Mestna občina je minuli teden sklenila gradbeno pogodbo z družbo VG5, ki bo prenovila jugovzhodni del Šanc na grajskem griču. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da bo družba VG5 dela začela predvidoma v začetku novembra, če bodo to dopuščale vremenske razmere. VG5 bo zahtevana dela opravil za 362.400 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Prenove je potreben tisti del pri ploščadi z oddajnikom, ki ga je Plečnik preuredil v sprehajališče. Iz tehničnega poročila, ki ga je pripravila družba ABR Plus, izhaja, da je ta del že v precej slabem stanju, prenova pa je nujna. Projektanti so med drugim ugotovili, da na posameznih delih obzidja manjkajo kamniti gradniki in vezivo med njimi, pojavile so se razpoke na kamnitem zidu z oboki, razpokan pa je tudi kamniti tlak na sprehajalni poti. Ob tem so odtoki na sprehajalni poti na vrhu zidu večinoma zamašeni, zato voda ob deževju ne odteka po za to predvideni poti, temveč se razliva po zunanjih stenah obzidja. S tem nastaja še dodatna škoda. Poškodovana je tudi ograja s kamnitimi okroglimi stebriči.

Šance so spomeniško zaščitene

Šance so del kulturnega spomenika državnega pomena parkovne ureditve grajske planote, zato je občina za prenovo morala pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zavod za varstvo kulturne dediščine je soglasje izdal junija letos. V njem predpisuje, da bo vse posege nadziral odgovorni konservator. Pred začetkom del bo morala občina oziroma izvajalec dostaviti kulturnovarstvenemu zavodu statično poročilo, mnenje in potrjene sanacijske ukrepe, ki jih bo predpisal statik. Pri posegih v zemeljske plasti bo moral biti vključen tudi arheolog. Območje Šanc namreč še vedno ni arheološko pregledano, v brošuri Šance in Jože Plečnik navaja Irena Vesel, ki je odgovorna konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za Ljubljanski grad. Če se bodo pri izkopu pojavile kakšne arheološke ostaline, bo občina morala pridobiti soglasje ministrstva za kulturo za raziskavo in odstranitev dediščine, med drugim predpisujejo še kulturnovarstveni pogoji.

Plečnik je Šance uredil v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Od takrat so bile Šance trikrat deloma prenovljene. Prva prenovitvena dela so bila po podatkih iz tehničnega poročila ABR Plus izvedena v 70. letih, nato leta 1996. Občina je del Šanc zadnjič prenavljala leta 2014, saj se je del zidu porušil med potresom leto prej.

Parkirna hiša na grajski planoti

Na vrhu grajskega griča pa bi se v prihodnjih letih utegnile zgoditi večje spremembe. Mestna uprava je namreč v osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta vključila možnost gradnje podzemne parkirne hiše na grajski planoti. Osnutek prostorskega načrta, ki je zdaj javno razgrnjen, dovoljuje gradnjo garažne hiše pod pogojem, da občina po tem ukine parkiranje na sami planoti, da uredi parkirne površine in ohrani obstoječa kakovostna drevesa.

Za gradnjo parkirne hiše si prizadeva javni zavod Ljubljanski grad, ki ima željo območje celotne grajske planote nameniti površinam za druženje in preživljanje prostega časa. »Želimo, da pločevina odide in da je prostor res namenjen naravi in obiskovalcem,« je ob predstavitvi strategije razvoje zavoda Ljubljanski grad dejala njegova direktorica Mateja Avbelj Valentan. Po podatkih Ljubljanskega gradu bi po prvih idejah parkirna hiša imela dve etaži in 158 parkirnih prostorov.