Če se z njim ne strinja, se postopek lahko nadaljuje na senatu. V primerih hudega domnevnega posega policista v človekove pravice in temeljne svoboščine se pritožbo obravnava neposredno pred senatom.

355 pritožb je bilo leta 2017 vloženih zoper delo policistov, kar je skoraj 15 odstotkov več kot leto prej, a manj kot v letih 2013, 2014 in 2015. Vzrok za upad vloženih pritožb leta 2016 je bila stavka policistov in posledično manj njihovih ukrepov.

348 pritožb je bilo skupno rešenih lani. 162 se jih je zaključilo brez obravnave, 142 jih je bilo rešenih s pomočjo pomiritvenih postopkov, 44 pa prek neposredne obravnave pred senatom.

188 rešenih pritožb se je nanašalo na področje zagotavljanja varnosti cestnega prometa, sledili so področje javnega reda in miru, področje odkrivanja in preprečevanja kriminalitete, obravnava drugih varnostnih dogodkov ter področje varovanja državne meje in obravnavanja tujcev.

227 pritožb se je lani nanašalo na domnevno prekoračitev oziroma neupravičeno ali nesorazmerno uporabo različnih policijskih pooblastil, 181 na komunikacijo policistov (ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu), 113 na domnevno neukrepanje policistov ter 45 na domnevno neupravičeno ali nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev.

MNZ je policiji predlagal izvedbo ukrepov za izboljšanje policijskih praks. Predlagani ukrepi se nanašajo zlasti na krepitev zavzetega, prijaznega in spoštljivega odnosa policistov do strank v postopkih, zagotavljanje doslednega ugotavljanja dejanskega stanja obravnavanih prekrškov in spoštovanja procesnih pravil prekrškovnega postopka. Da bi vodje policijskih enot še bolj kakovostno vodili pomiritvene postopke, pa so predlagali nadaljevanje usposabljanja na področju komunikacijskih in mediacijskih veščin.