Med regijskimi zmagovalci je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je majhnih in 19 odstotkov velikih. Med dolenjsko-posavskimi zmagovalci pa je kar 79 odstotkov srednje velikih in 21 odstotkov velikih podjetij. Glede na dejavnost je bilo med regijskimi zmagovalci 61 odstotkov podjetij iz predelovalne dejavnosti, 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij spada v IT-dejavnost. Med dolenjsko-posavskimi zmagovalci je 71 odstotkov podjetij registriranih v predelovalni dejavnosti in 14 v IT. Med zmagovalci dolenjsko-posavske regije ni podjetij, ki bi imela negativen status, medtem ko sta med vsemi regijskimi finalisti dve podjetji blokirani, dve sta insolventni in šest jih je izbrisanih.

Regija z nadpovprečno finančno oceno

Finančna ocena ocenjuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti podjetja. Povprečna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, medtem ko je na državni ravni povprečna ocena gospodarskih družb C (77 točk). Zmagovalci dolenjsko-posavske regije s povprečno oceno A in 94 točkami presegajo povprečno število doseženih točk regijskih zmagovalcev. Analiza je pokazala, da je finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visoki ravni, saj v povprečju plačujejo na valuto, zmagovalci dolenjsko-posavskih izborov pa celo pred valuto – v nasprotju s povprečjem v slovenskem gospodarstvu, kjer je zamuda do sedem dni.

Zlate gazele s povprečjem 100 točk

Poleg finančne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili v Bisnode, zanesljiv indikator finančne kondicije podjetja, tudi v kriznih časih. Ocena za naslednjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR itd.). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno AAA (100 točk), regijski zmagovalci dosegajo oceno AA (96 točk). V gospodarstvu je povprečna ocena za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost Failure Score ocene zmagovalcev v dolenjsko-posavski regiji je tik pod maksimalno vrednostjo (99 točk).

Regijski zmagovalci uspešnejši od povprečja gospodarstva

Finančni podatki kažejo, da je 90 regijskih zmagovalcev predstavljalo 4 odstotke vseh sredstev v letu 2018, 5 odstotkov kapitala, 4 odstotke celotnih prihodkov in 8 odstotkov dobička, kar kaže na veliko produktivnost teh podjetij, obenem pa so zaposlovala 4 odstotke zaposlenih. Podjetja v dolenjsko-posavski regiji so v letu 2018 ustvarila 60 odstotkov sredstev, 70 odstotkov kapitala ter 45 odstotkov celotnih prihodkov. Ko primerjamo zmagovalce dolenjsko-posavskih izborov z drugimi regijskimi zmagovalci, vidimo, da njihov dobiček predstavlja 70 odstotkov celotnega dobička regijskih zmagovalcev, podjetja pa zaposlujejo 42 odstotkov vseh zaposlenih. Regijski zmagovalci so bili v primerjavi z gospodarstvom uspešnejši pri vseh kazalnikih – 12.000 evrov višja dodana vrednost, precej nižja zadolženost, 2500 evrov višji prihodki na zaposlenega in 8000 evrov višji dobiček na zaposlenega. Izstopajo zlate gazele, saj je bila njihova dodana vrednost v letu 2018 70.259 evrov, in zmagovalci dolenjsko-posavske regije, ki so imeli v letu 2018 dodano vrednost 77.000 evrov, najnižjo zadolženost primerjalnih skupin in najvišji dobiček na zaposlenega.

Prevladuje financiranje iz lastnih sredstev

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri finalistih. V finančnem letu 2018 regijski zmagovalci v primerjavi z gospodarstvom svoje dejavnosti več financirajo z lastnimi viri (64 odstotkov) in manj z zadolževanjem. Zlate gazele na vseh izborih izstopajo po stabilnosti poslovanja, saj kar 71 odstotkov svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri. Še nad njimi so zmagovalci dolenjsko-posavske regije, ki so 75 odstotkov svoje dejavnosti financirali z lastnimi sredstvi.

Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih so pri Bisnode, ki je vodilni evropski ponudnik poslovnih in bonitetnih informacij ter podatkovne analitike, razvili za stresne razmere uporaben kazalnik, imenovan čas preživetja, ki pove število dni, ki jih podjetje lahko preživi ob različnih obsegih zmanjšanja prodaje. Izračun je pokazal, da je predviden povprečni čas zlatih gazel 115 dni, regijskih zmagovalcev 96 dni, zmagovalci dolenjsko-posavske regije pa zdržijo v povprečju 108 dni ob stoodstotnem zmanjšanju prodaje. Pred tveganji se gospodarske družbe poleg spremljanja vseh dnevno spremenljivih kazalnikov zavarujejo tudi tako, da za poslovne partnerje izbirajo podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti, saj je ta kazalnik zaupanja in stabilnosti določenega podjetja, kar je še posebno pomembno v kriznih in negotovih časih.

Sto najhitreje rastočih dolenjsko-posavskih podjetij