Lani je Adrio Mobil prevzel francoski Trigano, ki ima na kadrovskem področju podobna stališča kot novomeška gazela, poudarja Sonja Gole, generalna direktorica Adria Mobila. »Skupina Trigano, tako kot tudi Adria Mobil, deluje na globalnem trgu, svoje proizvodne zmogljivosti pa ima v kar šestih evropskih državah, kar nedvomno zahteva ustrezno kadrovsko politiko, organizacijo kot tudi vodstvene pristope. Prav kadrovsko področje je tisto, kjer imata tako Adria Mobil kot Trigano podobna stališča, vrednote kot tudi strateške usmeritve – oboji se namreč zavedamo, da so prav zaposleni s svojim znanjem, idejami, motivacijo in zavzetostjo tisti, ki pomenijo pomembno konkurenčno prednost za vsako podjetje. Visoka stopnja zaupanja v vodenje družbe Adria Mobil se tako odraža tudi na področju kadrov, kjer gre za ujemanje vrednot in strategij na področju kadrovske politike. Temelj učinkovitega delovanja celotnega sistema je ozaveščanje vseh zaposlenih za prevzemanje odgovornosti za skupne rezultate. Tak način delovanja zahteva odprto in pošteno komunikacijo ter sodelovanje,« poudarja Sonja Gole.

Ali uvrstitev med finaliste Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev komunicirate tudi s poslovnimi partnerji in ali uvrstitev izpostavljate pri iskanju novih sodelavcev?

Družba Adria Mobil sodeluje s številnimi poslovnimi partnerji, s katerimi imamo tudi redne stike, v predstavitev družbe pa vključujemo tudi informacijo o naši vključenosti v izbor Zlata nit, ki na nek način zaokroža prizadevanja Adrie Mobil za dolgoročno grajenje pozitivnih odnosov z zaposlenimi, za uvajanje dobrih praks na področju ravnanja z ljudmi ter s tem nadgradnjo konkurenčnosti blagovne znamke Adria. V okviru kariernih sejmov in ostalih priložnosti, predvsem z aktivnim sodelovanjem s šolskim centrom Novo mesto, s šolami in fakultetami ter inštituti tehničnih smeri, kjer se kot podjetje predstavljamo iskalcem zaposlitve, pa je Zlata nit vsekakor pomemben in referenčen projekt, saj želimo biti v skladu z našo strategijo TOP zaposlovalec, privlačen za vse iskalce zaposlitve tako v regiji kot mednarodnem okolju. Kot tovrsten zaposlovalec do kandidatov v prvem kontaktu pristopamo s poudarkom na komuniciranju vrednot v Adrii Mobil in poudarjanjem vedenja, ki ga želimo od bodočih sodelavcev. Želeno vedenje je pomemben dejavnik v dialogu med potrebami in pričakovanji posameznika ter potrebami in pričakovanji podjetja.

Ali tudi v Adria Mobilu strokovnjake iščete zunaj podjetja, vodje pa vzgajate znotraj podjetja?

V Adrii Mobil potekajo vsi ključni poslovni procesi, od razvoja, proizvodnje do trženja in prodaje počitniških vozil, zato se zavedamo, da moramo razvijati tako strokovno znanje kot tudi vodstvene sposobnosti zaposlenih. V družbi imamo zato že vrsto let organizirano Adriino šolo vodenja, v katero vključujemo vse vodje, vsebinsko pa poudarjamo pomen motivacije, komunikacije, razvoja kompetenc ter timskega dela, kjer igra grajenje pozitivnih, vzajemno koristnih odnosov med podjetjem in zaposlenimi pomembno vlogo. Hiter tehnološki razvoj, digitalizacija ter drugi trendi zahtevajo tudi vključevanje zunanjih strokovnjakov v oblikovanje izobraževalnih programov s ciljem zagotavljanja učinkovitega nadgrajevanja kompetence zaposlenih v smeri pričakovanih zapisanih kompetenc. Vodje na vseh področjih skušamo v veliki meri razvijati znotraj podjetja, pri čemer pa ne gre za absolutno pravilo – v kolikor prepoznamo kandidata, ki tako po strokovni kot tudi kompetenčnem osebnostnem profilu ustreza našim pričakovanjem mu prav tako ponudimo priložnost za lastno razvojno pot in za sodelovanje v razvojni poti Adrie Mobil.

V kolikšni meri lahko Zlati niti pripišete ohranjanje visoke kakovosti odnosov med zaposlenim in organizacijo ali bi bili odnosi dobri tudi brez nje oziroma katere ukrepe ste uvedli, ker vas k temu spodbujajo ugotovitve Zlate niti?

Razvoj pozitivnih odnosov s sodelavci v Adrii Mobil že dolgo zaseda pomembno mesto in je ena izmed naših dolgoročnih strateških usmeritev. Zato že od leta 2001 redno spremljamo in merimo zadovoljstvo zaposlenih, izvajamo letne razgovore, pripravljamo karierne načrte, skrbimo za ergonomijo delovnih mest, se nenehno strokovno usposobljamo, razvijamo računalniško pismenost, ki je na visokem nivoju, spodbujamo prenos prakse in znanja na številčno mlado generacijo, ki se je zaposlila v zadnjih treh letih in kjer pričakujemo nadaljevanje tega trenda, s projektnim delovanjem dvigujemo zavedanje in standarde na področju zdravja zaposlenih . Velik prispevek Zlate niti vidimo tudi v kontinuiteti projekta, saj se na področju dela z ljudmi ves čas srečujemo z novimi izzivi, zato je izmenjava dobrih praks, ki jih projekt omogoča, po naši ocena potrebna in zaželena tako danes kot tudi v prihodnje. Zlata nit pomeni kontinuiteto dela in primerjave z najboljšimi delodajalci v Sloveniji.

Koliko ljudi trenutno dela v Adrii Mobilu in koliko naj bi jih predvidoma konec tega leta?

V družbi Adria Mobil smo v zadnjih dveh letih zaposlili preko 400 novih sodelavk in sodelavcev, tako da je v tem trenutku v družbi Adria Mobil zaposlenih 994, na nivoju skupine pa nekaj manj kot 1.700 sodelavcev. Glede na letni plan načrtujemo, da se v letošnjem letu število zaposlenih ne bo bistveno povečevalo, večji obseg zaposlovanja načrtujemo v prihodnjem letu, ko bodo z zaključkom investicije v širitev proizvodnih kapacitet izpolnjeni pogoji za povečevanja obsega proizvodnje ter eventualno uvajanje novih delovnih izmen.

Ali tudi vi ugotavljate, da imajo strokovnjaki premalo prodajnih aspiracij in vodstvenih kompetenc, kot je to nedavno ugotovil Competo?

S to problematiko se tako ali drugače srečujemo vsi delodajalci - ta vrzel med različnimi znanji je v določenih primerih bolj izrazita, še posebej, ko gre za ozko usmerjeno in vsebinsko zahtevno strokovno področje, kjer je potrebno kompetence nenehno nadgrajevati. Z Adriino šolo vodenja skušamo odgovarjati prav na to problematiko – dejstvo namreč je, da idealnega posameznika ni in zato je nadgradnja kompetenc pravzaprav vsakega posameznika potrebna, tako zaradi prevzemanja vodstvenih funkcij kot tudi zaradi učinkovitega delovanja timskih projektov, prenosa znanja, mentorskih programov in podobno. Pri oblikovanju razvojnih poti sodelavcev zato prepoznavamo osebne vrednote, talente in notranje motive.