Medtem ko je za protipoplavne ukrepe v porečju Gradaščice zadolžena država (po optimističnih napovedih naj bi prvo fazo celovite regulacije Malega grabna končali čez dve leti), je za poplavno varnost potoka Glinščice zadolžena Mestna občina Ljubljana. Župan Zoran Janković je povedal, da so v upravno enoto vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo zadrževalnika na Brdnikovi ulici. Janković pričakuje, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili do aprila, poleti pa naj bi začeli z izvajanjem ukrepov, ki naj bi zmanjšali poplavno ogroženost širšega območja Rožne doline. Župan je še napovedal, da bodo v kratkem opredelili, za katere protipoplavne ukrepe na območju Mestne občine Ljubljana je zadolžena država, za katere občina in za katere Dars.

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da bodo morali – glede na naravovarstveno soglasje, ki jim ga je izdala Agencija RS za okolje – pred začetkom gradnje in pozneje ves čas med obratovanjem suhega zadrževalnika izvajati monitoring metuljev, dvoživk in želv močvirskih sklednic, ki živijo na tem območju. Naravovarstveni pogoj je, da se gradbene posege izvaja zunaj razmnoževalne sezone rjavih žab, ki traja od začetka marca do konca julija. Urejanje suhega zadrževalnika je v skladu s podrobnim občinskim prostorskim načrtom predvideno v več fazah. V prvi in deloma drugi fazi bodo dvignili in spremenili Brdnikovo ulico z dvigom konstrukcije mostu čez Glinščico. Poleg prometne ureditve bodo to območje opremili tudi s komunalno infrastrukturo. »Pozneje se bomo lotili še gradnje objekta z zapornicami na Glinščici ob mostu, gradnje nasipov ob desnem bregu Glinščice in ureditve razlivnih površin – vse gorvodno od Brdnikove ulice,« so povedali v mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Eden od protipoplavnih ukrepov, ki so jih že opravili, je bila celovita ureditev desnega pritoka Glinščice za odvodnjavanje meteornih voda z območja tehnološkega parka. »Naredili smo odprt kanal v dolžini 270 metrov za meteorne vode z iztokom v Glinščico in uredili dodatne protipoplavne nasipe za potrebe zadrževalnika Brdnikova,« so pojasnili.

Izvedba vseh protipoplavnih ukrepov na Glinščici je ocenjena na 4,8 milijona evrov (z DDV), pri čemer v oceno ni zajet strošek odkupa zemljišč in izplačila odškodnin. Denar za izvedbo vseh omenjenih ukrepov je predviden v odloku proračuna za leti 2015 in 2016 ter v predlogu rebalansa proračuna za isto obdobje.