Gre za inovativen projekt samooskrbe z električno energijo, pridobljeno iz sonca, za kar je potrebna gradnja mikro sončnih elektrarn. Kako storitev Gen-I Sonce to omogoča, razlaga dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe Gen-i.

Kako je dozoreval projekt GEN-I Sonce in kaj je vsebina te storitve?

Projekt GEN-I Sonce je eden najzahtevnejših in najbolj kompleksnih projektov, ki smo si jih doslej zastavili in je dozoreval celi dve leti. S projektom gradnje mikro sončnih elektrarn za pokrivanje domačih potreb po električni energiji smo se začeli ukvarjati že v jeseni 2014. Takrat smo zaznali, da moramo trgu ponuditi nekaj bistveno bolj trajnega od ugodnih cen in kakovostnih storitev, povezanih z odjemom električne energije. Da jim moramo ponuditi trajno energetsko neodvisnost in s tem tudi neodvisnost od nihanj cen elektrike na trgu in stalno naraščajočih dajatev, povezanih z električno energijo. Ugotovili smo, da to lahko dosežemo s celovito storitvijo, ki bi gospodinjstvom omogočala, da na enostaven način postanejo energetsko samooskrbna in si s tem zagotovijo dolgoročne prihranke pri računih za elektriko, poleg tega pa prispevajo k čistejšemu okolju. Tako smo razvili model GEN-I Sonce, ki potencialnim investitorjem poenostavlja odločitev za naložbo v domačo sončno elektrarno.

Dejansko je izvedba za investitorja izjemno enostavna. Poskrbimo tako za individualno svetovanje, pripravo projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj in soglasij, montažo ter v času obratovanja tudi za daljinski nadzor, zavarovanje in vzdrževanje. Vse to pa je podprto tudi z inovativnim modelom financiranja, ki bo vsakemu investitorju omogočil, da svojo elektrarno odplača v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Z zgraditvijo mikro sončne elektrarne so prihranki na računu za plačilo elektrike takojšnji, z njimi pa se lahko financira naložbo v elektrarno tudi brez vložka dodatnih lastnih sredstev. Na ta način sončne elektrarne postanejo dostopne vsem, ki si lastno elektrarno želijo in imajo na svoji strehi izpolnjene tehnične pogoje.

Kolikšna je začetna naložba v sončno elektrarno in za katere oziroma kakšne odjemalce električne energije je smiselna?

Višina investicije je v največji meri  odvisna od moči sončne elektrarne, ki jo posamezno gospodinjstvo potrebuje za pokritje lastnih energetskih potreb. Povprečna moč sončnih elektrarn naših investitorjev se giblje okoli 8 kW, kar pomeni okvirno višino investicije 12.000 evrov z DDV. Domača sončna elektrarna moči 8 kW proizvede okoli 8800 kWh električne energije, kar zadošča za zadovoljitev potreb povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje in pripravo sanitarne vode uporablja toplotno črpalko.

Ker gre v principu za proizvodnjo za lastne potrebe, je ključna izbira prave velikosti elektrarne glede na energetske potrebe gospodinjstva. Elektrarna mora torej čim bolj natančno ustrezati načinu življenja in porabi elektrike investitorja, ne sme biti ne premajhna, saj v tem primeru doplačuje za dobavljeno energijo iz omrežja, niti prevelika, saj gre v tem primeru presežek proizvedene energije neodplačno dobavitelju. Zato temu vprašanju naši strokovnjaki posvečajo veliko pozornosti in skupaj z investitorjem ocenijo, kakšna elektrarna je zanj najprimernejša.

Gradnja domače sončne elektrarne je smotrnejša pri investitorjih z višjo porabo električne energije, saj lahko v teh primerih na mesečnih računih za električno energijo prihranimo do 75 odstotkov in več. Najoptimalnejše delovanje domače sončne elektrarne si lahko odjemalec zagotovi, če je del strehe, na katerega bi namestili fotovoltaične module, obrnjen proti jugu in skozi ves dan izpostavljen soncu.

Kakšen je postopek gradnje takšne elektrarne in kako poteka financiranje naložbe? Kaj mora vedeti vsakdo, ki se odloči za mikro sončno elektrarno tako s finančne kot s tehnične plati?

V GEN-I Sonce se zavedamo, da se z gradnjo domače sončne elektrarne stranke odločajo za dolgoročno naložbo, zato se vsakemu kupcu posvetimo in ga vodimo skozi celoten postopek gradnje. Po izraženem zanimanju za gradnjo domače sončne elektrarne skupaj s kupcem določimo ustrezno velikost njegove domače sončne elektrarne tako, da bo zadostila njegovim potrebam in bo hkrati ustrezala razpoložljivi površini strehe. Na željo stranke opravimo tudi ogled objekta na terenu s svetovanjem, ki je izhodišče za pripravo končne ponudbe s finančnim načrtom odplačevanja investicije in začetka postopka pridobivanja ustreznih dokumentov in dovoljenj. Celoten postopek od opravljenega ogleda do priklopa sončne elektrarne traja v povprečju tri mesece, montažo sončne elektrarne na objektu pa izvedemo v enem dnevu.

Z različnimi načini financiranja smo omogočili, da so mikro sončne elektrarne dostopne vsem – tudi tistim, ki v tem trenutku nimajo na voljo zadostnih sredstev za takojšnje plačilo investicije. Tako stranki poleg nakupa v enkratnem znesku omogočamo plačilo investicije z brezobrestnim obročnim odplačevanjem na 7 let ali kreditiranjem na 20 let. Poskrbimo pa tudi za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje sončne elektrarne. 

