Nepovratna sredstva in krediti

Za nepovratna sredstva namenja 22 milijonov evrov. Razpisanih je že 2,5 milijona evrov za električna vozila, 22 milijonov evrov pa za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe. Prav tako so nepovratna sredstva namenjena za nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu.

Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku. Z namenom doseganja večjih prihrankov energije so pri nekaterih ukrepih, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, nekoliko ostrejši kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev v primerjavi z lanskim letom. Tako so pri kurilnih napravah na lesno biomaso predpisane nižje emisije ogljikovega monoksida (prej 500 mg/m3, sedaj 400 mg/m3), pri toplotnih črpalkah pa je spremenjena zahteva po najnižjem grelnem številu za toplotno črpalko tipa zrak-voda (prej 3,4, sedaj 3,5).

Izvzete toplotne črpalke za sanitarno vodo

Letos nepovratnih spodbud ne namenjajo za toplotne črpalke, ki so namenjene samo pripravi sanitarne tople vode. Pri zamenjavi starega z lesenim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom so predpisani nižja toplotna prehodnost (prej 1,2 W/m2K, sedaj 1,1 W/m2K), trojna zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik. Pri izvedbi toplotne izolacije fasade je predpisana debelina izolacijskega materiala najmanj 18 centimetrov s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino druge toplotne izolacije (d), da bo razmerje λ/d manjše od 0,250 W/m2K, pri toplotni izolaciji strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru je zahtevanega najmanj 30 centimetrov izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od 0,150 W/m2K.

Pri nakupu stanovanjskih enot v pasivnih oziroma skoraj ničenergijskih večstanovanjskih stavbah bo predmet nepovratnih finančnih spodbud le nakup stanovanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj ničenergijski večstanovanjski stavbi.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev

Dodatna ugodnost, ki jo je Eko sklad ponudil investitorjem tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni euribor + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 51OB14, ki bo veljal še do 15. septembra, razpisana sredstva pa so povišana za 6 milijonov evrov.

Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je oziroma bo na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Obvestilo o objavi javnih pozivov za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih spodbud iz Sklada za podnebne spremembe. Glede na to, da Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 na vladi še ni sprejet (predvidoma v prvi polovici maja) bodo višje nepovratne finančne spodbude za naložbe občanov na tako imenovanem degradiranem območju na voljo predvidoma junija za investitorje iz občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Če bi investitorji iz teh devetih občin radi pričeli dela takoj, lahko kandidirajo na javna poziva, objavljena 24. aprila 2015, vendar ne bodo upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude. Kasnejše kandidiranje na javni poziv za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih spodbud iz Sklada za podnebne spremembe ne bo možno, če bodo dela že v teku. Pomembno je torej vedeti, da se lahko dela prične šele po oddaji vloge na Eko sklad.

Ugodni krediti za občine in druge pravne osebe

Za različne okoljske naložbe občin na področju varstva zraka in podnebja, varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki bo na voljo 8 milijonov evrov kreditnih sredstev po obrestni meri trimesečni euribor + 1,8 % in odplačilno dobo do 15 let z vključenim enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, za druge pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike pa bo prav tako za vse naložbe, ki izkazujejo okoljske učinke, na že omenjenih

področjih varstva okolja, na voljo 10 milijonov evrov kreditnih sredstev po obrestni meri trimesečni euribor + 1,5 % in odplačilno dobo do 15 let z vključenim enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Vir: https://www.ekosklad.si