Odgovor: Pravila sosedskega prava vam omogočajo, da lahko opravite vzdrževalna dela, če gre za nujna dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje vašega objekta. V tem primeru lahko začasno uporabite tudi sosedovo zemljišče – a le v primeru, če del ni mogoče izvesti drugače, ali jih je mogoče izvesti le z nesorazmernimi stroški. Če bo sosed tako zahteval, mu morate na njegovo zahtevo za uporabo njegovega zemljišča plačati tudi ustrezno nadomestilo.

Zakon ne predvideva posebnega postopka glede izvedbe takih del. Ste pa dolžni soseda pred začetkom opravljanja del obvestiti ob primernem času in tudi na primeren način. To pomeni, da ste ga dolžni o vzdrževalnih delih obvestiti vsaj kakšnih 14 dni pred začetkom teh del, po možnosti pisno, lahko pa tudi ustno, če okoliščine to omogočajo.

Vprašanje: Živimo v precej mirni soseski, kjer je hrup bolj izjema kot pravilo. Tako je bilo do nedavnega, ko so je v naš kraj priselila mlajša družina, ki vsak konec tedna organizira zabave. Na naša opozorila, da so preglasni, so se odzvali, naj jim to dokažemo, saj da je njihova glasba na »sobni jakosti«. Kaj lahko v zvezi s tem naredimo?

Odgovor: Zakon jasno določa, da morajo lastniki nepremičnine pri njeni uporabi opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz te nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo. Med taka dejanja lahko šteje tudi povzročanje hrupa, a le pod pogojem, da gre za tak hrup, ki presega krajevno običajno raven. Če sosedje trdijo, da gre za glasbo, ki je na »sobni jakosti«, morda ne gre za protipravno povzročanje hrupa. Če pa ste v dvomu, pa lahko glede še dovoljenega hrupa pridobite tudi strokovno mnenje, ki ga izda za to usposobljena organizacija.

Mag. Boštjan J. Turk