Kazalniki kondicije podjetja (plačilni indeks, finančna ocena, ocena Failure Score in čas preživetja) so potrdili, da so regijski zmagovalci izbora Gazela v primerjavi z gospodarstvom uspešneje poslovali. Podjetja v primorsko-notranjski regiji so se izkazala z nadpovprečno oceno Failure Score in nadpovprečnimi prihodki na zaposlenega.

V regiji 70 odstotkov srednjih in malih podjetij

Med regijskimi zmagovalci izbora Gazela je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je malih in 19 odstotkov velikih. Med zmagovalci primorsko-notranjske regije je nekoliko drugačna razporeditev – srednje velike in male enote predstavljajo vsaka 35 odstotkov vseh podjetij, velikih pa je šest odstotkov. Glede na dejavnost je med regijskimi zmagovalci največ podjetij iz predelovalne dejavnosti (61 odstotkov), 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij pa spada v IT-dejavnost. Med zmagovalci primorsko-notranjske regije prav tako največ podjetij (59 odstotkov) opravlja predelovalno dejavnost ter strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost (24 odstotkov). Med regijskimi zmagovalci večina (89 odstotkov) nima nobenih negativnih dogodkov, pri zmagovalcih primorsko-notranjske regije pa je eno podjetje blokirano in štiri izbrisana.

Finančna disciplina na visoki ravni

Finančna bonitetna ocena ocenjuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti. Povprečna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, najvišjo oceno in 90 točk pa dosegajo tudi zmagovalci primorsko-notranjske regije, medtem ko je na državni ravni povprečna ocena gospodarskih družb C (77 točk). Analiza je pokazala, da je finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visokem nivoju, saj v povprečju plačujejo na valuto, medtem ko je povprečna zamuda v slovenskem gospodarstvu do sedem dni. Zmagovalci primorsko-notranjskih izborov v povprečju plačujejo med osem in petnajst dni po valuti.

Nadpovprečna ocena Failure Score zmagovalcev

Poleg finančne bonitetne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili pri Bisnode, vodilnem evropskem ponudniku poslovnih in bonitetnih informacij ter podatkovne analitike, zanesljiv indikator finančne kondicije podjetja tudi v kriznih časih, saj ocena za naslednjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR itd.). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno 100 točk in najvišjo oceno AAA, regijski zmagovalci dosegajo 96 točk in oceno AA, medtem ko je v gospodarstvu povprečna ocena še za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost ocene Failure Score zmagovalcev primorsko-notranjske regije je nad povprečjem gospodarstva in tudi nad povprečjem regijskih zmagovalcev (AA, 97 točk).

Nadpovprečni prihodek na zaposlenega

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti, če pride do večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri finalistih. V finančnem letu 2018 regijski zmagovalci v primerjavi z gospodarstvom svoje dejavnosti več financirajo z lastnimi viri (64 odstotkov) in manj z zadolževanjem. Zlate gazele na vseh izborih izstopajo glede na stabilnost poslovanja, saj kar 71 odstotkov svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri. Zmagovalci primorsko-notranjske regije svoje dejavnosti v manjši meri financirajo z lastnimi viri (42 odstotkov) in več z zadolževanjem. Delež dolgov v financiranju kaže, da so zmagovalci primorsko-notranjske regije v povprečju bolj zadolženi kot regijski zmagovalci in tudi bolj od povprečja v gospodarstvu, vendar celotni prihodki na zaposlenega znašajo nadpovprečnih 318.000 evrov in dobiček na zaposlenega skoraj 18.000 evrov.

Bisnode priporoča kopičenje likvidnosti

Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih so pri Bisnode razvili za stresne razmere uporaben kazalnik, imenovan čas preživetja, ki pove število dni, ki jih podjetje lahko preživi ob različnih obsegih zmanjšanja prodaje. Izračun je pokazal, da je predvideni povprečni čas preživetja zlatih gazel 115 dni, pri regijskih zmagovalcih 96 dni, zmagovalci primorsko-notranjske regije pa zdržijo v povprečju kar 107 dni ob stoodstotnem zmanjšanju prodaje. Če bodo podjetja on novem večjem valu koronakrize bolj prepuščena sama sebi, potem Bisnode priporoča, naj že zdaj začnejo kopičiti likvidnost in si s tem olajšajo poslovanje jeseni in pozimi. S tem zaščitijo tako podjetje kot tudi zaposlene.