Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je, kot kaže, kršila krovni zakon za kulturo – zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), in sicer v točki, ki ministrstvu nalaga, da vsako leto izpelje usposabljanje članov svetov javnih zavodov s področja kulture. Ministrstvo mora dan in kraj usposabljanja objaviti na svoji spletni strani najmanj dva meseca pred izvedbo usposabljanja. Letos ministrstvo takšnega poziva (še) ni objavilo. Na ministrstvu pravijo, da podatek, da letos niso izvedli usposabljanja članov svetov javnih zavodov, ne drži, podrobno obrazložitev pa so napovedali v zakonskem roku.

Po 42. členu ZUJIK se mora član sveta vsako leto udeležiti usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister, usposabljanje pa izvaja ministrstvo za kulturo. Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Isti člen določa tudi, da je treba člana sveta, ki se usposabljanja ne udeleži, razrešiti oziroma odpoklicati. To obveznost je vpeljala sprememba zakona v letu 2013, ki jo je podpisal prejšnji minister za kulturo Uroš Grilc. Namen spremembe je bil zvišanje strokovnosti dela članov svetov, da bi tako dolgoročno izboljšali kakovost dela v javnih zavodih.

Ministrstvo panično reagiralo

Za zdaj ni jasno, kakšne so pravne posledice kršitve zakona ter kaj to pomeni za zakonitost sprejetih sklepov ter potrjenih finančnih in programskih načrtov. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da je za pojasnila v zvezi s tem pristojno kulturno ministrstvo. To vprašanje je minuli teden na ministrico za kulturo naslovil poslanec Jani Möderndorfer, ki so ga na kršitev zakonske dolžnosti ministrstva opozorili direktorji javnih zavodov. S tem je poslanec sprožil nenavadno reakcijo ministrstva za kulturo.

Dan po objavi poslanskega vprašanja so direktorji javnih zavodov od ministrstva prejeli elektronsko pošto, v kateri jih to obvešča, da so na spletni strani ministrstva objavljena gradiva, namenjena usposabljanju članov svetov. »Glede na to, da se leto 2015 približuje koncu, vas prosimo, da člane sveta vašega javnega zavoda opomnite, da se seznanijo z objavljenimi gradivi in na ministrstvo za kulturo posredujejo izpolnjeno ter podpisano izjavo o seznanitvi z gradivom,« beremo v sporočilu.

Lansko gradivo

Ministrstvo pri izdaji tovrstnega obvestila ni upoštevalo, da morajo biti člani o tem obveščeni vsaj dva meseca pred usposabljanjem, temveč je za obdobje usposabljanja več kot 1200 članov svetov izbralo terminsko bržkone sporna zadnja dva tedna decembra. Prav tako so brez usposabljanja letos ostali vsi novoimenovani člani svetov, ki bi ga morali opraviti po nastopu mandata. Zakonu podrejeni pravilnik o usposabljanju članov svetov v 5. členu določa, da ministrstvo izvaja usposabljanje najmanj dvakrat na leto ter da dan in kraj usposabljanja določi vodja organizacije usposabljanja najpozneje dva meseca pred njegovo izvedbo. 9. člen pravilnika določa, da minister s sklepom določi vsebinsko vodjo in izvajalce programa usposabljanja oziroma nosilce posameznih tem v programu izmed strokovnjakov, zaposlenih v ministrstvu in institucijah, ki jih je ustanovilo.

Na reakcijo ministrstva se je v poslanskem vprašanju odzvala poslanka Alenka Bratušek, ki meni, da z obvestilom, poslanim 15. decembra, ministrstvo krši pravilnik, saj članom sveta ne omogoča, da organizirajo svoje delo in se udeležijo usposabljanja. »Tudi če namerava ministrstvo usposabljanje izvesti le prek elektronskega gradiva, je rok za poziv določen v pravilniku in je bil v tem primeru kršen.« Člani svetov, ki so se usposabljanja udeležili lani, opozarjajo, da je objavljeno le gradivo, ki je bilo del usposabljanja v letu 2014 in ga člani svetov torej že poznajo.

Ministrici usposabljanja odveč

Ministrica je pokazala, da se ji zdijo usposabljanja članov svetov odveč, že s svojim predlogom novele ZUJIK, objavljenim poleti, ki je še vedno v zakonodajnem postopku – do zdaj je koalicijsko usklajen in enkrat obravnavan na vladi. Ena od njegovih predlaganih sprememb je prav odprava obveznosti ministrstva, da vsako leto izvede usposabljanje članov svetov. Nadomestilo naj bi ga enkratno usposabljanje članov sveta ob začetku nastopa prvega mandata, četudi je ministrstvo v predlog zapisalo, da so bili do zdaj »odzivi na izvedeno usposabljanje dobri«.

Zgolj enkratno usposabljanje seveda ne bo imelo enakih učinkov, saj se zakonodaja, ki vpliva na delo javnih zavodov, stalno spreminja in je zato smiselno sprotno in kontinuirano seznanjanje s spremembami in njihovimi posledicami. Po mnenju nekdanjega ministra Uroša Grilca, ki je v svojem mandatu uvedel usposabljanje članov, izvedba nekajurnega usposabljanja vsako leto za ministrstvo ni tako velika obremenitev. Poleg tega zakon dopušča, da minister predpiše način in obseg ter vsebino: v praksi so torej eno leto lahko izvedena predavanja, drugo leto pa se člani le seznanijo s spremembami zakonodaje in postopkov.

Grilc poudarja, da je bila uvedba usposabljanja le prvi korak k modernizaciji javnega sektorja in krepitvi avtonomnosti javnih zavodov. »To dvoje brez strokovno kompetentnih in odgovornih svetnikov ostaja prazna puhlica, ki še naprej pušča odprto pot poljubni politizaciji in banaliziranju vloge svetov. V svetih javnih zavodov ne bi smelo biti prostora za ljubiteljske zbiralce funkcij in nestrokovne odločevalce.«