Pred jutrišnjo razglasitvijo finalistov in zmagovalcev letošnjega izbora Gazela smo se pogovarjali z mag. Sibilom Svilanom, predsednikom uprave SID banke, ki je eden od sponzorjev projektov Gazela.

Kakšno je glavno poslanstvo SID banke?

Poslanstvo in delovanje SID banke je z namenom usmerjeno v doseganje širših družbenih ciljev, ki jih opredeljuje vseh pet komponent trajnostnega razvoja Slovenije: gospodarstvo, skrb za okolje, ljudje in socialna varnost, kultura ter informatizacija. Tako želi prispevati k zagotavljanju dolgoročno vzdržnega in stabilnega gospodarskega razvoja. Sredstva namenja predvsem spodbujanju raziskav, razvoja in inovacij, ohranjanju in odpiranju delovnih mest, rasti zlasti malih in srednje velikih podjetij, internacionalizaciji poslovanja podjetij, boljši infrastrukturi, večji zaščiti okolja, energetski učinkovitosti, zmanjševanju onesnaževanja ter vsem oblikam krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja Slovenije.

Kakšna je njena vloga v slovenskem gospodarskem prostoru?

Produkti SID banke pokrivajo tržne vrzeli, so dolgoročni in učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank, še posebno na področju financiranja malih in srednje velikih podjetij. Je tudi vstopna točka za slovenska podjetja, ko gre za izkoristek možnosti financiranja projektov v okviru naložbenega načrta za Evropo (Junckerjev sklad). V času zadnje krize pa je bila tudi nosilka gospodarskega anticikličnega delovanja Slovenije, katere rezultati so tudi nekateri današnji uspehi slovenskega gospodarstva, zlasti izvoza.

Kaj ponujate v okviru svojih aktivnosti?

Največji del naših storitev je posredno financiranje prek sodelujočih poslovnih bank, ki jim ponujamo dolgoročna in ugodna sredstva iz lastnih virov ter dolgoročnih virov nemške razvojne banke (KfW) in Evropske investicijske banke (EIB). Druga najpomembnejša storitev je neposredno financiranje s ponudbo različnih finančnih instrumentov – največkrat kreditov v okviru posojilnih skladov, kjer zapolnjuje tržne vrzeli na področju financiranja malih in srednje velikih podjetij ter financiranja naložb, turizma, internacionalizacije in gozdno-lesne verige. Tretje področje aktivnosti je uporaba finančnih sredstev evropske kohezijske politike (EKP), ki se izvaja skozi finančne instrumente iz upravljanja Sklada skladov, v okviru katerega bo SID banki in finančnim posrednikom na voljo skupno 253 milijonov evrov do leta 2023, končnim podjetjem ter občinam pa več kot 370 milijonov evrov. Skupno je bilo prek finančnih posrednikov in SID banke sklenjenih 1866 kreditnih pogodb in plasiranih 69 milijonov evrov sredstev. Zelo pomembna je naša aktivnost lastniškega financiranja v obliki Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki obsega 100 milijonov evrov. Še posebno pozornost namenjamo izvoznemu financiranju, s čimer povečujemo konkurenčnost ponudbe in obseg izvoza na trge zunaj EU in OECD.

Sodelujete tudi pri razvojnih projektih?

Zelo pomembna je vloga SID banke pri infrastrukturnih in drugih primernih projektih, saj ponujamo storitev projektnega financiranja. Razvojni projekti, zlasti infrastrukturni, se lahko financirajo tudi po načelu sofinanciranja, po katerem SID banka ali poslovna banka identificira, pregleda ter strukturira posel in povabi poslovno banko ali SID banko k sodelovanju. To prinaša številne prednosti vsem deležnikom, saj je prek delitve tveganj omogočeno financiranje večjih projektov. Ena izmed ključnih prioritet SID banke je tudi financiranje projektov krožnega gospodarstva in trajnostnih zelenih projektov, prek katerih banka financira zelene naložbe v okolje, obnovljive vire, čisti transport ter trajnostno upravljanje. V zadnjih osmih letih smo financirali za dobrih 252 milijonov evrov okoljskih projektov, lani pa smo izdali tudi zeleno obveznico, iz katere nudimo ugodno financiranje zelenih projektov.

Kaj pa srednje velika in mala podjetja, ki morda težko pridobijo financiranje?

Malim in srednje velikim podjetjem ter v primerih nekaterih posojil tudi s.p., ki jim ne uspe pridobiti posrednega dolžniškega financiranja prek poslovnih bank, je pri SID banki na voljo več kot 15 različnih vrst posojil oziroma programov, ki se razlikujejo glede na namen financiranja, višino in dobo kreditiranja. Podjetja lahko pridobijo tudi lastniško financiranje v okviru programa SEGIP. V primeru podjetij, ki težje pridobijo bančno financiranje, je na voljo tudi lastniško in kvazilastniško financiranje iz Sklada skladov. Namenjen je inovativnim malim in mikropodjetjem v začetnih fazah razvoja, ki težko dostopajo do financiranja prek poslovnih bank in so nizko kapitalizirana. Na voljo je 10 milijonov evrov sredstev EKP, skupaj z vzvodom pa bo končnim prejemnikom na voljo najmanj 13 milijonov evrov. Finančni instrument se izvaja v dveh oblikah – kot konvertibilno posojilo in kot naložba v lastniški kapital, ki ju podjetja lahko pridobijo prek finančnega posrednika, Slovenskega podjetniškega sklada.

Kako lahko še dodatno pomagate podjetjem v pričakovanju negativne rasti na trgih?

SID banka bo z dinamičnim odzivanjem na razmere na trgu tudi v prihodnje prilagajala svoje storitve nastalim tržnim vrzelim in potrebam podjetij. Nove krizne razmere verjetno ne bodo enake predhodnim, ko je bila potrebna predvsem likvidnostna intervencija. Kot vidimo, bodo verjetno zahtevale tudi druge finančne instrumente in pristope, take, ki so značilni za tako imenovano rakavo krizo, ki je je manj vidna in bolj zahrbtna, vendar toliko daljša in težja. V tem primeru bo treba razmišljati o drugačnih razvojnih in poslovnih modelih tako podjetij kot držav, s tem pa tudi spodbujevalno-razvojnih bank, kot je SID banka.