Zaradi vse večje priljubljenosti in povečanega števila obiskovalcev Velike planine se sorazmerno povečuje tudi motorni promet do planine, ki vse bolj in bolj obremenjuje okolje, povečuje onesnaženost in hrup, vznemirja živali in dodatno degradira prostor. V poletnih mesecih se ob cesti Kranjski Rak–Rakove ravni tudi močno praši, občini Kamnik in Luče že dolgo opozarjajo tudi lastniki zemljišč ob cesti.

Zato na obeh občinah razmišljajo o celostni ureditvi prometnih razmer, med drugim tudi o asfaltiranju dela ceste Kranjski Rak–Rakove ravni. Ker leži pretežni del območja velikoplaninske planote v občini Kamnik, se ta seveda sooča z več izzivi in je praviloma tudi pobudnica aktivnosti za izboljšanje stanja na planoti. A čeprav tudi tokrat dobro sodelujejo in v obeh občinah podpirajo ureditev prometnih razmer in asfaltiranje dela ceste, postopkov ne morejo prehitevati. Dokaj zamudni so lahko že postopki urejanja lastninskopravnih razmerij, opozarjajo na občini Kamnik.

Dva kilometra asfalta

Ker del cestnega odseka Kranjski Rak–Rakove ravni, ki naj bi ga asfaltirati, leži v občini Luče, so se kamniški svetniki nedavno strinjali, da lahko občina za ureditev odseka sodeluje na območju sosednje občine tako pri izvedbi kot financiranju ureditve. Obe občini sta rekonstrukcijo ceste že uvrstili v načrt razvojnih programov in obe zagotovili tudi za to potrebna sredstva. V Lučah je sicer trenutno v postopku urejanje lastninskopravnih razmerij, na občini Kamnik pa je v postopku izbira projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni, ki v dolžino meri nekaj več kot dva kilometra. Vrednosti naložbe še niso ocenili, saj bodo za to potrebovali projektno dokumentacijo, ki naj bi jo izdelali do jeseni.

Odsek bodo urejali v več etapah, večino del naj bi opravili ob delni zapori, v času asfaltiranja pa bodo potrebne tudi občasne popolne zapore prometa, napovedujejo na občini Kamnik. Kot še pravijo, bi radi z asfaltiranjem tega odseka ceste uredili nevzdržne prometne razmere in hkrati promet ustavili čim bolj pod robom velikoplaninske planote. Zato se bodo asfaltiranja lotili le ob predhodni oziroma sočasni ureditvi parkirišča na območju Rakovih ravni. Predvidena zemljišča, kjer bi lahko uredili parkirišča, so zvečine v zasebni lasti. Z nekaterimi lastniki se že dogovarjajo za odkup, a dokončnih dogovorov še ni.

Prometni režim

Za celostno ureditev prometnih razmer so se na občini Kamnik lani lotili tudi izdelave strokovnih podlag za nov prometni režim, ki vključujejo tudi predlog novega odloka o prometnem režimu na območju Velike planine. Strokovne podlage vključujejo tri različne scenarije razvoja z različnimi ukrepi, ki pa jih bo treba še uskladiti z drugimi deležniki, zlasti pašnimi skupnostmi, pojasnjujejo na občini in dodajajo, da je nov prometni režim časovno odvisen od več predhodnih ukrepov, ki so pogoj za njegovo vzpostavitev. Med slednje spada tudi pridobitev zemljišč na obstoječih cestah in predvidenih parkiriščih.