečaja dokumentacijo uniči.

14. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik, d. d., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

15. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v natečaju in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …), in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne preverja, ali je udeleženec natečaja avtor poslane pesmi, saj z oddajo pesmi  sodelujoči v natečaju zagotavljajo, da so sami avtorji poslanega dela, da še ni bilo nikjer objavljeno in da soglašajo z objavo v Nedeljskem dnevniku. Prav tako s poslano pesmijo potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji sodelovanja, ki so objavljeni na www.dnevnik.si. Če bi se pozneje izkazalo, da oseba ni avtor pesmi, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja.

16. Objava pogojev in pristop k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Šteje, da s sodelovanjem v natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z natečajem. Pravila natečaja so obvezujoča za Dnevnik in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki s poslano pesmijo priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji oziroma v časniku Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

17. Drugi pogoji žrebanja

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

 

V Ljubljani, 18. junij 2019

 

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana