Občinski sveti desetih dolenjskih in belokranjskih občin bodo v prihodnjih dneh dobili nov predlog glede obdelave komunalnih odpadkov. Kot je pojasnil direktor regijskega javnega podjetja Cerod Albin Kregar, občinam predlagajo, da bi poiskali zunanjega investitorja za gradnjo objektov za mehansko obdelavo odpadkov, s čimer bi razbremenili občinske proračune. Po njegovi oceni bo treba za osnovno opremo odšteti 1,15 milijona evrov, končna cena bo odvisna od tehnologije, ki jo bo izbral zunanji partner. Investicijo v drugi del, to je v biološko obdelavo, vredno 4,1 milijona evrov, ki jo bo izvajal Cerod, bi v celoti pokrile občine.

Po Kregarjevih besedah Cerod pripravlja javni razpis, s katerim bodo iskali najugodnejšega zunanjega ponudnika, ki bo na odlagališču v Leskovcu obdeloval tako odpadke občin družbenic kot tudi odpadke, ki jih bo po pogodbi moral zagotavljati sam. Cerodova naloga bo biološka stabilizacija odpadkov in njihova priprava za odlaganje.

Zgraditev objektov in tehnologije za mehansko biološko obdelavo odpadkov je, kot pravijo v Cerodu, smiselna za od 20.000 do 25.000 ton komunalnih odpadkov na leto. Glede na to, da na območju desetih občin družbenic na leto zberejo 16.500 ton mešanih komunalnih odpadkov, bo moral zunanji partner zagotavljati dodatnih 8000 ton odpadkov od drugod, da bi zagotovili optimalno obratovanje in s tem tudi ugodno ceno za občane. Občine investitorice se bodo ob tem zavezale, da bodo vse komunalne odpadke dolgoročno obdelovale v novem objektu na Leskovcu.

»V prihodnje zaradi kvalitetnejšega ločenega zbiranja pričakujemo dodaten upad količin odpadkov, približno dva do tri odstotke na leto, kar pri projektu tudi upoštevamo,« je dodal Kregar. Hkrati je prepričan, da količin, ki zagotavljajo optimalni izkoristek bodočih naprav, ne bo težko dobiti, saj mnoge občine še vedno nimajo stalne rešitve za obdelavo odpadkov.

Sedanje ravnanje z odpadki je neekonomično

Cerod na deponiji v Leskovcu trenutno opravlja osnovno mehansko sortiranje, pri katerem izločijo tako imenovano lahko frakcijo, to so gorljivi materiali, ki jih nato odpeljejo na sežig v tujino. Preostanek, tako imenovano težko frakcijo, s kamioni peljejo na Jesenice na biološko stabilizacijo. Ko je proces končan, preostanek obdelanih in stabiliziranih odpadkov pripeljejo nazaj na odlagališče.

»S trenutnim načinom ravnanja in transporti tako z ekološkega kot ekonomskega vidika seveda nismo najbolj učinkoviti. Pri ravnanju z odpadki smo za občane predragi in prav tu vidimo tako okoljsko kot ekonomsko smiselnost in nujnost čimprejšnje investicije. Po naših izračunih bo cena obdelave in odlaganja odpadkov z novim načinom ravnanja od 20 do 30 odstotkov nižja,« je dejal Kregar. V Cerodu pričakujejo, da bodo v treh tednih po potrditvi predloga na občinskih svetih z občinami investitoricami že podpisali pogodbe. Če ne bo zapletov, bi razpis za izbor izvajalca objavili januarja 2018. Gradnja bi se lahko začela aprila 2018 in končala konec leta, poskusno obratovanje naj bi sledilo januarja 2019.