Odgovor:

S služnostjo se lastninska pravica na nepremičnini lahko obremeni, če je to nujno potrebno za postavitev omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, občina oziroma izvajalec javne službe. V nekaterih primerih (če tako določa poseben zakon), se lahko služnost ustanovi tudi za postavitev in nemoteno delovanje omrežij in objektov druge javne infrastrukture. V tem primeru je upravičenec investitor javne infrastrukture. Pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnosti pa mora upravičenec lastniku obvezno ponuditi sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti.

Vprašanje:

Kakšen je postopek določitve odškodnine? Kaj se zgodi, če se razlastitveni zavezanec ne strinja z višino odškodnine?

Odgovor:

Najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi upravni organ pozove razlastitvenega upravičenca in razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu. Če v dveh mesecih po pozivu upravnega organa med njima ni sklenjen sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, lahko razlastitveni upravičenec ali pa razlaščenec vloži predlog za odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v nepravdnem postopku na pristojnem sodišču.

Mag. Boštjan J. Turk