Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa, da mora lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno stanovanje, sporočiti upravniku podatke o številu uporabnikov. Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku najkasneje v 15 dneh po spremembi.

Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo pravočasno (ali pa sploh ne), koliko uporabnikov je v posameznem stanovanju oziroma ne sporočijo povečanja števila uporabnikov (vključno s številom psov), upravnik upošteva, kot da bi to stanovanje uporabljalo dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Za stanovanje, veliko od 45 do 55 kvadratnih metrov, to pomeni, da se bo štelo, kot da v njem prebiva 6 oseb, pri stanovanju od 55 do 65 kvadratnih metrov 8 oseb, pri stanovanju od 65 do 75 kvadratnih metrov pa, kot da bi v njem prebivalo 10 oseb.

Obrazec za sporočanje števila uporabnikov stanovanja določa prej navedeni pravilnik. Podpisnik obrazca (lastnik ali najemnik) jamči za verodostojnost podatkov o številu uporabnikov stanovanja. Glede na povedano zahtevajte od upravnika, da vsem stanovanjem v bloku pošlje obrazec za sporočanje števila uporabnikov, in sicer priporočeno s povratnico. Prejemnike naj tudi pisno opozori na opisane posledice in njihovo odgovornost, če bi posredovali neresnične podatke.

Mag. Jana Huč Uršič, Zveza potrošnikov Slovenije