V Kolektorju je zaposlena od konca leta 2001, ko je po diplomi na FDV nastopila pripravništvo in takoj na FOV vpisala znanstveni magisterij. Tri leta pozneje je prevzela vodenje kadrovskega oddelka v družbi Kolektor Sikom, največjem proizvodnem podjetju koncerna, naloge izvršne direktorice za kadrovsko področje v Kolektor Groupu pa je začela opravljati leta 2013.

Kakšno vlogo ima kadrovska služba v koncernu, kako je pozicionirana?

Naša služba je strateška. Z ekipo namreč pripravljamo strategijo razvoja kadrov s ciljem, da podpira celotno strategijo koncerna Kolektor. V prvi vrsti je svetovalna funkcija s ciljem, da vodje usposobimo in opolnomočimo za uspešno vodenje njihovih zaposlenih. To pomeni, da stalno delamo za to, da vodje postanejo podaljšana roka kadrovske službe. Naša naloga in odgovornost sta, da ustvarjamo še več inovatorjev, ustvarjalcev, razvijalcev. Znati moramo tudi zaposlenim pomagati, da najdejo delo, ki jih veseli, da spoznajo, v čem so dobri, in da lahko na koncu rečemo, da imamo prave zaposlene na pravih delovnih mestih. Če pa želimo to doseči, moramo biti kot kadrovska služba seveda mi sprožilci in tisti, ki dvigujejo delovno energijo, zavzetost in navdušenje nad tem, kar skupaj soustvarjamo.

Pred katere izzive kadrovsko stroko postavlja digitalizacija?

Po mojem mnenju gre za tehnološke in kulturne spremembe. Treba bo prekvalificirati delovna mesta in znanje zaposlenih. Bojazen, da se bodo potrebe po zaposlenih manjšale, so po mojem mnenju odveč. Naloga kadrovikov bo, da zaposlenim omogočimo prekvalifikacijo, vodstvu pa moramo pomagati transformirati delovna mesta. Torej bo največji izziv HR-področja priprava zaposlenih na te spremembe, zato je pri tem nujno potrebna ustrezna in celovita komunikacija. K večjim spremembam je nujno treba pristopiti celostno in ne parcialno. Pri spremembah je torej najpomembnejša jasna in odprta komunikacija.

Kje vidite največje izzive pri kadrovanju, v samem selekcijskem postopku ali že pri pridobivanju zadostnega števila ljudi?

Pridobivanje zadostnega števila zaposlenih je danes težava vseh kadrovikov. Sicer pa vidim večjo težavo pri zadržanju in motiviranju zaposlenih kot pri pridobivanju kadrov. Kandidatom za zaposlitev polagam na srce, naj se ne odločajo 'na prvo žogo'. To pomeni, da naj ne sprejmejo ponudbe tam, kjer jim ponudijo zgolj višji dohodek. To je zelo kratkoročen vzgib. Izberejo naj torej tistega delodajalca, pri katerem se prepoznajo v njegovi strategiji, viziji in vrednotah ter vidijo možnost svojega osebnega in kariernega razvoja. Le tako bodo lahko rasli in se razvijali skupaj s podjetjem.

Katere kadre v Kolektorju najtežje dobite?

Glede na to, da smo tehnično usmerjeno podjetje, je seveda največja potreba po tehničnem kadru. Inženirjih strojništva, elektrotehnike, energetike, računalništva in podobno. Ker tovrstnega kadra pri nas drastično primanjkuje, se že dalj časa spogledujemo s trgi bivše Jugoslavije. Ker imamo svoja podjetja v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, iščemo in kadrujemo tudi na teh trgih.

Ali je tudi za vas izziv dobiti strokovnjake z izrazito prodajno žilico in vodstvenimi sposobnostmi?

