Odgovor: Ne, s tem ko ste kupca pozvali, ste svojo obveznost opravili. Šteje se, da je do prevzema prišlo z dnem, ki ga je prodajalec v pozivu kupcu določil za prevzem. Pri tem je pomembno, da prodajalec tri delovne dni pred dnevom izročitve kupcu omogoči, da nepremičnino pregleda.

Kljub temu da nista opravila izročitve in prevzema, se za prevzem šteje, če se kupec brez utemeljenega razloga ne odzove na poziv prodajalca za prevzem ali če kupec brez utemeljenega razloga odkloni prevzem oziroma če prodajalec odkloni izročitev nepremičnine, ker kupec hkrati z izročitvijo in prevzemom nepremičnine ni pripravljen plačati neplačanega dela kupnine, zmanjšane za morebitni zadržani del kupnine.

Tu bi vas rad opozoril še na to, da tudi v tem primeru preide na kupca tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja, saj se šteje da je prevzem opravljen.

Vprašanje: Ob izročitvi nepremičnine sem bila obveščena o svoji pravici, da zahtevam odpravo napak, ki so ugotovljene že ob samem prevzemu. Tako sem prodajalca tudi opozorila, da stanovanje nima klimatske naprave in da ni dokončno pobeljeno. Prodajalec mi je obljubil, da bo napake odpravil v roku enega tedna. Minil je že cel mesec, klimatska naprava pa še vedno ni vgrajena in stene niso prepleskane. Kaj lahko storim? Najraje bi kar odstopila od pogodbe in zahtevala vso do zdaj plačano kupnino nazaj.

Odgovor: Prodajalec ima rok za odpravo napak en mesec. Ker do odprave napak ni prišlo, imate pravico vztrajati pri zahtevku za odpravo napak (ponovno ga opozorite na obljubo), lahko pa tudi sami odpravite napake, stroške tega pa mora kriti prodajalec. Kot tretjo možnost vam zakon dovoljuje, da zahtevate znižanje kupnine.

Če se odločite za drugo ali tretjo možnost, vam ni treba plačati dela kupnine, ki ste ga zadržali, dokler ni dokončno ugotovljena višina stroškov, potrebnih za odpravo napak, oziroma dokler se pogodbeni stranki ne dogovorita za višino znižanja kupnine zaradi neodpravljenih napak.

Odstopiti od pogodbe pa ne morete zaradi kakršnekoli napake. Odstopili bi lahko le, če bi šlo za napako, ki znatno ovira njeno normalno uporabo (nevseljivo stanovanje) ali če predmet nakupa (stanovanje) glede bistvenih lastnosti odstopa od lastnosti, določenih v prodajni pogodbi. V tem primeru bi lahko odstopili celo brez predhodne zahteve po odpravi napake oziroma zahteve po znižanju kupnine, vendar v vašem primeru to ne bo šlo.

Mag. Boštjan J. Turk