V kolikšnem času se naložba predvidoma lahko povrne in kolikšna je življenjska doba take elektrarne?

Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let in več. Naložba se ob nespremenjenem življenjskem slogu povrne v povprečju v dvanajstih letih. V primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude v investicijo pa se ta doba dodatno skrajša, seveda odvisno od višine spodbude, lahko tudi do dve leti, kar pomeni povračilno dobo okoli deset let. Gre torej za dolgoročno investicijo, zato sta zelo pomembni kakovost vgrajenih komponent in strokovna montaža ter seveda na to dana dolgoročna jamstva in garancije. Prav iz tega razloga smo se po tehtnem premisleku in analizah odločili, da k sodelovanju v projektu povabimo izključno najboljše slovenske proizvajalce in monterje sončnih elektrarn, ki so uveljavljeni in priznani tudi v mednarodnem prostoru.  

Električne energije za zdaj še ne moremo enostavno shranjevati. Kako se uravnava nihanje med preveč in premalo proizvedene električne energije posamezne enote? Kako je sestavljen račun za odjemalca v takih primerih?

Domača sončna elektrarna deluje po sistemu neto meritev, kar pomeni, da se proizvodnja in poraba električne energije uravnavata prek distribucijskega omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije. S tem ima odjemalec nemoteno oskrbo z električno energijo tudi v zimskih mesecih, ko je proizvodnja nižja in poraba višja. V mesecih, ko domača elektrarna proizvaja več energije, kot je odjemalec porabi, se viški oddajajo v omrežje, ko elektrarna proizvaja manj energije, kot je odjemalec porabi, pa prejema energijo iz omrežja. Zaradi omenjenih razlik porabe in proizvodnje glede na mesece se obračun med proizvedeno in porabljeno električno energijo opravi konec koledarskega leta. Po zgraditvi domače sončne elektrarne mesečni strošek predstavljata le še plačevanje stroška obračunske moči in prispevka OVE + SPTE. Postavke, vezane na količino električne energije, pa se doplača samo za število kilovatnih ur (kWh), ki predstavljajo razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo.

Storitev GEN-I Sonce ste predstavili lansko jesen. Kolikšno je zanimanje za vaš projekt med uporabniki? Koliko takih elektrarn ste že zgradili?

Družbi GEN-I Sonce je v obdobju od lansiranja storitve zanimanje za postavitev domače sončne elektrarne izkazalo že več kot 2500 potencialnih investitorjev, ki so pripravljeni izkoristiti sončno energijo kot trajni vir energije za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma. Intenzivno se opravlja oglede lokacij na terenu in pripravlja se dokumentacijo, kar je osnovni pogoj za gradnjo sončne elektrarne. Samo montažo mikro sončnih elektrarn pa se bo nadaljevalo v aprilu, v skladu s pričakovano skorajšnjo objavo razpisa Eko sklada za subvencioniranje gradnje sončnih elektrarn za samooskrbo. Sicer smo doslej zgradili več kot 40 mikro sončnih elektrarn, investitorji pa so s svojo odločitvijo zelo zadovoljni, kar nam kažejo tudi njihove pogoste zahvale in pohvale. 

Kakšen ritem napovedujejo potencialni naložbeniki in kakšnega jim lahko zagotovite vi, saj vemo, da se spomladi gradbena dogajanja razmahnejo?

Trenutno na gradnjo sončne elektrarne čaka več kot 250 investitorjev, glede na odziv pa seveda pričakujemo, da bo ta številka v teku leta le še naraščala. Najprimernejše obdobje za montažo sončnih elektrarn je sicer od zgodnje pomladi do pozne jeseni, mile zime v zadnjih letih in morebiten izostanek skrajnih vremenskih razmer pa lahko to obdobje podaljšajo na celotno koledarsko leto.

Kakšno vlogo igra pri tem projektu nedavno izdana zelena obveznica?

Družba GEN-I Sonce je z izdajo zelenih obveznic sledila najboljšim praksam na tem področju v tujini. Kot prva v Sloveniji je izdala tovrstni dolžniški vrednostni papir. Prva investicija v zeleno obveznico je namreč odraz odličnega poslovnega modela družbe GEN-I Sonce, ki se kaže skozi načrtno zasledovanje okoljevarstvenih načel in trajnostnega razvoja družbe. Izdana je zelena obveznica v višini 14 milijonov evrov investitorjev SID banke in Nove KBM, kar je za slovenski prostor nov način iskanja sredstev za projekte, ki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, povečujejo energijsko učinkovitost ter omogočajo trajnostni prehod v nizkoogljično družbo v skladu s socialnimi in okoljevarstvenimi načeli.

In nenazadnje: kako lahko država vse skupaj podpira ali zavira?

Država ima zelo pomembno vlogo pri pospeševanju investicij v obnovljive vire. Na eni strani z ustrezno zakonodajo in na drugi strani z morebitnimi finančnimi spodbudami. Slovenska zakonodaja je na področju samooskrbe zelo napredna, ena najnaprednejših v Evropi. Zelo dobrodošle bi bile dopolnitve, ki bi omogočale investicije v samooskrbo tudi stanovalcem večstanovanjskih objektov, in poenostavitve dokumentacije ter postopkov za pridobivanje dovoljenj za gradnjo domače sončne elektrarne. Kar se tiče finančnih spodbud, pa se je že v preteklosti pokazalo, da so državna nepovratna sredstva oziroma podpore vedno močan motivator za odločitev o investiciji v obnovljive vire. Zato je smiselno, da država, ki želi povečati delež obnovljivih virov v strukturi proizvedene električne energije, to tudi finančno podpre.