Med regijskimi zmagovalci izbora Gazela je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je malih in 19 odstotkov velikih. Med zmagovalci osrednjeslovenske regije je podobno razmerje: 44 odstotkov je srednjih enot, 25 odstotkov malih in 13 odstotkov velikih. Glede na dejavnost je bilo med regijskimi zmagovalci 61 odstotkov podjetij iz predelovalne dejavnosti, 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij spada v IT. Med osrednjeslovenskimi zmagovalci je največ (38 odstotkov) podjetij registriranih v predelovalni dejavnosti ter 25 odstotkov v trgovini. Sledijo informacijske in komunikacijske dejavnosti (19 odstotkov) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (13 odstotkov). Med zmagovalci osrednjeslovenske regije ni podjetij, ki bi imela negativen status, medtem ko sta med vsemi regijskimi finalisti dve podjetji blokirani, dve sta insolventni in šest je izbrisanih.

Visoka bonitetna odličnost

Finančna bonitetna ocena prikazuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti podjetja. Povprečna bonitetna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, medtem ko je na državni ravni povprečna ocena gospodarskih družb C (77 točk). Zmagovalci osrednjeslovenske regije dosegajo povprečno oceno B (86 točk). Analiza je pokazala, da je tudi finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visoki ravni, saj v povprečju plačujejo na valuto, zmagovalci osrednjeslovenskih izborov pa v povprečju s sedemdnevno zamudo, kar je tudi povprečje v slovenskem gospodarstvu.

Poleg finančne bonitetne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili v podjetju Bisnode, zanesljiv kazalnik finančne kondicije podjetja, tudi v kriznih časih. Ocena za naslednjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR…). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno 100 točk in najvišjo oceno AAA, regijski zmagovalci dosegajo 96 točk in oceno AA, medtem ko je v gospodarstvu povprečna ocena še za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost Failure Score ocene zmagovalcev v osrednjeslovenski regiji je tik pod maksimalno vrednostjo (97 točk).

Čas preživetja regijskih gazel 78 dni

Pogled v sestavo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri finalistih. V finančnem letu 2018 regijski zmagovalci v primerjavi z gospodarstvom svoje dejavnosti več financirajo z lastnimi viri (64 odstotkov) in manj z zadolževanjem. Zlate gazele na vseh izborih izstopajo po stabilnosti poslovanja, saj kar 71 odstotkov svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri. Zmagovalci osrednjeslovenske regije najmanj svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri, saj njihova stabilnost poslovanja znaša 60 odstotkov.

Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih pa so pri Bisnode razvili za stresne razmere uporaben kazalnik, imenovan čas preživetja (angleško Time to Wall), ki pove število dni, ki jih podjetje lahko preživi ob različnih obsegih zmanjšanja prodaje. Izračun zmagovalcev izbora Gazel je pokazal, da je predvideni povprečni čas preživetja zlatih gazel 115 dni, pri regijskih zmagovalcih 96 dni, zmagovalci osrednjeslovenske regije pa zdržijo v povprečju 78 dni ob stoodstotnem zmanjšanju prodaje.

V pomoč »žive« ocene

Razmere so se zaradi epidemije spremenile v številnih podjetjih. A ne glede na to, ali podjetje s partnerjem sodeluje že več let ali šele sklepa dogovore, je pomembno, da poleg podrobnega pregleda poslovanja zadnjih let dnevno preverja tudi vse spremenljive kazalnike, kot so plačilni indeks, dinamična bonitetna ocena, predikativna ocena Failure Score in stresna ocena čas preživetja. Omenjene »žive« ocene podjetjem pomagajo spoznati, katera podjetja so bolj izpostavljena kreditnim tveganjem izrednih in negotovih razmer oziroma za katera podjetja obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje tudi po koncu kriznih razmer. Pred tveganji se lahko zavarujete tudi tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti, saj je ta pokazatelj zaupanja in stabilnosti podjetja.