Tovrstna kombinacija znanja pri kandidatih je najboljša možna. Če pa temu dodamo še izkušnje, je to zmagovita kombinacija. Ker se tega zavedamo, smo v ta namen pri nas izvedli že drugo generacijo konzorcijskega študija MBA skupaj z Ekonomsko fakulteto, kamor po večini vključimo tehnike s potencialom za vodenje. Glavni namen in cilj tega programa je najti, izobraziti in motivirati mlade zaposlene, ki imajo potencial za upravljanje, sprejemanje odgovornosti in vodenje v skladu z vizijo in poslanstvom za potrebe rasti koncerna. Skozi program posamezniki razvijajo tudi vodstvene veščine in nadgrajujejo svoje znanje glede poslovanja. S tem razvijamo in pripravljamo mlade zaposlene na prevzem zahtevnejših delovnih mest in strokovnih vlog tako doma kot v tujini. Ne nazadnje pa je tudi to dobro za razvijanje socialnih veščin v smislu druženja in povezovanja, ki lahko vodi k izmenjavi izkušenj in nastajanju različnih poslovnih modelov.

Kakšne spremembe pa v vaše delo prinaša splošna uredba o varstvu podatkov?

Sprejetje uredbe GDPR (general data protection regulation, op. p.) v delo naše kadrovske službe ne prinaša večjih sprememb. Pri svojem delu smo namreč že do sedaj spoštovali načela zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), in sicer načelo zakonitosti in poštenosti ter načelo sorazmernosti. Približevanje 25. maja 2018, ko bo uredba stopila v veljavo, je vplivalo na to, da smo se temeljito sprehodili skozi procese, ki potekajo v kadrovski službi in se pri njihovem izvajanju obdelujejo osebni podatki zaposlenih z zavedanjem pomembnosti pravice do zasebnosti vsakega posameznika, ki jo področje varovanja osebnih podatkov ščiti.

Kaj pa mladi – jih zanima delo v industriji, jih dobite dovolj?Vsi se soočamo s pomanjkanjem ustreznega kadra. Zato imamo pri nas vpeljan sistem, da se začnemo že zelo zgodaj spogledovati s potencialnimi kandidati. Tako sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami - od vrtcev do fakultete. Trudimo se graditi našo blagovno znamko podjetja in promovirati poklice, ki jih potrebujemo, da bodo v prihodnosti nujno potrebni za razvoj koncerna. V tem okviru izvajamo aktivnosti, kot so delavnice robotike, elektronike, fizikalne vaje, tabori za nadarjene otroke... odprti dan za otroke iz vrtca, izvajamo delavnice robotike, tehnične dni za osnovnošolske otroke ter delavnice elektronike in fizikalnih vaj za srednješolce. Omogočamo tudi praktično usposabljanje in počitniško delo tako doma kot v tujini. Veliko vlagamo v štipendiranje, kar dokazuje tudi dejstvo, da se že vrsto let uvrščamo med največje in najintenzivnejše štipenditorje v slovenskem okolju. Ttrenutno imamo okoli 130 štipendistov na različnih smereh in stopnjah izobraževanja. Štipendiranje nam na dolgi rok zagotavlja selektivno izrabo najboljših potencialnih možnosti ožjega in širšega območja, poznejše zaposlovanje štipendistov pa nam omogoča napredek, saj so ti pogosto element za oblikovanje »zmagovalnih timov«, v katerih lahko na koncu ostanejo le najboljši. To pomeni, da imamo v naši ekipi tiste zaposlene, ki se lahko poistovetijo s cilji in vrednotami koncerna, hkrati pa so ambiciozni, samoiniciativni, inovativni in izkazujejo nadpovprečne rezultate.Kako uspešni pa ste v neposredni konkurenci s Hidrio, ki v idrijskem bazenu tudi potrebuje veliko zaposlenih?Obe podjetji uspešno in družbeno odgovorno poslujeta. V tem vidimo zgolj prednosti za lokalno okolje in prebivalce te doline. Kot kažejo tudi uradni podatki, je tudi delež brezposelnosti v tej občini najmanjši v Sloveniji. V Kolektorju smo zelo ponosni, da lahko s številom in kakovostjo delovnih mest ogromno prispevamo h kvaliteti življenja naših zaposlenih in vseh občanov.