Skupno število opravljenih delovnih ur je v drugem letošnjem četrtletju upadlo po enajstih četrtletjih rasti. V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in oz. ali nadomestilo plače v breme delodajalca, so namreč v tem četrtletju po začasnih podatkih opravile 268,4 milijona delovnih ur, kar je za 13,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 79 odstotkov.

Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo po navedbah statističnega urada manjše predvsem zaradi ukrepov, sprejetih zaradi epidemije covida-19. V večji meri je na zmanjšanje skupnega števila opravljenih delovnih ur vplivalo povečano število napotitev zaposlenih na začasno čakanje na delo, v manjši meri pa tudi uvedba subvencije za delo s skrajšanim delovnim časom.

Prvi od omenjenih ukrepov je povzročil zmanjšanje števila zaposlenih, ki so prejeli plačo in oz. ali nadomestilo plače v breme delodajalca, drugi pa povečanje števila zaposlenih, ki so opravljali delo z delovnim časom, krajšim od polnega.

V Sloveniji zaposlena oseba, ki je prejela plačo in oz. ali nadomestilo plače v breme delodajalca, je v drugem letošnjem četrtletju na mesec opravila povprečno 127 delovnih ur, kar je 3,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Povprečno najmanj delovnih ur na mesec so v drugem četrtletju opravile osebe, zaposlene v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer 109. Sledili so zaposleni v gostinstvu, ki so v povprečju opravili 113 delovnih ur mesečno. V kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih se je povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem tudi najizraziteje znižalo, in sicer za 15 odstotkov.

Delovno najbolj obremenjene pa so bile v tem obdobju osebe, zaposlene v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti; v povprečju so opravile 134 delovnih ur na mesec, kar je sedem delovnih ur na mesec več od slovenskega povprečja.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je v drugem četrtletju znižalo v skoraj vseh dejavnostih, najizraziteje pa v gostinstvu (za 48,5 odstotka) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 32,7 odstotka); v obeh predvsem zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je v tem obdobju zvišalo le v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 2,9 odstotka), in sicer predvsem zaradi večjega obsega opravljenega nadurnega dela in manjšega števila ur bolniških odsotnosti v breme delodajalca.