Kot kaže sklep sodišča, danes objavljen na spletni strani Ajpesa, je Istrabenz predlog za začetek postopka vložil v torek, predložil pa je tudi vse zahtevane dokumente - seznam vseh finančnih terjatev ob koncu zadnjega četrtletja lani, revizorjevo poročilo o pregledu seznama terjatev, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov, in notarsko overjeno izjavo upnice Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), katere delež finančnih terjatev do dolžnika, vključenih v osnovni seznam, presega 30 odstotkov, o soglasju z začetkom postopka.

»Uvedba postopka preventivnega prestrukturiranja je pomembna za zagotovitev enakopravnega položaja vseh upnikov. Družba Istrabenz bo z vsemi upniki takoj pristopila k pripravi in sklenitvi novega sporazuma, v katerem bodo na novo definirani roki za odprodajo določenih premoženj. Za preostala premoženja družbe se bodo postopki odprodaje nadaljevali,« so v Istrabenzu zapisali v sredini objavi.

Dogovor morajo doseči v petih mesecih

Družba mora v postopku preventivnega prestrukturiranja dogovor s finančnimi upniki skleniti v petih mesecih od začetka postopka. Sporazum morajo podpisati upniki z vsaj 75 odstotki finančnih terjatev.

Postopek je namenjen družbam, ki bi lahko v roku enega leta postale insolventne. Med postopkom med drugim ni dovoljena izvršba, ni dovoljeno predlagati prisilne poravnave, sodišče tudi ne odloča o predlogih za stečaj.

Istrabenz je krovna družba v poslovni skupini Istrabenz, katere najpomembnejši del je Istrabenz Turizem. Kapital družbe Istrabenz je bil konec septembra negativen v višini 85,8 milijona evrov, finančni dolg pa je znašal 117,2 milijona evrov.

Druga tranša naj bi bila poplačana do 2020

Družba Istrabenz je leta 2010 začela uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja, ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave.

Z vsemi bankami upnicami so nato februarja 2013 podpisali aneks k dodatni pogodbi o reprogramu finančnih obveznosti, po katerem so se vse obveznosti do bank upnic razdelile na dva dela, in sicer na prvo tranšo v višini 92,9 milijona evrov, ki naj bi bila poplačana do konca leta 2017, in drugi tranšo, ki zajema preostanek dolga in naj bi bila poplačana do konca leta 2022.

Družba je za poplačilo upnikov v rokih in v višinah, kot jih predvideva podpisani aneks, namenila celotno premoženje. Dejavnosti v tej smeri so se nadaljevale tudi lani, saj je družba konec septembra pridobila zavezujočo ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža v družbi Istrabenz Turizem.