Izobrazba je eden najpogostejših in največkrat uporabljenih pokazateljev splošnega človeškega kapitala. Večji splošni človeški kapital naj bi podjetnike bolje pripravil na prilagajanje zunanjim spremembam na njihovi podjetniški poti, kar potrjujejo tudi številne raziskave med podjetniki, manj pa med podjetnicami, saj je raziskovanje podjetnic še relativno nova veja raziskovanja v podjetništvu.

Obsežna raziskava med slovenskimi podjetnicami, ki sem jo opravila, nanjo pa je maja in junija 2017 odgovorilo 340 podjetnic, je pokazala, da je ob ustanovitvi podjetja nekaj manj kot 40 odstotkov podjetnic imelo dokončano ali srednjo oziroma manj kot srednjo izobrazbo (38,8 odstotka), podoben delež (39,4 odstotka) pa visoko izobrazbo. Skoraj polovica (48,8 odstotka) podjetnic, mlajših od 35 let, je imelo že ob ustanovitvi podjetja dokončano visoko izobrazbo.

Potisnjene v podjetništvo

S starostjo se ta delež visoko izobraženih zmanjšuje. Med podjetnicami, ki so starejše od 45 let, je najnižji delež tistih, ki so v podjetništvo stopile z dokončano visoko izobrazbo, takih je v tej starostni skupini 32 odstotkov. Večji delež visokošolsko izobraženih med mlajšimi podjetnicami in najmanjši delež med starejšimi v času ustanovitve podjetja bi lahko pojasnili tako, da je med starejšimi podjetnicami več tistih, ki so bile pahnjene v podjetništvo iz nuje zaradi izgube zaposlitve v času gospodarske tranzicije. Po drugi strani je mlajših in bolj izobraženih podjetnic morda več zato, ker je v zadnjih letih ali desetletju zaposlovanje mladih izobraženih ljudi vse bolj kompleksno.

Podjetnice so od ustanovitve podjetja do danes zvišale svojo raven izobrazbe. Delež vseh podjetnic, ki imajo danes doseženo vsaj visoko izobrazbo, se je povečal na 43,8 odstotka. Glede na čas ob ustanovitvi podjetja je danes manjši delež podjetnic z doseženo srednjo izobrazbo oziroma nižjo, takih podjetnic je med vsemi 27,6 odstotka. Večji je delež podjetnic s podiplomsko izobrazbo, ki se je povečal s 7,6 na 12,1 odstotka. Več kot polovica podjetnic v starosti do 45 let ima danes doseženo najmanj visoko izobrazbo.

Dodatno znanje za uspešno podjetništvo

Zanimivo je tudi, da so se deleži vseh ravni izobrazbe anketiranih podjetnic razen najnižje (srednja in manj) v času njihovega podjetniškega delovanja pomembno izboljšali, kar kaže na znaten delež podjetnic, ki se med kariero izobražujejo in pridobivajo višje ravni izobrazbe. Podjetnice očitno razumejo in cenijo pomen znanja za svoje uspešno poslovanje.

Tudi vsakoletne raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kažejo, da je izobrazba podjetnic v višje razvitih državah višja kot v manj razvitih državah. Stopnja visoke izobrazbe ob ustanovitvi podjetja je pri slovenskih podjetnicah najvišja med najmlajšimi in najnižja med najstarejšimi podjetnicami. V Veliki Britaniji je na primer 19 odstotkov podjetnic z izobrazbo na ravni naše višješolske izobrazbe, 22,7 odstotka je imelo poklicno izobrazbo in 27,73 odstotka dodiplomsko izobrazbo. Slovenske podjetnice so nekoliko bolj izobražene, kar sovpada z ugotovitvami o višji stopnji izobraženosti podjetnic v tranzicijskih državah (Manolova idr. 2007).

Glede na visoko izobraženost mlajših podjetnic lahko predvidevamo, da bo med njimi več takih, ki znajo izkoristiti različne alternativne vire za rast in razvoj podjetja, kar jih bo lahko vodilo do razvoja uspešnih rastočih inovativnih podjetij.