»Zakonodaja SDH v ničemer ne daje več pravic, kot v zvezi s tem veljajo za preostale delničarje v kapitalskih družbah.« S temi besedami sklene svoje mnenje Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), s katerim regulator odgovarja na dileme, ki se v nekaterih gospodarskih družbah pojavljajo v zvezi z zahtevami SDH.

Za kaj pravzaprav gre? Sodeč po dostopnih informacijah je SDH, najverjetneje v preveliki vnemi upravljanja deležev, s katerimi razpolaga v posameznih gospodarskih družbah – težko je namreč verjeti, da bi namenoma kršil zakonodajo – zahteval podatke, ki mu jih te ne morejo posredovati. Če bi njegovim zahtevam ugodili, bi namreč druge delničarje obravnavali neenako. SDH pa posebnega statusa glede na veljavno zakonodajo ne more imeti. »Če bi SDH kot eden od delničarjev dobil več informacij o poslovanju ali načrtih družbe kot preostali lastniki, bi tisti, ki bi mu te informacije posredoval, ravnal neskladno z zakonodajo. Če pa bi gospodarska družba te informacije objavila javno, prek sistema Ljubljanske borze, in s tem zadostila pravilom enakomerne obveščenosti vseh delničarjev, bi lahko škodila sama sebi, saj bi tako konkurenci razkrila preveč,« razlaga sogovornik, ki ne želi biti imenovan.

»Družb, ki imajo takšne težave s SDH, je več. O tem, katere so, pa ne bi govoril,« je povedal odvetnik Stojan Zdolšek in tako potrdil naše neuradne informacije o tem, da se je nanj s podobno zadrego obrnilo več gospodarskih družb v solasti SDH. Za pripravo pravnega mnenja o poročanju o notranjih informacijah in enakomerni obravnavi oziroma obveščenosti vseh delničarjev ga je zaprosila tudi Luka Koper. Tam zadeve ne želijo komentirati.

Kot smo neuradno izvedeli, se je z vprašanjem zahtev po posredovanju (notranjih) informacij še pred javno objavo prek spletnih strani Ljubljanske borze pred dnevi ukvarjal tudi nadzorni svet Luke Koper, ki ga vodi Alenka Žnidaršič Kranjc. Predstavniki družbe bodo po naših informacijah sicer v sredo sestankovali na SDH; predvidoma gre le za redno kvartalno srečanje. Od virov blizu vodstva holdinga smo izvedeli, da naj bi zahtevam po dodatnih informacijah iz Luke botroval dvom o »ekonomski utemeljenosti načrtovanih investicij, ki dosegajo 1,5-kratnik letnih prihodkov«, in »visokih stroških izvajalskih storitev« ter med drugim tudi vprašanje »lociranja vplovnih taks« (gre za denar, ki ga za državo pobira Luka in je namenjen investicijam v javno infrastrukturo, op. p.).

Kaj še pravi regulator

Sogovorniki blizu vrha SDH sicer še pravijo, da se nameri prevetritve nadzornega sveta Luke Koper, ki je poleti dodobra razburkala dogajanje v pristanišču, niso odrekli. Žnidaršič-Kranjčeva sicer svojo predčasno menjavo dopušča, hkrati pa poudarja, da po vsem, kar se je dogajalo, nikakor ne namerava odstopiti. Redni mandat se ji sicer izteče prihodnje leto. Predsednica nadzornega sveta pravi, da zaupa v delo uprave Luke Koper, ki jo vodi Dragan Matič. »Ta uprava definitivno ne krade in ni naredila ničesar, kar bi povečalo vpliv pogodbenih podjetij in izvajalskih storitev, pač pa ravno nasprotno. In to je tudi eden od razlogov za to, da je predsednik uprave v neugodnem položaju,« meni prva nadzornica.

Dodaja, da se je sestala s predsednico uprave SDH Lidijo Glavina ob imenovanju na njeno funkcijo in njeno kolegico v upravi ter zaprosila za usmeritev in vprašala, kakšni so strateški cilji, ki naj jim v Luki sledijo, vendar še do danes ni dobila nobenega odgovora.

ATVP v svojem mnenju še poudarja, da zakonodaja jasno določa, da mora vsaka javna družba obstoječe delničarje obravnavati enako. Informirati jih mora enakovredno, kar zadeva obveščanje, pa je dolžna zagotavljati tudi enakovredno informiranost »širše investicijske javnosti«, torej tudi tistih, ki bodo morda v prihodnje šele postali investitorji v njene vrednostne papirje. Javne družbe morajo posamezne nadzorovane informacije (na primer letno poročilo ali pa obvestilo o spremembi pomembnih deležev) objaviti na nediskriminatoren način. Člani uprave ali nadzorniki morajo varovati poslovne skrivnosti družbe.

Morda se obeta še ena prijava

Na vprašanje, ali bo Luka Koper pristojnim prijavila svojega lastnika, nismo dobili odgovora. Če bo to storila, SDH-ju kršenja zakonodaje ne bo očitala prvič. ATVP je namreč poleti že posredovala prijavo zaradi suma tržne manipulacije. Kršenje zakonodaje je prepoznala v javni izjavi tedanjega prvega moža SDH Marka Jazbeca, ki je v enem od medijskih nastopov izjavil, da v »strateškem poslovnem načrtu Luke Koper do leta 2020 moti zelo, zelo velika razlika med dinamiko planiranih prihodkov in pa dinamiko bodočih stroškov dela v prihodnjih letih«.

Strateški načrt, o katerem je govoril, je bil javno objavljen le kot povzetek, v katerem Luka Koper ni navedla podatka o predvidenih stroških dela. »Izjava Marka Jazbeca poraja sum, da je bila kršena pravica delničarjev do enakomerne obveščenosti. Dolžni smo jasno in izrecno poudariti, da ima omenjeni dokument oznako strogo zaupno in da ga družba ni posredovala nobenemu delničarju,« so ob prijavi zapisali v Luki. Ali je ATVP ukrepala in če da, kako, v Kopru ne vedo.

Suzana Kos

Kdo so največji lastniki

Luka Koper, v odstotkih

PODATKI

21,7

drugi

11,1

51,0

SDH

Republika Slovenija

16,2

fizične osebe