Kontrolni monitoring stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev, ki so ga izdelali v podjetju Erico, je razkril, da je zemlja skoraj povsod preveč onesnažena s težkimi kovinami. Oceno stanja tal so v Ericu izdelali na podlagi vsebnosti potencialno nevarnih kovin, in sicer kadmija, svinca, cinka, bakra, kroma, niklja, arzena in živega srebra.

Poročilo, ki so ga na Mestni občini Celje prejeli v začetku meseca, razkriva, da so presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev, razen na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so bile izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, ter na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ker je igrišče na umetni masi. Na nekaterih igriščih pa je presežena tudi kritična vrednost arzena. Na občini so zato že sprejeli odločitev, da bodo na vseh igriščih, razen na Ljubečni in Polulah, onesnaženo zemljo postopoma zamenjali z neoporečno.

Občina se je zanesla na mnenje strokovnjakov

Prednost pri sanaciji bosta imela vrtec Tončke Čečeve v Gaberjah in enota Sonce vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. »Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450 tisoč evrov, v predlogu proračuna za prihodnje leto pa še dodatnih 300 tisoč,« pravijo na celjski občini, kjer so sicer kontrolni monitoring stanja tal na igriščih trinajstih celjskih javnih vrtcev naročili že leta 2005. »Glede na to, da sta bila takrat v analizo vključena samo kadmij in svinec in da se je različno vzorčilo, je rezultate obeh kontrolnih monitoringov težko primerjati. A na splošno kakšnih bistvenih razlik med njima ni,« še pojasnjujejo na občini.

Na vprašanje, zakaj se občina zamenjave zemlje ni lotila že pred leti, pa odgovarjajo: »Odločitve smo sprejemali izključno na podlagi mnenj strokovnjakov. Leta 2007 je takratni direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Celje dr. Ivan Eržen v sklepni oceni raziskave zapisal, da je prispevek k skupni obremenitvi z določeno kovino zanemarljivo majhen in da zaradi igre na vrtčevskih igriščih v Celju ne prihaja do povečanega tveganja za zdravje otrok.«

Da bi zagotovili večjo varnost otrok so pripravili protokol za igro otrok v peskovnikih in na igriščih, ki še vedno velja in ga morajo dosledno izvajati. »Odločili smo se tudi za zamenjavo zemlje. Za vrtec v Gaberjah smo že začeli pripravljati projektno dokumentacijo. Ker je zgradba vrtca zavarovana kot spomenik, smo od Zavoda za kulturno dediščino pridobili kulturnovarstvene pogoje. Enako velja tudi za zgradbo pri enoti Sonce. Po zamenjavi zemlje pri teh dveh vrtcih pa se bomo lotili zamenjave še drugod, saj je to finančno in logistično velik zalogaj,« še pojasnjujejo na občini.

Arzen pod mejno vrednostjo

Sanacija igrišča vrtca na Hudinji, ki ima po novem zemljo iz neonesnaženega kraja v Šmartnem v Rožni dolini, pa se počasi končuje. Ker so se v javnosti pojavili očitki, da naj bi bilo tudi v tej zemlji preveč arzena, je občina naročila kontrolni monitoring saniranih tal, ki je pokazal, da je vsebnost arzena pod mejno vrednostjo. »Ko bodo v laboratoriju podjetja Eriko končali še analize glede vsebnosti drugih težkih kovin, ki smo jo želeli preveriti, bo opravljena primopredaja del, v novembru pa bomo zasadili nova drevesa,« še povedo na občini. Poudarjajo pa, da od leta 2007 do danes na državni ravni še vedno niso bili sprejeti standardi glede primerne ter ustrezne kakovosti tal na otroških igriščih.