Maj 2019 je datum, do katerega naj bi se Komunala Trebnje z vso mehanizacijo in upravnimi službami iz središča preselila v nov poslovno-logistični center, ki nastaja na obrobju mesta. Dosedanja lokacija v strogem središču Trebnjega je bila zaradi dotrajanih in premajhnih prostorov neprimerna, zaradi vrste dejavnosti, ki jih opravlja komunala, pa tudi moteča za same prebivalce mesta.

»Da komunala v središče mesta ne sodi, se je pokazalo še posebej v zadnjih letih, ko smo močno povečali obseg svojih del in s tem tudi virov, ki jih za to potrebujemo. Poleg tega so ti prostori v lasti občine, so dotrajani in povsem neprimerni za opravljanje dejavnosti, predvsem tisti del, kjer je operativa. V vsakem primeru bi morali bodisi te prostore obnoviti bodisi se preseliti na novo lokacijo,« pojasnjuje direktor Komunale Trebnje Stane Tomšič. Ker pa je občina prišla do zaključka, da je za novo kulturno središče, ki si ga želijo že dolga leta, najprimernejša prav lokacija sedanje komunale, je bila edina rešitev selitev.

Tako so na komunali v sodelovanju z občino začeli pripravljati projekt že leta 2016, konec leta pridobili 13.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, občina je uredila prostorske akte, maja letos pa je Tomšič že podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem, novomeškim podjetjem GPI Tehnika. Dan po podpisu pogodbe je komunala prejela gradbeno dovoljenje in dela so se lahko pričela. Naložba je vredna 2,85 milijona evrov, za nakup zemljišča, komunalni prispevek, projektno dokumentacijo in nadzor pa komunala namenja še okoli pol milijona lastnih sredstev.

Dovolj prostora za naslednjih 20 let

Novo središče komunale, ki zaposluje 80 ljudi, bo zajemalo tako upravne kot operativne prostore, od skladišč do nadstrešnic za vozila. Trebanjska komunala za štiri občine ustanoviteljice, poleg trebanjske še Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, opravlja javno gospodarsko službo ravnanja z odpadki, odvoz in odlaganje odpadkov, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje cest. Trenutno imajo več kot 30 tovornih vozil in delovnih strojev, do leta 2025 naj bi jih po predvidevanjih uprave imeli še deset več. »Veliko opreme smo pridobili tudi za opravljanje gradbene dejavnosti, na novo pa smo začeli opravljati tudi pogrebno dejavnost,« našteva Tomšič, ki je izpostavil dobro sodelovanje med javnim podjetjem in vsemi štirimi občinami, ki so tudi soglasno potrdile načrtovano selitev komunale.

»Nova lokacija pomeni novo kakovost v delovanju komunale, hkrati pa razbremenjuje samo mesto in mu daje možnost za rast, kajti na sedanji lokaciji komunale načrtujemo gradnjo kulturnega središča, ki ga mesto in občani nujno potrebujemo. Tako pomeni gradnja nove komunale tudi korak do gradnje kulturnega središča,« dodaja trebanjski župan Alojzij Kastelic. Po Tomšičevih besedah bo nov logistični center zadoščal za potrebe komunale in njen razvoj (vsaj) še za naslednjih dvajset let.