Težišče dejavnosti Cinkarne sta proizvodnja in trženje pigmenta titanovega dioksida, dopolnjuje pa ju širok nabor drugih izdelkov. Glavnina prodaje je usmerjena na trge Evropske unije in sosednjih držav. Po pomembnosti izstopajo Nemčija, Nizozemska, Francija, Italija in Turčija.

Celjsko podjetje se lahko pohvali z rekordnim uspehom v letu 2017, spodbudne pa so tudi napovedi za prihodnost.

Lani so prodali za 189 milijonov evrov izdelkov in dosegli 29 milijonov evrov čistega dobička, skoraj trikrat več kot leta 2016. Načrtovani dobiček za leto 2017 je Cinkarna presegla za kar 187 odstotkov.

Izkoristili ugodne makroekonomske razmere

»Tako v smislu obsega poslovanja kakor tudi uspešnosti gre nedvomno za zgodovinske rekorde. Dodatno težo rezultatom dajejo mednarodne primerjave relativne uspešnosti, ki Cinkarno Celje postavljajo v sam vrh industrije pigmenta titanovega dioksida,« pravijo v celjskem podjetju.

Odličen uspeh je, kot pravijo, rezultat usklajenega in ciljno usmerjenega dela vseh zaposlenih, ki je omogočilo popoln izkoristek ugodnih makroekonomskih kakor tudi visoko konjunkturnih razmer na trgih pigmenta titanovega dioksida. »Nezadostna ponudba pigmenta je vzpostavila pogoje tržnega neravnovesja, kar je pripeljalo do precejšnjega pozitivnega premika ravni prodajnih cen. Dvig prodajnih cen pa je ob nadzoru vseh stroškov, predvsem stroškov neposredne proizvodnje, rezultiral v rekordnih operativnih maržah ter posledično dvigu dobičkonosnosti,« še pojasnjujejo zgodovinski uspeh.

Naložbe v opremo in zniževanje izpustov v okolje

Ost naložb in razvojnega dela je, kot so sporočili iz Cinkarne, usmerjena v razvoj novih tehnologij, ki omogočajo stroškovno učinkovito, okoljsko sprejemljivo in varno proizvodnjo izdelkov, namenjenih zahtevnim aplikacijam na področju naprednih materialov, vgrajenih v izdelke, ki dvigujejo kakovost bivanja vseh razvitih družb.

Lani je Cinkarna največ sredstev namenila za nadomeščanje iztrošene opreme nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida, poleg tega pa je vlagala tudi v zniževanje izpustov v okolje ter izboljšanje razmer varnega in zdravega dela. Za naložbe v osnovna sredstva je tako porabila 13,3 milijona evrov, to je kar 51 odstotkov več kot leto prej. Med naložbami velja izpostaviti tudi postavitev novih parnih kotlov, ki zagotavljata večjo varnost energetske oskrbe. Med uspešno zaključenimi naložbami sta tudi sanacija pregradnega telesa odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak in posodobitev prometne infrastrukture.

»Tudi v letu 2018 dosledno nadaljujemo po začrtani poti poslovnega razvoja in njegove uspešnosti, četudi se soočamo z rahlim ohlajanjem aktivnosti v evropskem gospodarskem prostoru. Poslovanje v prvem delu leta je spodbudno in navaja na sklep, da so visoki in ambiciozni cilji, ob primerni poslovni strategiji, tudi realno dosegljivi.«

Tako naj bi v Cinkarni Celje letos ustvarili nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni, da bodo za dobrih šest odstotkov presegli tiste iz leta 2017. ir