Sledeč odločbam ustavnega sodišča je vlada pripravila spremembe na področju pogrebnin in posmrtnin. Ustrezne rešitve je oblikovala tudi zaradi usklajevanja z evropsko direktivo glede cen zdravil. Med drugim je pri razvrščanju zdravil na liste poleg javnozdravstvenega, etičnega ter terapevtskega pomena zdravila poudarjen tudi ekonomski. Vse dosedanje pravice zavarovanih oseb glede zdravil se ohranjajo, na novo pa je dodana pravica do živil za posebne zdravstvene namene.

S predpisi s področja socialnega in starševskega varstva ter izvrševanja kazenskih sankcij se usklajujejo določbe zakona, ki urejajo status zavarovancev. Uvajajo se namreč nekatere nove kategorije zavarovancev, med njimi priporniki, zaporniki, mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa, otroci do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani.

Z novelo je tudi določeno, da bo socialno ogroženim osebam državni proračun kril plačilo do polne vrednosti zdravstvenih storitev in jih s tem oprostil plačevanja premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar naj bi na letni ravni pomenilo približno 21 milijonov evrov.

Podporo noveli so v razpravi napovedali v vseh poslanskih skupinah - ker blaži socialne razlike, sledi načelom socialne pravičnosti, solidarnosti, širi pravice tudi na slepe in slabovidne ter gluhe in osebe s hujšo okvaro sluha, ureja položaja rejnikov in skrbnikov, so med drugim navajali.

Pozitivno so ocenili tudi odločitev matičnega odbora, da na pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije v zakonsko besedilo vključi določbo, po kateri se enemu od staršev krijejo stroški sobivanja v bolnišnici ob bolnem otroku, ki ni starejši od petih let.