Regijski zmagovalci izbora Gazela so bili v primerjavi z gospodarstvom uspešnejši pri vseh omenjenih kazalnikih, zmagovalci dravsko-pomurske regije pa po finančni oceni in oceni Failure Score prav tako presegajo povprečje v gospodarstvu.

Največ podjetij iz predelovalne dejavnosti

Med regijskimi zmagovalci izbora Gazela je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je malih in 19 odstotkov velikih. Med zmagovalci dravsko-pomurske regije prav tako prevladujejo srednje velike enote (44 odstotkov), sledijo male (25 odstotkov) in velike (13 odstotkov). Glede na dejavnost je bilo med regijskimi zmagovalci največ podjetij iz predelovalne dejavnosti (61 odstotkov), 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij pa spada v IT-dejavnost. Med zmagovalci dravsko-pomurske regije je razporeditev po dejavnostih nekoliko drugačna – kar 75 odstotkov podjetij je registriranih v predelovalni dejavnosti in 13 odstotkov v gradbeništvu. Med finalisti dravsko-pomurske regije večina (89 odstotkov) nima nobenih negativnih dogodkov, pri zmagovalcih dravsko-pomurske regije pa je eno podjetje blokirano, dve sta v insolventnem postopku.

Finančna ocena ocenjuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti podjetja. Povprečna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, zmagovalci dravsko-pomurske regije pa s povprečno finančno oceno B in 81 točkami presegajo povprečje v gospodarstvu, ki je C (77 točk). Analiza je pokazala tudi, da je finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visoki ravni, saj v povprečju plačujejo na valuto, medtem ko je povprečna zamuda v slovenskem gospodarstvu do sedem dni. Zmagovalci dravsko-pomurskih izborov v povprečju plačujejo teden dni po valuti, kar vpliva tudi na slabšo oceno Failure Score.

Višja ocena, manjša verjetnost negativnega dogodka

Poleg finančne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili pri Bisnode, vodilnem evropskem ponudniku poslovnih in bonitetnih informacij ter podatkovne analitike, zanesljiv indikator finančne kondicije podjetja tudi v kriznih časih. Ocena za prihodnjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR itd.). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno 100 točk in najvišjo oceno AAA, regijski zmagovalci dosegajo 96 točk in oceno AA, medtem ko je v gospodarstvu povprečna ocena še za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost Failure Score ocene zmagovalcev dravsko-pomurske regije je A in z 88 točkami presega povprečje v gospodarstvu.

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri finalistih. V finančnem letu 2018 regijski zmagovalci v primerjavi z gospodarstvom svoje dejavnosti več financirajo z lastnimi viri (64 odstotkov) in manj z zadolževanjem. Zlate gazele na vseh izborih izstopajo glede na stabilnost poslovanja, saj kar 71 odstotkov svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri. Zmagovalci dravsko-pomurske regije svoje dejavnosti v manjši meri financirajo z lastnimi viri (39 odstotkov) in več z zadolževanjem. Delež dolgov v financiranju kaže, da so zmagovalci dravsko-pomurske regije v povprečju bolj zadolženi kot regijski zmagovalci in tudi bolj od povprečja v gospodarstvu. Regija je v letu 2018 ustvarila 1,7 milijona izgube, podjetja pa zaposlujejo 13 odstotkov vseh zaposlenih.

Krajši čas preživetja

Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih so pri Bisnode razvili za stresne razmere uporaben kazalnik, imenovan čas preživetja, ki pove število dni, ki jih podjetje lahko preživi ob različnih obsegih zmanjšanja prodaje. Izračun je pokazal, da je predvideni povprečni čas preživetja zlatih gazel 115 dni, pri regijskih zmagovalcih 96 dni, zmagovalci dravsko-pomurske regije pa zdržijo v povprečju le 56 dni ob stoodstotnem zmanjšanju prodaje. Zato je ključno, da podjetja vedo, s kom poslujejo, in da poslovne odločitve, predvsem in še bolj v negotovih razmerah, sprejemajo tako, da jutri podjetje ne bo obžalovalo napačnih poslovnih odločitev. Za poslovanje podjetja in za zaposlene v podjetju.