Fasado bi se dalo sanirati, vendar pa le tako, da se vstopi v stanovanje soseda. Na to sem opozorila soseda, ki pa se »ne pusti kaj dosti motiti«. Organizirala sem celo zidarja, da fasado sanira, a sosed ne dopusti vstopa v svoje stanovanje, češ da je to njegova pravica. Zanima me, ali to drži oziroma kako rešiti problem.

Odgovor: Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoje stanovanje, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih drugače ni mogoče opraviti oziroma jih je mogoče opraviti le z nesorazmernimi stroški. Če etažni lastnik ne dovoli vstopa, pa lahko o tem na zahtevo upravnika odloči sodišče v nepravdnem postopku, pri čemer seveda nastanejo stroški, ki pa bodo bremenili njega. V tem primeru se morajo popravila oziroma izboljšave izvesti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega lastnika. Etažni lastnik mora biti o posegih obveščen v najkrajšem možnem času. Problem lahko torej v primeru, če etažni lastnik nasprotuje vstopu, rešite tudi sodno.

Vprašanje: Prosim vas za pojasnilo, po kakšnem ključu se v večstanovanjski stavbi delijo stroški porabe vode, če glavna merilna naprava za porabo vode izkazuje drugačne podatke o porabi vode kot pa individualne merilne naprave v posameznih stanovanjih.

Odgovor: Poraba vode (in kanalščine) se v primeru, če v stanovanjski stavbi ni individualnih merilnih naprav, deli po načelu števila uporabnikov posameznih (stanovanjskih) enot. Če pa imajo v stavbi vse posamezne enote vgrajene individualne merilne naprave za merjenje porabe vode, a prihaja do razlike pri porabi vode med glavno merilno napravo in individualnimi merilnimi napravami posameznih enot, se nastala razlika deli sorazmerno glede na porabo posameznih enot.

Če so v stavbi vgrajene individualne merilne naprave le v nekatere enote, pa uporabniki plačajo porabo vode po dejansko izkazani porabi na njihovih merilnih napravah, medtem ko razliko porabe vode med glavno merilno napravo in porabo vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot z individualnimi merilnimi napravami, poravnajo preostali uporabniki po številu uporabnikov posameznih enot.

Mag. Boštjan J. Turk